Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Fyns almennyttige Boligselskab, indbragte en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven. Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger. Nævnet foretog en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet harher efter i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
Særskilt betaling ud over lejen
Af domme afsagt af Højesteret fremgår blandt andet, at det kræver særlig hjemmel, hvis en udlejer vil opkræve penge fra lejeren ved refusion uden for huslejen. Læs mere [...]
Fynske lejerePBS gebyr var i strid med lejelovgivningen
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Læs mere
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING
Lejerens samlede udgift til vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr. og der var betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde efterbetalingen 12.698,27 kr. Beboerklagenævnet i Odense konstaterede at også forbruget i den efterfølgende tomgandsperiode var ekstremt højt samt konstaterede at den efterfølgende lejers forbrugs ligeledes var ekstemt højt. På denne baggrund fandt nævnet at meget kunne tyde på en defekt måler hvorfor nævnet ikke godkendte regnskabet. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
INITIATIVER I LEJELOVENE DER MODVIRKER "PARALLELSAMFUND"?
Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030". Udspillet indeholder initiativer, der også medfører ænderinger i Lov om leje og i Lov om leje i almene boliger for udlejers ret til at ophæve et lejemål. I Almenlejelovens § 90, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer "10) Når nogen er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 180-181, 192 a, 216, 237, 244-246, 260, 266, 276 a, 281, 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.« Nr. 10-12 bliver herefter 11-13." I lejelovens § 93, stk. 1, indsættes efter litra i et nyt "litra j" med samme ordlyd. [læs mere]
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - udkast til lovforslag (Initiativer der modvirker parallelsamfund) sendt i høring 02.03.2018
06.03.2018
DE VARSLEDE LEJEFORHØJELSER OPFYLDTE IKKE KRAVENE I ALMENLEJELOVENS § 10, STK. 5
Ingen af de varslede lejeforhøjelser opfyldte kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5. Beboerklagenævnet anførte, at angivelsen af grunden til forhøjelsen var mangelfuld, idet der alene var henvist til ”det ordinære afdelingsmøde i foråret”, men ikke oplyst eksempelvis datoen for mødet, ligesom der bør orienteres om de væsentligste beslutninger truffet på afdelingsmødet, som har betydning for lejeforhøjelsens beregning. Nævnet pålagde udlejeren at orientere lejerne om, at varslingsskrivelserne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5. Orienteringen skulle samtidig indeholde de påkrævede oplysninger. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævent i Odense - afgørelse i sag nr. 17-053
01.03.2018
TO VARSLEDE LEJEFORHØJELSER VAR UGYLDIGE DA FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Ingen af de varslede lejeforhøjelser var varslet i overensstemmelse med formkravene i lejelovens § 48, stk. 2. Den første varsling indeholdt hverken en begrundelse for kravet om lejeforhøjelse eller en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse, og den anden varsling indeholdt ikke angivelse af størrelsen af lejeforhøjelsen. Begge varslinger var således ugyldige og kunnu ikke danne grundlag for en lejeforhøjelse fastslog Huslejenævnet i Assens Kommune. Yderlige fastslog huslejenævnet, at udlejer ikke kunne kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen jf. dom afsagt af Højesteret [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - afgørelse sagsid: 16 29258
19-02-2018
VARMEREGNSKABET VAR IKKE KOMMET FREM INDEN DEN I LEJELOVEN ANGIVNE FRIST
Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer havde foresendelses- og bortkomstrisikoen for fremsendelse af varmeregnskabet, jf. lejelovens § 43 og at udlejer ikke overfor nævnet har løftet bevisbyrden for rettidig fremkomst af regnskabet til lejeren.  Retsvirkningen af at regnskaber ikke var kommet frem i overensstemmelse med reglerne er at udlejers efterbetalingskrav på 9.465,48 kr. bortfaldt.
Nævnet mindretal fandt at udlejer havde løftet sin bevisbyrde for, at lejer havde  modtaget regnskabet rettidigt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - afgørelse sagsnummer 2017-018671-12
05-02-2018
ÅRLIG LEJENEDSÆTTELSE PÅ 24.600,00
Den aftalte årlige leje på 75.600,00 kr. for en 2-værelses lejlighed på 68 m² beliggende i en ejendom opført i 1886 med i alt 3 boliger blev af Huslejenævnet i Odense nedsat til årligt 51.000,00 kr. ekskl. varme men inkl. vand. Yderligere vedtog huslejenævnet at lejerne har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb vedrørende vand samt gebyr til PBS  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-239
29-01-2018
MIDLERTIDIG LEJENEDSÆTTELSE TIL ARBEJDERNE ER UDFØRT
Lejers repræsentant har indbragt en sag om nedsættelse af lejen som følge af at udlejer ikke har efterkommet huslejenævnets pålæg om at udføre vedligeholdelsesarbejder inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist  på 8 uger. Samtlige vinduer skulle gennemgås og tætnes for utætheder, punkterede ruder og mørnede lister udskiftes og årsagen til fugt indvendig til højre for hoveddøren skulle fjernes. Huslejenævnet nedsatte lejen med 200,00 kr. pr. måned indtil de påbudte arbejder er udført jf. lejelovens § 19, stk. 3. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-418
23-01-2018
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
HØJESTERET: DER VAR IKKE GRUNDLAG FOR LEJENEDSÆTTELSE
Højesteret fastslog, at boligreguleringslovens § 5, stk. 9, skal anvendes således, at der ved indgåelse af en lejeaftale efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, ikke kan aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end for andre lejere i ejendommen, der har indgået lejeaftale i henhold til § 5, stk. 2. Lejeren kunne således ikke kræve, at der ved den sammenligning, der skulle foretages efter stk. 9, skulle inddrages lejemål i ejendommen, hvor lejen var fastsat i henhold til § 5, stk. 1. [Læs mere]
Kilde: Højesteret 04.12.2017 i sag 74/2017
05-12-2017
EFTERBETALINGSKRAVET I VARMEREGNSKABET REDUCERET TIL 3.000,00 KR.
Beboerklagenævnet i Odense lagde til grund, at lejernes samlede varmeforbrug udgjorde 12.701,82 kr., og at der er indbetalt 5.856,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.845,82. kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer og har vedtaget at reducere udlejerens efterbetalingskrav til kr. 3.000,00. Beboerklagenævnet lagde især vægt på at der var tale om gamle målere og at der ikke er foretaget kontrolmåling, da udlejeren er blevet bekendt med lejernes høje forbrug. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnets afgørelse i sagsnummer 17-030.
23-11-2017
DET KUNNE IKKE AFTALES, AT DER SKULLE BETALE SÆRSKILT FOR RENOVATION SOM ET TILLÆG TIL HUSLEJEN
Sagen angik, om Rokkevænget Middelfart ApS som udlejer var berettiget til i lejekontrakten med lejerne at aftale, at renovation skulle betales særskilt.
Højesteret udtalte, at bestemmelserne om fravigelighed i lejelovens § 53, stk. 3, og boligreguleringslovens dagældende § 15 a, stk. 1, må forstås sådan, at der kan aftales en husleje, som overstiger det lejedes værdi, herunder eventuelt med andre reguleringsmekanismer end dem, der fremgår af loven, men at bestemmelserne ikke angår, hvilke driftsudgifter der skal indgå i huslejen, og hvilke der kan kræves særskilt refunderet som tillæg til huslejen.
Højesteret udtalte endvidere, at dette også stemmer med det formål om gennemskuelighed for lejeren, som er omtalt i forarbejderne til de pågældende bestemmelser.
Højesteret fastslog på den baggrund, at der ikke var hjemmel til at aftale, at der skulle ske særskilt betaling for renovation som et tillæg til huslejen.
Kilde: Højesteret sagsnr. 26/2017 af 21.09.2017
27-10-2017
HØJESTERET: SKYLNERS BEBOELSESLEJLIGHED SKULLE IKKE INDDRAGES I KONKURSBO
A havde siden 1993 boet til leje i en beboelseslejlighed på 450 m2 til en leje på 8.900 kr. pr. måned. I 2014 blev A erklæret konkurs, hvorefter udlejer tilbød konkursboet en kontant flyttekompensation på 400.000 kr. mod at få stillet skyldners lejemål til rådighed. Konkursboet ønskede derfor lejlighe­den inddraget i boet. Højesteret fastslog, at der ikke var adgang til at inddrage skyldners beboelseslejemål i konkurs­boet, når boets økonomiske interesse heri ikke direkte fulgte af rettighederne i henhold til lejekon­trakten eller lejeforholdet i øvrigt, men derimod var opstået som følge af et tilsagn fra udlejer til kon­kursboet om betaling for at overlade lejemålet til udlejer. Landsretten var nået til samme resultat.
Kilde: Højesteret sag 63/2016, kendelse afsagt 2. marts 2017
08-03-2017
Hæfter lejeren af en almen bolig for skader forvoldt på boligorganisationens fælles arealer?
I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet. I sagen havde en lejers gæst smadret en rude i boligorganisationens fælleshus. Boligorganisationen opkrævede erstatning for den smadrede rude hos skadevolder, der dog ikke betalte erstatningskravet.
Fogedretten udsatte lejeren af lejemålt men Vestre Landsret nægtede at fremme fogedsagen. Boligorganisationen har fået tilladelse til kære til Højesteret af kendelsen afsagt af Vestre Landsret den 8. marts 2016.[...]
Kilde: Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-22-0147
24-08-2016
Tilbage til indhold