Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
AFTALT FRI LEJE - HUSLEJENÆVNET GODKENDTE EN M² LEJE PÅ 1.363,23 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 134.860,32 kr. Udlejeren er Probus Rugårdsvej Odense ApS. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en lejlighed på 99 m² , beliggende i en ejendom, der er opført i 1953, og som, jf. sagens oplysninger, i 2020 er ombygget fra erhverv til beboelse. Det fremgår af lejekontraktens § 11, særlig vilkår, at det mellem parterne er aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14, og at der er henvist til lejelovens § 53, stk. 3. I henhold til det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet ikke fundet, at lejen på årligt 134.860,32 kr. er urimelig.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-280 Tekstilgangen 9, 5000 Odense C
20-03-2023
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV

AFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 19.200,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 48.000,00 kr. Udlejeren er Tao Holding ApS. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. april 2021. Lejeren er fraflyttet lejemålet pr. 27. oktober 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1946 og er på i alt 79 m², hvoraf det lejede udgør 13,69 m² , jf. lejekontrakten.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 28.800,00 kr. Lejenedsættelsen har virkning fra indflytningstidspunktet, dvs. den 1. april 2021.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-318 Kærmindevej 3, 5000 Odense C
10-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.240,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet lejeren mener, at huslejen er væsentlig højere end det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 C, jf. lejelovens § 47-49. Det fremgår af sagen, at lejen ved sagens indbringelse senest er reguleret pr. 1. januar 2021 til årligt 80.340,00 kr. i henhold til en i lejekontraktens § 11, aftalt trappelejeklausul.
 I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 60 m2 beliggende i en ejendom opført i 1938.  Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 40.500,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. oktober 2020.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk 1, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra den 1. oktober 2020. Nævnet her herudover vedtaget, at den i lejeaftalen aftalte regulering af lejen efter trappelejeklausulen er ugyldig.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-249 Gyldenløvesgade 2B, 5000 Odense C
03-03-2023
LEJER HAVDE AKTIV GJORT UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren, Odense Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 6.777,70 kr., og at der er indbetalt 800,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 5.977,70 kr. Nævnet fandt at der ikke er grundlag for at godkende vandregnskabet, idet lejeren gentagne gange har gjort udlejer opmærksom på problemerne med et løbende toilet. Udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-034 Grønløkkevej 38, 5000 Odense C
24-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE FRA 48.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 34.507,57 KR.
Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 1. september 2020 udgjorde 48.000,00 kr. ekskl. varme. Lejen har ifølge sagens oplysninger ikke været reguleret i lejeperioden. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 fra 48.000,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-217 Østergade 22
09-02-2023
BOLIGFORENINGEN KUNNE IKKE KRÆVE BETALING FOR ISTANDSÆTTELSEN VED FRAFLYTNING
Indkaldelsesfristen på mindst 1 uge, jf. § 13, stk. 3 i vedligeholdelsesbekendtgørelsen var ikke er overholdt idet indkaldelsen var lagt i lejers postkasse den 2. juni og synet skulle afholdes den 4. juni. Beboerklagenævnet lagde i sagen til grund at udlejeren bar forsendelsesrisikoen for at indkaldelsen nåede rettidigt frem til lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-063
03-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE MED 27.450,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejen ved lejeaftalens indgåelse på årligt 61.200,00 kr., samt den pr. 1. januar 2021 forhøjede leje på 62.400,00 kr. ekskl. varme.. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 50 m2 beliggende i en ejendom opført i 1895. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 33.750,00 kr. ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2021 [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Vesterbro 111, st.
27-01-2023
LEJERS FORKLARING LAGT TIL GRUND FOR AFGØRELSEN OG UDLEJER PÅLAGT GEBYR
Huslejenævnet fandt at lejer havde krav på tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje og 500,00 kr. for lås samt tilbagebetaling for vand jf. udlejers opgørelse.
Nævnet lagde lejers forklaring til grund for afgørelsen idet udlejer ikke svarede på nævnets høringsskrivelser. Nævnet fandt endvidere, at lejer med denne afgørelse havde fået fuldt medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Tværvej 46, st. th., 5750 Ringe
20-01-2023
UDLEJER KUNNE IKKE MODREGNE HUSLEJEREGULERING MED TILBAGVIRKENDE KRAFT
Nævnet har behandlet en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum. Udlejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt flytteopgørelse, hvor udlejer blandt andet modregner huslejeregulering med tilbagevirkende kraft. Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke kunne modregne huslejeregulering med tilbagevirkende kraft, jf. U2020.1765H, da udlejer har udvist passivitet og dermed har mistet sit krav på regulering af huslejen. Udlejer kan derfor ikke modregne beløbet i lejers depositum som gjort. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Enghavevej 13, 5856 Ryslinge
13-01-2023
LEJER VAR IKKE FORPLIGTET TIL AT BRINGE GULVENE I BEDRE STAND
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede en fraflytningstvist mellem lejer og udlejer. Lejer havde ved indflytningen reklameret over gulvenes tilstand hvorfor lejer ikke var forpligtet til at sætte gulvene i bedre stand ved fraflytning end det var ved indflytningen. Huslejenævnet fandt dermed grundlag for at nedsætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår gulvene med 8.665,00 kr. inkl. moms. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgeparken 133, 5792 Årslev.
06-01-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN KUNNE FORHØJES TIL ÅRLIGT 62.200,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede en tvist mellem lejer og udlejer vedr. varsling af lejeforhøjelse til årligt 68.400,00 kr. Nævnet fandt, at den gældende leje på årligt i alt 54.000,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter, var væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47. Huslejenævnet fastsatte det lejedes værdi for lejemålet der var beliggende i en 80/20 ejendom til 62.220,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Torvet 17B, 5600 Faaborg
16-12-2022
DER VAR IKKE HJEMMEL I LOV OM LEJE TIL AT AFTALE EN "TAPETSERINGSKONTO"
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget udlejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder den samlede flytteopgørelse fremsendt til lejer. Huslejenævnet finder, at lejer hæfter for udlejers krav på istandsættelse med undtagelse af krav vedr. tapetseringskonto udgørende i alt 5.687,50 kr., som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Vesterågade 20c, Broby
09-12-2022
UDLEJER MISTEDE KRAVET OM TILLÆGSBETALING AF VARME
Udlejer har ved brev af indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021. Udlejer er Civica. Lejer er fraflyttet lejemålet den 14. april 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter fremsendelse af nyt regnskab den 10. marts 2022 udgjorde 9.207,43 kr., og at der er betalt 5.313,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.894,43 kr.. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt, kunne varmeregnskabet ikke godkendes. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-021, Ejbygade 43, Odense Kommune
02-12-2022
UDLEJER ERKENDTE AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved skrivelse har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 15. februar 2020 på typeformular A, 9. udgave. Lejer har opsagt lejeforholdet den 22. juni 2021, og lejer er fraflyttet den 26. september 2021. Den 19. oktober 2021 har udlejer sendt en sms til lejer om lejemålets stand ved fraflytning, herunder manglende rengøring. Formalia i forbindelse med lejers fraflytning var ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 21 18836 - lejemålet Odensevej 146, Vissenbjerg
25-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM EFTERBETALING BORTFALDT
Udlejer har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2020 – 30. september 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter korrektion af 15. februar 2022 udgjorde 5.722,84 kr., og at der er betalt 2.887,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.835,34 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt, blev varmeregnskabet ikke godkendt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-016 - udlejer Fyens Almennyttige Boligselskab
18-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant anmodede beboerklagenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer Odense Kommune vedr. udlejers krav på istandsættelse. Nævnet vedtog at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfaldt som følge af at fraflytningssynet i henhold til almenlejelovens§ 94, stk. 1 var rettidigt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-059 - udlejer Odense Kommune.
11-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Lejeres repræsentant anmodede huslejenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. udlejers krav på istandsættelse, herunder tilbagebetaling af depositum samt overskydende forudbetalt leje.
Huslejenævnet afgjorde, at lejer ikke hæfter for udlejers krav på istandsættelse i henhold til flytteopgørelsen. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 18.600,00 kr. Flyttesyn har været afholdt den 13. november 2021 og udlejer fremsender først den 20. december 2021 synsrapporten til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet Faaborg-MIdtfyn Kommune - sagsnr. 03.09.09-G01-4-22 - Tegldamsgyden 42
03-11-2022
HØJESTERET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL NIVEAUET FOR SAMMENLIGNELIG LEJEMÅL I EJENDOMMEN
Den aftalte leje for lejemålet var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom.
Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen jf. boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nu lejelovens § 22, stk. 1)
Dom afsagt den 9. september 2022 [Læs mere]
Kilde: Sag BS-27157/2021-HJR
12-09-2022
HØJESTERET FASTSLOG AT ERSTATNINGSKRAVET VAR REJST FORSENT
Efter lejelovens § 98, stk. 2, kan en udlejer som udgangspunkt ikke gøre krav gældende mod lejeren, når der er forløbet mere end to uger fra fraflytningen. Da en udlejer først havde gjort sit erstatningskrav gældende mere end to uger efter fraflytningen, var denne afskåret fra at gøre kravet gældende. [Læs mere]
Kilde: BS-29153/2020-HJR afgjort 20.09.2021
03-02-2022
UDLEJER HAVDE ANVENDT EN UGYLDIG TYPEFORMULER - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Lejer skal tilbagebetales det fulde depositum på 17.400 kr. afgjorde Huslejenævnet i Assens [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 217656
27-01-2022
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold