Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
TVIST OM BETALING FOR FORBRUG AF VARME OG VAND SAMT TVIST OM REGULERING AF LEJEN
Udlejer blev af huslejenævnet pålagt at tilbagebetale yderligere a acontobeløb for varme og vand fra 1. januar 2022 – 31. juli 2022, i alt 6.500,00 kr. samt pålagt at tilbagebetale opkrævet huslejestigning for 7 måneder á 189,52, i alt 1.326,64 kr. Begrundelsen var at udlejer ikke havde dokumenteret forbruget af varme samt at der ikke var individuelle målere i ejendommen. Yderligere havde udlejer ikke opfyldt meddelelseskravet for regulering af lejen efter nettoprisindeks.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2023-003401-22 Algade 2A, 5592 Ejby
11-03-2024
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET - LÆS MERE
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210 / OPDATERET 17.04.2023
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MEREAFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HUSLEJENÆVNET NEDSAT DEN GÆLDENDE LEJE PÅ 81.600,00 KR. TIL 60.375,00  KR. ÅRLIGT
Lejeren har ved brev indbragt en sag om den gældende årlige leje på 84.864,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Landbohuse ApS. Det fremgår af lejekontraktens § 2, at lejeforholdet begyndte den 1. juni 2022, og at lejen på indflytningstidspunktet blev aftalt til årligt 81.600,00 kr. ekskl. varme. Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejeren. Herudover påhviler der lejeren en udvidet vedligeholdelsespligt. Til lejemålet hører komfur, emhætte samt køle/fryseskab. Udlejeren har herudover oplyst, at lejen ved en fejl i deres system ikke blev reguleret pr. 1. juni 2023 som aftalt i lejekontrakten, men i stedet blev reguleret pr.  1. juli 2023. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at nedsætte den årlige leje til 60.375,00 kr., ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2023, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold. Nævnet har desuden vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 15.093,75  kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-301 Hjallesegade 16, 5260 Odense S
26-02-2024
FORBRUGSREGNSKABET VAR UGYLDIGT PÅ GRUND AF MANGLENDE KLAGEVEJLEDNING
Ifølge lejekontrakten har lejeren ved siden af huslejen betalt 500,00 kr. til forbrug. Herudover fremgår det, at det lejede er et værelse på 17 m² beliggende i en villa opført i 1975. Udlejeren har til sagen oplyst, at beløbet dækker 50,00 kr. til internet, og de resterende 450,00 dækker lejerens forbrug af varme, vand og el. Udlejeren anerkender, at der ikke kan opkræves for vand og el, når der ikke er individuelle målere. Udlejer har opgjort a conto varme for årene 2019, 2020 og 2021, og har i regnskaberne modregnet et a conto beløb på 450,00 kr. pr. måned. Forbrugsregnskaberne for varme skal indeholde oplysning om lejernes adgang til at gøre indsigelse. De til lejerne erlagte regnskaber indeholder ikke oplysning om lejernes  adgang til at gøre indsigelse, regnskaberne er dermed ugyldige. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at lejeren har krav på tilbagebetaling af varme på i alt 8.015,98 kr. som udgør den af udlejer opkrævede tillægsbetaling i perioden.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-045, Niels Juels Alle 38, 5250 Odense SV
19-02-2024
I LEJEKONTRAKTEN VAR IKKE AFTALT "DOBBELREGULERING" - DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT
Adgangen til at foretage regulering på grundlag af nettoprisindekset er en undtagelse til lejelovens almindelige bestemmelser om regulering  af lejen. Det følger heraf, at en udlejer, der ved siden af at kunne kræve regulering  af lejen efter nettoprisindekset, fortsat ønsker at kunne kræve regulering efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, må tage et udtrykkeligt for behold herfor i lejekontrakten. Da det fremgår af lejekontrakten i nærværende sag, at der mellem parterne er aftalt, at lejen hvert år pr. 1.1. stiger i henhold til nettoprisindekset men udlejeren ikke i lejekontrakten har taget et udtrykkeligt forbehold for også at  kræve lejen reguleret efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, kan udlejeren ikke kan kræve lejen forhøjet efter lejelovens § 42.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-291 Markhaven 31 B, Agedrup
06-02-2024
DEN ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.890,00 KR.
Lejerforening Fyn har anmodet huslejenævnet om at  tage stilling til lejens størrelse på indflytningstidspunktet, samt hvorvidt vand er  inklusive lejen eller kan afregnes særskilt. Herudover har lejerforeningen anmodet  nævnet om at tage stilling til den mellem parterne aftalte trappelejeregulering. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en ejerlejlighed på 58 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1.  august 2021 fra 73.140,00 kr. ekskl. varme til 36.250,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren har endvidere oplyst, at trappelejereguleringen ikke er opkrævet. Udlejeren har herudover anerkendt, at udlejeren ikke har været berettiget til at  opkræve vand ved siden af lejen. Udlejeren har derfor tilbagebetalt a conto-beløb  til lejeren, hvilket er bekræftet af lejerforeningen.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-120-121, sagsadresse Tolderlundsvej 86, 5000 Odense C
29-01-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET HVORFOR LEJER FIK FULDT MEDHOLD
Sagen vedrører tvist om lejers eventuelle krav på tilbagebetaling af indbetalte a conto beløb vedrørende vand og varme 2022. Nævnet har vedtaget at udlejer skal tilbage betale indbetalte acontobeløb til vand og varme fra 1. januar 2022 til 31 december 2022. Tilbagebetalingskravet udgør kr. 9.000,00 kr.. Huslejenævnet lagt til grund, at der ikke er fremlagt forbrugsregnskaber eller anden dokumentation for forbruget og henviser til Vestre Landsrets afgørelse, trykt i TBB 2010.192. Udlejer har ikke afgivet svar i sagen. Der foreligger således ikke dokumentation for lejers forbrug af varme og vand.
Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage hvorfor udlejer pålægges at betale 6.597,00 kr. til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Østergade 15C 5580 Nørre Aaby
22-01-2024
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN BLEV FORHØJET TIL ÅRLIGT 53.100,00 KR.
Udlejeren har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Det fremgår af sagen, at lejeforhøjelsen blev varslet over for lejeren ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 18.000,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 64.800,00 kr. ekskl. forbrug. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1973 og er på i alt 118 m2 . Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 53.100,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune - sagsnr. 22-327 Mølledammen 10B Odense
08-01-2024
FRAFLYTNINGSOPGØRELSEN OVERHOLDT IKKE FORMALIA - UDLEJERS KRAV BORTFALDT
Beboerklagenævnet har vedtaget, at udlejerens samlede krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder, herunder også istandsættelsearbejder som følge af lejernes misligholdelse, er bortfaldet. Nævnet har lagt til grund, at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejernes andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet. Da udlejerens endelige opgørelse ikke indeholder en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der er udført og betalt af afdelingen, har udlejer ikke har oplyst, hvorledes lejernes andel af de endelige istandsættelsesudgifter er beregnet, og den endelige opgørelse opfylder dermed ikke formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne er bortfaldet.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune - sagsnr. 23-023 Store Glasvej 45
03-01-2024
HUSLEJEN BLEV FORHØJET TIL 866,67 KR. PR. M² INKL. HENSÆTTELSE TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
Udlejeren har indbragt en sag om lejerens  indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. april 2023. Det fremgår af sagen, at udlejerens repræsentant ved varslingskrivelse af 6. december 2022 har varslet lejeforhøjelse fra 67.200,00 kr. ekskl. forbrug til en ny årlig leje på 75.400,00 ekskl. forbrug. Hensættelse til indvendige vedligeholdelse indgår i det varslede beløb*. Lejeforhøjelsen er begrundet i, at den gældende leje var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Lejeren har ved brev gjort indsigelse mod lejeforhøjelsen. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en ejendom opført i 1990 og er på i alt 87 m2. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1.april 2023 forhøjes som varslet af udlejer inkl. hensættelse til konto for indvendig vedligeholdelse.
*Konto for indvendig vedligeholdelse - beløbet til hensættelse i 2023 udgør 50,00 kr. pr. m²
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune - Poul Nielsens Vænge 27, 5250 Odense SV
18-12-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 33.940,00 KR.
Lejeren har blandt andet indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse på 102.000,00 kr. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. januar 2021, og at lejen pr. 1. januar 2022 er forhøjet til årligt 104.640,00 kr. i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1954 og er på i alt 101 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2022 til skønsmæssigt 70.700,00 kr
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnummer 22-215-217, Sigurd Rings Vej 50
11-12-2023
UDLEJERS KRAV MOD LEJEREN OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Boligkontoret Danmark har på vegne af udlejer, Andelsboligforeningen Samvirke, indbragt en sag om istandsættelse i forbindelse med fraflytning for beboerklagenævnet. Det fremgår af sagen, at der blev afholdt flyttesyn den 1. juli 2022, hvor boet ikke deltog, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejers repræsentant den 6. juni 2022. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 19. september 2022. Ved den endelige opgørelse af 19. september 2022 er der sket ændringer i udgifterne til gulv, uden at dette er tydeliggjort for lejer og på denne baggrund fandt nævnet ikke at korrektionen af 19. september 2022 var i overensstemmelse med § 15, stk. 1 i vedligeholdelsesbekendtgørelsen hvorfor udlejers krav mod lejer og boet bortfaldt, jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sagsnummer 22-062, Munkebjergvej 167
05-12-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSATTE DET LEJEDES VÆRDI TIL ÅRLIGT 66.080,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har behandlet udlejers henvendelse som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende varsling af lejeforhøjelse af 10. januar 2023 til ikrafttrædelse pr. 1. maj 2023. Det fremgår, at lejer har gjort indsigelse imod varslingen ved brev modtaget af udlejer den 20. februar 2023. Den gældende leje udgjorde i alt 48.000,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter, som nævnet fandt var væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. lejelovens § 42, og nævnet afgjorde, at det lejedes værdi for lejemålet beliggende Gestelevlundevej 1A, 5750 Ringe retteligt udgør 66.080,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Gestelevlundevej !A, 5750 Ringe
27-11-2023
HUSLEJENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum på 7.806,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Nøglerne er afleveret den 15. december 2022. Udlejer har først opgjort kravet vedrørende opvaskemaskine gældende på opgørelse af 30. januar 2023, hvilket ikke er rettidigt. Lejer havde dermed i følge huslejenævnet krav på tilbagebetaling af depositum udgørende 7.806,00 kr.
Nævnet afgjorde endvidere, at lejer havde fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Højstræde 18, 5642 Millinge.
20-11-2023
HUSLEJEN BLEV NEDSAT FRA ÅRLIGT 71.687,60 KR. TIL ÅRLIGT 28.500,00 KR.
Lejeren har den 18. marts 2023 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse vedrørende lejemål. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Lejemålet er beliggende i en ejendom opført i 1938, og udgør 57 m², jf. Bygning- og Boligregisteret. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2023 til 28.500,00 kr. ekskl. varme og antenne.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 37, 5000 Odense C, sagsnr. 23-082
13-11-2023
HUSLEJEN BLEV NEDSAT FRA ÅRLIGT 70.140,00 KR. TIL ÅRLIGT 41.850,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse, en sag om lejeforhøjelse samt en sag om lejers betalinger for vand ved siden af lejen. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS, og der repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Lejerens repræsentant har til sagen gjort gældende, at lejen er for høj, at udlejeren ikke kan kræve lejeforhøjelse på baggrund af den i lejekontrakten aftalte trappelejeklausul, samt at udlejeren ikke kan kræve, at lejeren skal betale a conto vand ved siden af huslejen eftersom der ikke er monteret individuel måling af vandet. Lejeren er flyttet ind i lejemålet pr. 1. september 2019. Huslejen på indbringelsestidspunktet udgjorde 70.140,00 kr. årligt. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 62 m² beliggende i en ejendom opført i 1902.
Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje til 41.850,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Nævnet har endvidere vedtaget at tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig. Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Roersvej 13, 5000 Odense C - sagsnr. 20-138 og 20-139
25-09-2023
UDLEJER HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Beboerklagenævnet i Odense har i medfør af almenlejelovens § 29, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve betaling for istandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse. Nævnet lagde til grund at udlejers endelige opgørelse ikke indeholder oplysninger om, hvorledes lejerens andel af udgifterne er beregnet, og at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15, stk. 4, om beregning af overskridelsen hvorefter udlejers krav om istandsættelse bortfalder, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Saxovej 26, 5210 Odense NV
20-09-2023
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE 58.350,00  KR. TIL LEJER
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, i alt udgørende 58.350,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer alene har haft dette lejemål til udlejning. Lejer er fraflyttet og udlejer har ikke har gjort istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, hvorfor lejer har krav på tilbagebetaling af 58.350,00 kr. i overensstemmelse med lejers påstand. Huslejenævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Svendborgvej 477, 5792 Årslev
07-06-2023
EN ÅRLIG HUSLEJENEDSÆTTELSE PÅ 29.850,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den gældende årlige leje på 69.540,00 kr. eksl. vand og varme. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 54 m² beliggende i en ejendom opført i 1937.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 39.690,00 kr. eksl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2022.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-196 - Thuresensgade 9A, Odense
15-05-2023
EN FLERUDLEJER UDLEVEREDE IKKE SYNSRAPPORTEN TIL LEJER PÅ SYNET
En udlejer, der har mere end en beboelseslejlighed, skal i forbindelse med lejers fraflytning under flyttesynet udlevere en fraflytningsrapport til lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 4 (tidligere lejelovens § 98, stk. 4). Gør udlejer ikke det, bortfalder hans krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 5).
Da udlejer ikke har overholdt forpligtelsen til at udlevere synsrapporten til lejer under synet, afgjorde huslejenævnet at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt, og lejer havde ret til at få hele sit depositum tilbagebetalt.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sag 22 20394 Fredensgade 13, Aarup
08-05-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE MED 40.650,00 KR.
Lejernes repræsentant har den 28. januar 2020 indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. maj 2019 på årligt 79.800,00 kr. ekskl. forbrug. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. maj 2019, og at lejen pr. 1. januar 2020 er forhøjet til 81.600,00 kr. ekskl. forbrug i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1939 og er på i alt 58 m2 . Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2019 og 1. januar 2020 til skønsmæssigt 39.150,00 kr. ekskl. forbrug. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2020.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-017 Døckerslundsvej 2D, 2. tv.
01-05-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers (v/Lejerforening Fyn) henvendelse af 30. november 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Nævnet på foreliggende grundlag ikke fundet, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor lejer dermed har krav på tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03 .09.09 -G01-21-22 Hestehavevej 3, 5856 Ryslinge
21-04-2023
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN VARSLEDE ÅRLIGE LEJESTIGNING MED 8.000,00 KR.
Udlejer har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. oktober 2022. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 29. juni 2022, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 60.000,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 75.000,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeren fremsat indsigelse mod varslingen. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 67.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-209 Bullerupvej 54, Odense NØ
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE LEJENS STØRRELSE TIL ÅRLIGT 58.500,00 KR.
Lejeren har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 69.600,00 kr. ekskl. varme og vand. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. august 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1944 og er på i alt 65 m2 . Lejeren har klaget over, at lejen er for høj sammenlignet med andre lejere i ejendommen. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse og finder ikke, at lejen overstiger det lejedes værdi. Udlejeren har henvist til forskellige forbedringsarbejder. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. august 2021 til 58.500,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte den indbetalte forudbetalte leje til 14.625,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-150 Munkerisvej 8, 5230 Odense M
03-04-2023
BEBOERKLAGENÆVNET FASTSLOG AT LEJER KUNNE BEGYNDE OPSÆTNING AF LADESTANDER
Lejerne har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om uenighed om lejernes installationsret efter almenlejelovens § 35 til opsætning af elladestander. Udlejer er Civica. Af bekendtgørelse nr. 70 om drift af almene boliger kap. 18 fremgår at lejeren har en såkaldt råderet, og at lejeren efter bestemmelsen i § 89, stk. 2 kan påbegynde anlæg af ladestander, hvis udlejer ikke har meddelt lejeren et begrundet skriftligt afslag indenfor en frist på 8 uger fra fremsendelse af anmeldelsen. Nævnet har i medfør af § 35 i Almenlejeloven vedtaget, at da Civica ikke har svaret lejer indenfor den i lovgivningen fastsatte frist, kunne lejerne begynde opsætning af ladestanderen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-024
27-03-2023
AFTALT FRI LEJE - HUSLEJENÆVNET GODKENDTE EN M² LEJE PÅ 1.363,23 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 134.860,32 kr. Udlejeren er Probus Rugårdsvej Odense ApS. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en lejlighed på 99 m² , beliggende i en ejendom, der er opført i 1953, og som, jf. sagens oplysninger, i 2020 er ombygget fra erhverv til beboelse. Det fremgår af lejekontraktens § 11, særlig vilkår, at det mellem parterne er aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14, og at der er henvist til lejelovens § 53, stk. 3. I henhold til det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet ikke fundet, at lejen på årligt 134.860,32 kr. er urimelig.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-280 Tekstilgangen 9, 5000 Odense C
20-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 19.200,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 48.000,00 kr. Udlejeren er Tao Holding ApS. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. april 2021. Lejeren er fraflyttet lejemålet pr. 27. oktober 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1946 og er på i alt 79 m², hvoraf det lejede udgør 13,69 m² , jf. lejekontrakten.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 28.800,00 kr. Lejenedsættelsen har virkning fra indflytningstidspunktet, dvs. den 1. april 2021.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-318 Kærmindevej 3, 5000 Odense C
10-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.240,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet lejeren mener, at huslejen er væsentlig højere end det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 C, jf. lejelovens § 47-49. Det fremgår af sagen, at lejen ved sagens indbringelse senest er reguleret pr. 1. januar 2021 til årligt 80.340,00 kr. i henhold til en i lejekontraktens § 11, aftalt trappelejeklausul.
 I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 60 m2 beliggende i en ejendom opført i 1938.  Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 40.500,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. oktober 2020.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk 1, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra den 1. oktober 2020. Nævnet her herudover vedtaget, at den i lejeaftalen aftalte regulering af lejen efter trappelejeklausulen er ugyldig.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-249 Gyldenløvesgade 2B, 5000 Odense C
03-03-2023
LEJER HAVDE AKTIV GJORT UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren, Odense Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 6.777,70 kr., og at der er indbetalt 800,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 5.977,70 kr. Nævnet fandt at der ikke er grundlag for at godkende vandregnskabet, idet lejeren gentagne gange har gjort udlejer opmærksom på problemerne med et løbende toilet. Udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-034 Grønløkkevej 38, 5000 Odense C
24-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE FRA 48.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 34.507,57 KR.
Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 1. september 2020 udgjorde 48.000,00 kr. ekskl. varme. Lejen har ifølge sagens oplysninger ikke været reguleret i lejeperioden. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 fra 48.000,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-217 Østergade 22
09-02-2023
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold