Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
LEJER VAR IKKE INDKALDT SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Udlejer havde rejst et istandsættelseskrav på 27.756,25 kr. overfor lejeren i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. Huslejenævnet i Assens traf som 1. instans afgørelse i tvisten hvor efter udlejer indbragte sagen for Retten i Odense. Boligretten bemærkede at udlejeren under hovedforhandlingen bekræftede, at lejeren var blevet indkaldt mundtligt til fraflytningssynet. Udlejer forklarede, at han måske tillige fremsendte en sms, men har ikke dokumenteret dette. Han bekræftede at der ikke er indgået aftale om digital kommunikation mellem parterne. I medfør af lejelovens S 98, stk. 3, skal den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet. I medfør af lejelovens § 99a, kan reglerne i § 98, stk. 3, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Konsekvensen heraf er anført i lejelovens § 98, stk. 5, hvorefter udlejerens krav på istandsættelse bortfalder ved overtrædelse af blandt andet § 98, stk. 3. Lejeren blev herefter frifundet for udlejers istandsættelseskrav på 27.756,25 kr..[Læs mere]
Kilde: Retten i Odense - dom afsagt den 7. december 2018 i sag BS-16998/2018-ODE
11-12-2018
Fynske lejerePBS gebyr var i strid med lejelovgivningen
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Læs mere
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
Håndbog om skimmelsvamp
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Lejers repræsentant har på vegne af lejeren anmodet huslejenævnet om at tage stilling til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017. Udlejer havde mere end en beboelseslejlighed. Lejeaftalen var indgået på en ugyldig typeformular og udlejer havde ikke afholdt det obligatoriske flyttesyn og heller ikke skriftligt indkaldt lejeren til flyttesyn hvorfor huslejenævnet pålagde udlejer at tilbagebetale det indbetalte depositum på 12.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 27.000,00 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 28. marts 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. april 2018 gældende årlige leje på 60.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Lejerforeningen har endvidere anmodet nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum og forudbetalte leje i tilfælde af lejenedsættelse. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt, at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2018 til 33.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.250,00 kr. og den forudbetalte leje til kr. 8.250,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Odense Kommune sag nr. 18-078.
27-11-2018
BEBOERKLAGENÆVNET VEDTOG AT NÆGTE VARMEREGNSKABET GODKENDELSE
Udlejeren, Fyns Almennyttige Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, specifikt perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 5.507,73 kr., og at der er indbetalt 3.143,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.364,73 kr. Ista Danmark A/S har til udlejer har oplyst, at der er fejl i regnskabet, at der har manglet overfyldning i målerne og at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. På baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-002.
20-11-2018
BEBOERKLAGENÆVNET REDUCEREDE UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE MED 4.000,00 KR.
Ifølge den endelige opgørelse var lejeren blevet opkrævet for følgende udgifter til misligholdelse: Skadeservice 4.000,00 kr., Tømrerarbejde 12.589,69 kr. og Ekstra rengøring 1.798,93 kr.
Lejeren kunne ikke anerkende at betale for disse udgifter, og havde vedrørende gulve gjort gældende, at der er tale om slid og ælde, og at gulvene var vedligeholdt som krævet. Nævnet konstaterede at der var uoverensstemmelser mellem de på synsrapporten oplyste arbejder vedrørende skadeservice sammenholdt med faktura fra Dias Rengøring og Skadeservice ApS samt at lejeren var afregnet dobbelt for rengøring, da 2 faktura indeholdt samme udgifter til rengøring. Som følge her af afgjorde Beboerklagenævnet at lejer ikke kunne pålægges at betale 4.000,00 kr. vedrørende skadesservice. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-004.
12-11-2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 87.252,00 KR. TIL ÅRLIGT 70.300,00 KR.
Nævnet har lagt til grund, at den aftalte leje pr. 1. maj 2017 udgjorde 87.252,00 kr. ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentation. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på beliggende i ejendom opført i 1900. lejemålet er på 76 m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1 vedtaget at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2017 til 70.300,00 kr., ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentationIdet idet nævnet fandt at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.575,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-012
05-11-2018
UDLEJER SKULLE BETALE 13.167,17 KR. TIL DE FRAFLYTTENDE LEJERE
Sagen vedrørte uenighed i forbindelse med flytteafregning, herunder depositumafregning samt lejers krav på tilbagebetaling af beløb, opkrævet særskilt til renovation og spildevandsafgift. Huslejenævnet i Middelfart Kommune afgjorde at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt da der ikke var rejst krav rettidiget, at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og huslejenævnet fastsatte et skønsmæssigt tilbagebetalings beløb til lejer vedrørende spildevand. Udlejer skulle tilbagebetale i alt 13.167,17 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnummer 2017-018532-15.
01-11-2018
UDLEJER SYNEDE IKKE LEJEMÅLET SENEST 2 UGER EFTER LEJERNES FRAFLYTNING SOM HAN VAR BEKENDT MED
Hovedspørgsmålet i sagen ved Østre Landsret angik, om udlejer havde fortabt sit krav på istandsættelse af lejemålet i forbindelse med lejerne A, B og C`s fraflytning. Udlejer blev ved opsigelse af 31. maj 2016 orienteret om, at lejemålet ville blive fraflyttet den 15. juli 2016, og at nøglerne ville blive afleveret på dette tidspunkt. Uanset dette fastsatte udlejer i brev af 7. juni 2016 flyttesyn til den 10. august 2016 med aflevering af nøgler samme dag. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at udlejer har modtaget en mail af 19. juli 2016 fra lejer C med oplysning om, at lejemålet var fraflyttet. Det findes herved uden betydning, at udlejer ensidigt har bestemt, at lejer ikke måtte kommunikere via mail. Henset til indholdet af parternes korrespondance forud for fraflytningen er det endvidere uden betydning, at udlejer og dennes hustru var bortrejst i tre uger fra den 18. juli 2016. Landsretten fandt på denne baggrund, at udlejer den 19. juli 2016 blev gjort bekendt med, at fraflytning havde fundet sted medio juli 2016 som varslet flere gange. Dispositionsretten over lejemålet må således anses for overladt til udlejer senest den 19. juli 2016 dermed var fristen på 14 dage i LL § 98, stk. 3. [Læs mere]
Kilde: Østre Landsret dom afsagt 5. oktober 2018 sag BS-895/2018-OLR
30-10-2018
MANGLENDE OPFYLDELSE AF OPLYSNINGSPLIGT HAVDE IKKE BETYDNING FOR BEGYNDELSESLEJEN
Udlejerens manglende opfyldelse af oplysningspligten efter lejelovens § 4, stk. 5 (nu stk. 6), havde ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen. Højesteret fandt, at efter ordlyden af boligreguleringslovens § 7, stk. 5, og da det efter forarbejderne til lejelovens § 4, stk. 5, og boligreguleringslovens § 7, stk. 5, alene er formålet med bestemmelserne at begrænse udlejers mulighed for at varsle store og uforudsete lejeforhøjelser, har den manglende overholdelse af oplysningspligten ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen. [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 17. august 2018 sag 255/2017
29-08-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT VARMEREGNSKABET VAR FREMSENDT FORSENT TIL LEJERNE
Varmeregnskabet blev udsendt til lejerne den den 14. december 2017 men da udlejer havde modtaget den endelige afregning fra forsyningsselskabet den 11. juli 2017 var regnskabet ikke kommet rettidigt frem til lejerne. Huslejenævnet fastslog derfor at udlejer havde mistet sit krav på efterbetaling - i alt 3.646,68 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 18-038
13-08-2017
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV IKKE GODKENDT AF HUSLEJENÆVNET
Lejeforhøjelsen blev varslet overfor vort medlem, hvorefter den årlige leje blev krævet forhøjet fra 62.400,00 kr. til 82.800,00 kr. I henhold til Bygnings- og boligregisteret var der tale om en 3-værelses lejlighed på 110 m2 beliggende i en ejendom opført i 1877 med i alt 2 boliger. Ved nævnets besigtigelse blev det konstateret, at ca. 17 m2 af baghuset blev anvendt til udhus/værksted og var uden opvarmning. Beboelsne udgjorde således 82 m2. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at udlejeren ikke var berettiget til at forhøje lejen. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sag nr. 18-002
18.06.2018
UDLEJER AFLÆSTE IKKE VANDMÅLERNE FØR DE BLEV NEDTAGET
Beboerklagennævnet fandt at udlejer af en almen bolig havde mistet sit krav på efterbetaling 2.846,95 kr. i henhold til det aflagte vandregnskab. Nævnet lagde især vægt på at udlejer ikke havde foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne samt at det beregnede forbrug var foretaget med udgangspunkt i den tidligere lejers forbrug. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sag nr. 18-010
08.06.2018
EJENDOMMEN FORTSAT IKKE EN SMÅEJENDOM - FASTSLOG HØJESTERET
Udlejningsejendom, der efter frasalg i 2011 omfattede 6 beboelseslejligheder, var fortsat omfattet af reglerne af bindingspligt. Den afgørende dato for ejendommens status er forholdene den 1. januar 1995. [læs mere]
Kilde: Højesteret - sag 246/2017 dom afsagt 08.05.2018
28.05.2018
OPHÆVELSE AF LEJEMÅL I EN ALMEN BOLIGFORENING VAR BERETTIGET - FASTSLOG HØJESTERET
Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejeren søn var berettiget. Henset til grovheden af misligholdelsen fandt Højesteret, at der ikke i det oplyste om L´s og hendes hustands forhold var grundlag for at fravige udgangspunktet. Ophævelsen fandtes således af stå i et rimeligt forhold til misligholdelsen. Højesteret godkendte herefter ophævelsen af lejemålet. Landsretten var nået til et andet resultat.[læs mere]
Kilde: Højesteret - sag 235/2017 dom afsagt 01.05.2018
04.05.2018
DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Der var i Huslejenævnet i Nyborg enighed om, at udlejer var forpligtet til inden 4 uger at tilbagebetale depositum til lejer som følge af at udlejer ikke havde sendt dokumentation for, at kravet om istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning var sendt rettidigt, jf. Lejelovens § 98, st. 2, hvorfor udlejer mistede retten til at kræve betaling for istandsættelse i efter lejers fraflytning. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Nyborg - sagsid. 450-2017-15786
24.04.2018
HUSLEJENÆVNET I ASSENS KOMMUNE PÅLAGDE UDLEJER AT GENINSTALLERE PILLEOVN
Huslejenævnet fastslog at da der i lejekontrakten er anført, at der i lejemålet er opsat pilleovn, har udlejer pligt til at geninstallere pilleovn i overensstemmelse med den indgåede aftale. Fristen herfor fastsættes til 14 dage. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Assens - sagsid. 18 1342
18.04.2018
HUSLEJENÆVNET I ODENSE FASTSLOG AT LEJER IKKE HÆFTEDE FOR UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Nævnet vedtog i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, at lejeren ikke hæftede for udlejerens krav om istandsættelse af lejemålet. Huslejenævnet lagde især vægt på at de udfyldte rubrikker på de to rapporter ikke gav nogen mening, da der på ingen af rapportsiderne var anført, hvad der skulle udføres og af hvem, samt hvem der i givet fald skulle bekoste de påstående arbejder. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Odense - sagsnr. 17-332
05.04.2018
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Fyns almennyttige Boligselskab, indbragte en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven. Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger. Nævnet foretog en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet harher efter i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING
Lejerens samlede udgift til vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr. og der var betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde efterbetalingen 12.698,27 kr. Beboerklagenævnet i Odense konstaterede at også forbruget i den efterfølgende tomgandsperiode var ekstremt højt samt konstaterede at den efterfølgende lejers forbrugs ligeledes var ekstemt højt. På denne baggrund fandt nævnet at meget kunne tyde på en defekt måler hvorfor nævnet ikke godkendte regnskabet. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
INITIATIVER I LEJELOVENE DER MODVIRKER "PARALLELSAMFUND"?
Regeringen fremlagde den 1. marts 2018 udspillet "Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030". Udspillet indeholder initiativer, der også medfører ænderinger i Lov om leje og i Lov om leje i almene boliger for udlejers ret til at ophæve et lejemål. I Almenlejelovens § 90, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer "10) Når nogen er idømt en ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af §§ 119, 180-181, 192 a, 216, 237, 244-246, 260, 266, 276 a, 281, 288 eller § 291, stk. 2, i straffeloven eller i medfør af § 3 i lov om euforiserende stoffer for at have besiddet euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse, og når overtrædelsen er begået inden for 1 km fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.« Nr. 10-12 bliver herefter 11-13." I lejelovens § 93, stk. 1, indsættes efter litra i et nyt "litra j" med samme ordlyd. [læs mere]
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - udkast til lovforslag (Initiativer der modvirker parallelsamfund) sendt i høring 02.03.2018
06.03.2018
DE VARSLEDE LEJEFORHØJELSER OPFYLDTE IKKE KRAVENE I ALMENLEJELOVENS § 10, STK. 5
Ingen af de varslede lejeforhøjelser opfyldte kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5. Beboerklagenævnet anførte, at angivelsen af grunden til forhøjelsen var mangelfuld, idet der alene var henvist til ”det ordinære afdelingsmøde i foråret”, men ikke oplyst eksempelvis datoen for mødet, ligesom der bør orienteres om de væsentligste beslutninger truffet på afdelingsmødet, som har betydning for lejeforhøjelsens beregning. Nævnet pålagde udlejeren at orientere lejerne om, at varslingsskrivelserne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5. Orienteringen skulle samtidig indeholde de påkrævede oplysninger. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævent i Odense - afgørelse i sag nr. 17-053
01.03.2018
TO VARSLEDE LEJEFORHØJELSER VAR UGYLDIGE DA FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Ingen af de varslede lejeforhøjelser var varslet i overensstemmelse med formkravene i lejelovens § 48, stk. 2. Den første varsling indeholdt hverken en begrundelse for kravet om lejeforhøjelse eller en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse, og den anden varsling indeholdt ikke angivelse af størrelsen af lejeforhøjelsen. Begge varslinger var således ugyldige og kunnu ikke danne grundlag for en lejeforhøjelse fastslog Huslejenævnet i Assens Kommune. Yderlige fastslog huslejenævnet, at udlejer ikke kunne kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen jf. dom afsagt af Højesteret [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - afgørelse sagsid: 16 29258
19-02-2018
VARMEREGNSKABET VAR IKKE KOMMET FREM INDEN DEN I LEJELOVEN ANGIVNE FRIST
Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer havde foresendelses- og bortkomstrisikoen for fremsendelse af varmeregnskabet, jf. lejelovens § 43 og at udlejer ikke overfor nævnet har løftet bevisbyrden for rettidig fremkomst af regnskabet til lejeren.  Retsvirkningen af at regnskaber ikke var kommet frem i overensstemmelse med reglerne er at udlejers efterbetalingskrav på 9.465,48 kr. bortfaldt.
Nævnet mindretal fandt at udlejer havde løftet sin bevisbyrde for, at lejer havde  modtaget regnskabet rettidigt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - afgørelse sagsnummer 2017-018671-12
05-02-2018
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Tilbage til indhold