Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening Fyn - den fynske lejerforening

Gå til indhold
FRA DEN 3/3 TIL OG MED DEN 8/3 HOLDER KONTORET LUKKET
(BEGGE DAGE INKLUSIV)
AFTALE OM INITIATIVER MOD KORTSIGTEDE INVESTERINGER I PRIVATE UDLEJNINGSBOLIGER
Nu er høringen om 3 lovforslag om udmøntning af den boligpolitiske aftale af 30. januar 2020 om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger gået i gang.
Høring omfatter: Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Der er interessante ændringer i forslagene til fordel for lejerne i privat udlejningsbyggeri og mere arbejde til huslejenævnene.
Kilde: Høringsportalen
24-02-2020


Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
LEJER SKULLE IKKE BETALE FOR MISLIGHOLDELSE OG NORMALISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING
Beboerklagenævnet i Odense har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at udlejer ikke kan kræve betaling for misligholdelse og normalistandsættelse i henhold til den endelige flytteopgørelse af 9. marts 2018. Afgørelsen betyder, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfalder jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1. Begrundelse er at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse jf. § 15, stk. 3. At den endelige opgørelse er sendt til lejer den 9. marts 2018, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2018. Den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-032
20-02-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE AFGJORDE AT LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF SIT DEPOSITUM
Ved brev har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejeren har krav på tilbagebetaling af 17.400,00 kr., svarende til lejerens depositum. Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
UDLEJER PÅLAGT TILLÆGSGEBYR
Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. Det skal bemærkes at udlejer hverken har besvaret nævnets høringsbrev eller de efterfølgende rykkerbreve. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-220
11-02-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer* har indbragt en tvist om afregning af  depositum i forbindelse med fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt 15. oktober 2018. Det fremgår af sagen, at lejeren fraflyttede lejemålet den 4. juni 2019, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Lejeren deltog ikke i flyttesynet. Fraflytningsrapporten blev sendt til lejeren den 4. juni 2019. Parterne er uenige om udgiftens størrelse til istandsættelse, antal gange der bør males og rengøring. Huslejenævnet vedtog at reducere udlejers krav om maleristandsættelse til en gang opmaling, at lejeren ikke hæfter for maskinslibning og lakering af trappetrin samt at reducere udlejerens krav om rengøring til 2.400,00 kr. ekskl. moms. [Læs mere]
*Udlejer har udlejet flere beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-168
27-01-2020
MANGLEDE SPECIFIKATION - UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer* har den 5. juli 2018 fremsat første flytteopgørelse til lejer, den 16. august 2018 fremsat en ændret flytteopgørelse og endelig den 20. februar 2019 fremsat den endelige opgørelse. De enkelte krav er fremsat i form af generelle angivelser ( f.x. maling (vægge) indvendig, gulvtæppe, altangulv) Forklaringer til de fremsatte vedligeholdelseskrav er fremsat successivt i den efterfølgende korrespondance, herunder har udlejer oplyst, at lejer ikke har betalt for vandskaderelaterede arbejder. Nævnet finder, at en sådan generel angivelse af krav mod lejer ikke opfylder specifikationskravet i lejelovens § 98 stk. 2. Herunder finder nævnet, at en specifikation er særlig påkrævet under hensyntagen til den skete vandskade, således at manglernes/arbejdernes art skal beskrives konkret. [Læs mere]
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sags id 2019-005ss0-39
02-01-2020
HUSLEJENÆVNET I ASSENS TOG STILLING TIL VEDLIGEHOLDELSE, RENOVATION OG LEJENS STØRRELSE
Huslejenævnet pålagde udlejer at udføre konkrete vedligeholdelsesarbejder og fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation. Da Huslejenævnet ikke har kendskab til sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter § 7, har nævnet indhentet oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. Nævnet har, efter at have opstillet skyggebudget på baggrund af oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.m., og efter at have fremsendt skyggebudgettet til parterne med anmodning om bemærkninger, besluttet at nedsætte lejen til 725,00 kr. pr. m2 pr. år. Beløbet svarer til ejendommens driftsudgifter med tillæg for skønnede forbedringsforhøjelser. Lejen nedsættes herefter til 37.700 kr. pr. år med virkning fra indflytningstidspunktet. Udlejer skal tilbagebetale lejer den for meget betalte leje. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 19 16028
02-01-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 36.650.00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 81.600,00 kr. ekskl. varme og antenne. Lejerne v/Lejerforening Fyn, og udlejeren er JELA AF 14. FEBRUAR 2006 ApS v/Advokaterne i Jyllandsgården. Det fremgår af sagen, at lejen senest er reguleret pr. 1. januar 2019 i henhold til den i lejekontraktens § 11, aftalte trappelejeklausul. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 62 m2, beliggende i en ejendom opført i 1936. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1 vedtaget, at nedsætte den årlige leje til skønsmæssigt 44.950,00 kr., ekskl. varme og antenne. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2019 samt at nedsætte det indbetalte depositum til 11.238,00 kr. Nævnet tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig, hvorfor lejerne har krav på tilbagebetaling af den aftalte forhøjelse på 150,00 kr. månedligt fra 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-201 & 19-201
12-12-2019
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lejerforening Fyn repræsenterede lejeren og udlejeren er Civica. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.. Det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren efter lejerens indsigelse skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet. Da udlejer ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, afgjorde nævnet at udlejeren har fortabt sit krav PÅ tillægsbetaling i henhold til regnskabet.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
ANMODNING OM FORNYET SYN OG SKØN IMØDEKOMMET VEDRØRENDE TILBUDSPLIGTEN I LEJELOVEN
Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens regler bl.a. kan tillades fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, hvis det kan sandsynliggøres over for retten, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende inden for det pågældende fag, og at bestemmelsen også finder anvendelse, når syn og skøn er gennemført til opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt. Efter en samlet vurdering af sagen, herunder sagens værdi og skønstemaets karakter, fandt Højesteret, at der var grundlag for at imødekomme anmodningen om fornyet syn og skøn.[Læs mere]
Kilde: 23.04.2019 Højesteret
28-04-2019
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold