Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
MANGLEDE SPECIFIKATION - UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer* har den 5. juli 2018 fremsat første flytteopgørelse til lejer, den 16. august 2018 fremsat en ændret flytteopgørelse og endelig den 20. februar 2019 fremsat den endelige opgørelse. De enkelte krav er fremsat i form af generelle angivelser ( f.x. maling (vægge) indvendig, gulvtæppe, altangulv) Forklaringer til de fremsatte vedligeholdelseskrav er fremsat successivt i den efterfølgende korrespondance, herunder har udlejer oplyst, at lejer ikke har betalt for vandskaderelaterede arbejder. Nævnet finder, at en sådan generel angivelse af krav mod lejer ikke opfylder specifikationskravet i lejelovens § 98 stk. 2. Herunder finder nævnet, at en specifikation er særlig påkrævet under hensyntagen til den skete vandskade, således at manglernes/arbejdernes art skal beskrives konkret. [Læs mere]
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sags id 2019-005ss0-39
02-01-2020


Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HUSLEJENÆVNET I ASSENS TOG STILLING TIL VEDLIGEHOLDELSE, RENOVATION OG LEJENS STØRRELSE
Huslejenævnet pålagde udlejer at udføre konkrete vedligeholdelsesarbejder og fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation. Da Huslejenævnet ikke har kendskab til sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter § 7, har nævnet indhentet oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. Nævnet har, efter at have opstillet skyggebudget på baggrund af oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.m., og efter at have fremsendt skyggebudgettet til parterne med anmodning om bemærkninger, besluttet at nedsætte lejen til 725,00 kr. pr. m2 pr. år. Beløbet svarer til ejendommens driftsudgifter med tillæg for skønnede forbedringsforhøjelser. Lejen nedsættes herefter til 37.700 kr. pr. år med virkning fra indflytningstidspunktet. Udlejer skal tilbagebetale lejer den for meget betalte leje. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 19 16028
02-01-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 36.650.00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 81.600,00 kr. ekskl. varme og antenne. Lejerne v/Lejerforening Fyn, og udlejeren er JELA AF 14. FEBRUAR 2006 ApS v/Advokaterne i Jyllandsgården. Det fremgår af sagen, at lejen senest er reguleret pr. 1. januar 2019 i henhold til den i lejekontraktens § 11, aftalte trappelejeklausul. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 62 m2, beliggende i en ejendom opført i 1936. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1 vedtaget, at nedsætte den årlige leje til skønsmæssigt 44.950,00 kr., ekskl. varme og antenne. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2019 samt at nedsætte det indbetalte depositum til 11.238,00 kr. Nævnet tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig, hvorfor lejerne har krav på tilbagebetaling af den aftalte forhøjelse på 150,00 kr. månedligt fra 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-201 & 19-201
12-12-2019
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lejerforening Fyn repræsenterede lejeren og udlejeren er Civica. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.. Det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren efter lejerens indsigelse skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet. Da udlejer ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, afgjorde nævnet at udlejeren har fortabt sit krav PÅ tillægsbetaling i henhold til regnskabet.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019
UDLEJER FREMSATTE SIT ISTANDSÆTTELSESKRAV FORSENT HVORFOR DETTE BORTFALDT
Det fremgår af sagens bilag, at udlejer har kommunikeret med lejer via g-mail i hvert fald siden den 12. januar 2018 og således har været bekendt med, at lejer kunne træffes ved henvendelse hertil. Alligevel har udlejer først fremsendt fraflytningskravet til lejer den 8. maj 2018, på trods af at lejemålet er opsagt og fraflyttet allerede i januar 2018. Udlejer har således ikke fremsat kravet indenfor fristen i lejelovens § 98, stk. 2, og han har derfor mistet retten til at gøre kravet gældende.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sags id: 18 29326
19-11-2019
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
SYNSRAPPORTEN ANGAV IKKE KLART HVEM DER HÆFTEDE FOR OLIERING AF GULVE
Udlejers repræsentant indbragte en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne kunne ikke anerkende udlejerens krav om slibning og oliering af gulvene. Nævnet vedtog at reducere udlejers krav om istandsættelse til 7.200,00 kr. inkl. moms idet nævnet kunne konstatere, at der i fraflytningsrapporten ikke var præciseret, om det var lejer eller udlejer, som hæfter for oliering gulve. Nævnet fandt det dermed godtgjort, at udlejerens krav om oliering af gulve ikke var rejst på en tilstrækkelig klar måde og at udlejeren dermed havde fortabt kravet om oliering af gulve.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-170
12-11-2019
LEJEAFTALEN VAR OMFATTET AF LEJELOVEN OG LEJEREN HAVDE DERFOR KRAV PÅ SIT DEPOSITUM
Lejeren har indbragt en sag for Huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning i forbindelse med fraflytning fra Brovejen 266, 5500 Middelfart. Huslejenævnet fandt, at den indgåede lejeaftale var omfattet af lejeloven. Lejeren havde derfor krav på betaling af depositum kr. 5.000,- da udlejer ikke havde fremsat krav om istandsættelse rettidigt, jf. lejelovens § 98 stk. 2. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-013935-14
06-11-2019
DEN UDLEVEREDE FRAFLYTNINGSRAPPORT VAR IKKE TILSTRÆKKELIG KLAR
Lejeren har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med sin fraflytning af lejemålet. Udlejeren er Fonden Campus Kollegiet og er repræsenteret af Kollegieboligselskabet. Der blev afholdt fraflytningssyn hvor lejeren deltog og modtog synsrapporten. Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum da den udleverede fraflytningsrapport ikke tilstrækkelig klart, har bibragt lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren finder, at lejeren hæfter for i forbindelse med fraflytningen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-176
29-10-2019
ANMODNING OM FORNYET SYN OG SKØN IMØDEKOMMET VEDRØRENDE TILBUDSPLIGTEN I LEJELOVEN
Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens regler bl.a. kan tillades fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, hvis det kan sandsynliggøres over for retten, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende inden for det pågældende fag, og at bestemmelsen også finder anvendelse, når syn og skøn er gennemført til opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt. Efter en samlet vurdering af sagen, herunder sagens værdi og skønstemaets karakter, fandt Højesteret, at der var grundlag for at imødekomme anmodningen om fornyet syn og skøn.[Læs mere]
Kilde: 23.04.2019 Højesteret
28-04-2019
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Tilbage til indhold