Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lejerforening Fyn repræsenterede lejeren og udlejeren er Civica. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.. Det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren efter lejerens indsigelse skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet. Da udlejer ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, afgjorde nævnet at udlejeren har fortabt sit krav PÅ tillægsbetaling i henhold til regnskabet.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019


Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
UDLEJER FREMSATTE SIT ISTANDSÆTTELSESKRAV FORSENT HVORFOR DETTE BORTFALDT
Det fremgår af sagens bilag, at udlejer har kommunikeret med lejer via g-mail i hvert fald siden den 12. januar 2018 og således har været bekendt med, at lejer kunne træffes ved henvendelse hertil. Alligevel har udlejer først fremsendt fraflytningskravet til lejer den 8. maj 2018, på trods af at lejemålet er opsagt og fraflyttet allerede i januar 2018. Udlejer har således ikke fremsat kravet indenfor fristen i lejelovens § 98, stk. 2, og han har derfor mistet retten til at gøre kravet gældende.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sags id: 18 29326
19-11-2019
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
SYNSRAPPORTEN ANGAV IKKE KLART HVEM DER HÆFTEDE FOR OLIERING AF GULVE
Udlejers repræsentant indbragte en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne kunne ikke anerkende udlejerens krav om slibning og oliering af gulvene. Nævnet vedtog at reducere udlejers krav om istandsættelse til 7.200,00 kr. inkl. moms idet nævnet kunne konstatere, at der i fraflytningsrapporten ikke var præciseret, om det var lejer eller udlejer, som hæfter for oliering gulve. Nævnet fandt det dermed godtgjort, at udlejerens krav om oliering af gulve ikke var rejst på en tilstrækkelig klar måde og at udlejeren dermed havde fortabt kravet om oliering af gulve.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-170
12-11-2019
LEJEAFTALEN VAR OMFATTET AF LEJELOVEN OG LEJEREN HAVDE DERFOR KRAV PÅ SIT DEPOSITUM
Lejeren har indbragt en sag for Huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning i forbindelse med fraflytning fra Brovejen 266, 5500 Middelfart. Huslejenævnet fandt, at den indgåede lejeaftale var omfattet af lejeloven. Lejeren havde derfor krav på betaling af depositum kr. 5.000,- da udlejer ikke havde fremsat krav om istandsættelse rettidigt, jf. lejelovens § 98 stk. 2. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-013935-14
06-11-2019
DEN UDLEVEREDE FRAFLYTNINGSRAPPORT VAR IKKE TILSTRÆKKELIG KLAR
Lejeren har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med sin fraflytning af lejemålet. Udlejeren er Fonden Campus Kollegiet og er repræsenteret af Kollegieboligselskabet. Der blev afholdt fraflytningssyn hvor lejeren deltog og modtog synsrapporten. Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum da den udleverede fraflytningsrapport ikke tilstrækkelig klart, har bibragt lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren finder, at lejeren hæfter for i forbindelse med fraflytningen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-176
29-10-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere lejere indbragt en sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse. På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse var berettiget, idet nævnet dog nedsatte malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler. Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt ugyldigt opkrævede 145,00 kr. for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE TIL 77.140,00 KR.
Lejerne har ved et brev indbragt en sag om den pr. 1. januar aftalte årlige leje på 87.228,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 12. juni 2019. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar til 77.140,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets sagsnr. 19-035
10-09-2019
HØJESTERET OM LEJEFORHØJELSE I UOPSIGELIGT LEJEMÅL
Sagen angik, om udlejer havde krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i A’s lejlighed som led i byfornyelse. Lejekontrakten indeholdt et vilkår om, at lejemålet var uopsigeligt fra udlejers side, så længe A beboede lejligheden. Efter en samlet vurdering af lejekontraktens individuelle del og de almindelige bestemmelser tiltrådte Højesteret, at der ikke ved lejeaftalen var taget et tilstrækkeligt forbehold for forhøjelse af lejen som følge af forbedringsarbejder. Udlejeren havde herefter ikke krav på lejeforhøjelse som følge af de individuelle arbejder. [Læs mere]
Kilde: Højesteret sag 217/18 dom afsagt 01.07.2019
03-07-2019
ANMODNING OM FORNYET SYN OG SKØN IMØDEKOMMET VEDRØRENDE TILBUDSPLIGTEN I LEJELOVEN
Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens regler bl.a. kan tillades fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, hvis det kan sandsynliggøres over for retten, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende inden for det pågældende fag, og at bestemmelsen også finder anvendelse, når syn og skøn er gennemført til opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt. Efter en samlet vurdering af sagen, herunder sagens værdi og skønstemaets karakter, fandt Højesteret, at der var grundlag for at imødekomme anmodningen om fornyet syn og skøn.[Læs mere]
Kilde: 23.04.2019 Højesteret
28-04-2019
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Tilbage til indhold