Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
KONTORET HOLDER LUKKET I UGE 43 FRA DEN 21. OKTOBER TIL OG MED 25. OKTOBER
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere lejere indbragt en sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse. På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse var berettiget, idet nævnet dog nedsatte malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler. Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt ugyldigt opkrævede 145,00 kr. for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019


ET BOLIGMINISTERIUM OG EN BOLIGMINISTER
Så er spændingen udløst og vi kender nu den nye regerings sammensætning og den konkrete resortfordeling! Boligområdet fik efter mange års nedprioritering igen sit eget samlede ministerium og en boligminister. Det blev Kaare Dybvad og læs her hvem han er.
Det politiske aftalepapir "Retfærdig retning for Danmark" omtaler det boligpolitiske område på side 14 - læs her
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Fynske lejere
3x4 timer om ugen har vort kontor Skibhusvej 34, 5000 Odense C åbent for personlig henvendelse. Se kontorets åbningstiderne her.
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Læs mere
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE TIL 77.140,00 KR.
Lejerne har ved et brev indbragt en sag om den pr. 1. januar aftalte årlige leje på 87.228,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 12. juni 2019. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar til 77.140,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets sagsnr. 19-035
10-09-2019
HØJESTERET OM LEJEFORHØJELSE I UOPSIGELIGT LEJEMÅL
Sagen angik, om udlejer havde krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i A’s lejlighed som led i byfornyelse. Lejekontrakten indeholdt et vilkår om, at lejemålet var uopsigeligt fra udlejers side, så længe A beboede lejligheden. Efter en samlet vurdering af lejekontraktens individuelle del og de almindelige bestemmelser tiltrådte Højesteret, at der ikke ved lejeaftalen var taget et tilstrækkeligt forbehold for forhøjelse af lejen som følge af forbedringsarbejder. Udlejeren havde herefter ikke krav på lejeforhøjelse som følge af de individuelle arbejder. [Læs mere]
Kilde: Højesteret sag 217/18 dom afsagt 01.07.2019
03-07-2019
HUSLEJENÆVNET I ODENSE GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 487,80 KR. PR. M²
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. fra 1874 med et samlet boligareal på 369 m2. Efter en besigtigelse af lejemålet vedtog huslejenævnet i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, at godkende den aftalte årlige leje på 180.000,00 kr. ekskl. vand og el.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sag nr. 19-021
22-05-2019
ANMODNING OM FORNYET SYN OG SKØN IMØDEKOMMET VEDRØRENDE TILBUDSPLIGTEN I LEJELOVEN
Højesteret udtalte, at der efter retsplejelovens regler bl.a. kan tillades fornyet syn og skøn ved andre skønsmænd, hvis det kan sandsynliggøres over for retten, at den første skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende inden for det pågældende fag, og at bestemmelsen også finder anvendelse, når syn og skøn er gennemført til opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt. Efter en samlet vurdering af sagen, herunder sagens værdi og skønstemaets karakter, fandt Højesteret, at der var grundlag for at imødekomme anmodningen om fornyet syn og skøn.[Læs mere]
Kilde: 23.04.2019 Højesteret
28-04-2019
UDLEJERS KRAV OM ISTANDSÆTTELSE AF EN ALMEN BOLIG BORTFALDT
Udlejeren et alment boligselskab har ved brev indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Lejeren er fraflyttet 18. december 2017, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 13. marts 2018. Sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 29. januar 2018. Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet. Begrundelsen for afgørelse er at den endelige opgørelse først er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-050
11-04-2019
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 94.968,00 KR.
Det fremgår af sagen, at lejen på indflytningstidspunktet var aftalt til 93.000,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation, og at lejen den 1. januar 2018 blev forhøjet til 94.968,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation. Udlejeren har til nævnet oplyst, at lejemålet er gennemgribende moderniseret i 2016, således at lejen kan fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Udlejeren har til sagen udarbejdet en opstilling over moderniseringsudgifterne inkl. fakturabilag for de enkelte moderniseringsarbejder. På baggrund heraf har udlejeren opgjort forbedringsudgifterne til 447.549,00 kr. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1, vedtaget at godkende lejen pr. 1. januar 2018 i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at nedsætte den forhøjede årlige leje pr. 1. januar 2018 på 94.968,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation til årligt 79.380,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-265
02-04-2019
FRAFLYTNINGSRAPPORT BESKREV IKKE KLART OG TYDELIGT DE ARBEJDER LEJEREN HÆFTEDE FOR
Lejerne har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. september 2015, og fraflyttede lejemålet den 5. september 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 5. september 2018, hvor lejerne deltog, og hvor lejerne fik udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Sagen er indbragt, idet lejerne ikke kan anerkende udgifterne til malerarbejde og gulvslibning, da beløbene dels er for høje, og at arbejdet ikke er specificet. Nævnet har vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum i det det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, hvad der skal udbedres, idet der i kolonnen ”Udbedres” ikke er anført J for Ja og N for Nej til spørgsmålet om udbedring sker for lejers regning, hvorfor lejerne ikke kan udlede hvilke konkrete udgifter, som vil blive pålagt lejerne at betale,Nævnet har endvidere besluttet at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-259
25-03-2019

"PBS BLIVER NU TIL NETS"
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet.
DET GÆLDER FORSAT HVAD ENTEN UDLEJER KALDER DET NETS ELLER PBS!!
VARSLING AF LEJESTIGNING TILSIDESAT SOM UGYLDIG
Udlejeren har indbragt en sag om en varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse til ikrattræden 1. januar 2019. Udlejeren er Barfoed Group P/S. Sagen er indbragt i medfør af, at mere end 1/4 af de varslede lejere har fremsat indsigelse mod forhøjelsen. Dette betyder, at samlige ejendommens lejere omfattes af sagen. Det fremgår af driftsbudgettet, at forhøjelsen udgør 22.287,10 kr. årligt, således at budgetlejen pr. 1. januar 2019 i alt bliver 1.197,08 kr. pr. kvm. Hertil kommer hensættelser til vedligeholdelse, § 18, som er forhøjet til 96,00 kr. pr. m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1, vedtaget at tilsidesætte varslingen som ugyldig varslingen blandt andet fordi varslingen som helhed er svær gennemskuelig for lejerne, som således ikke har haft konkret mulighed for at efteregne lejeforhøjelsen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag 18-308
26-02-2019
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til et rejst fraflytningskrav. Lejeaftalen er indgået på en forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Huslejenævnet finder endvidere at bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
EFTERBETALING AF VAND TILSIDESATTE -IKKE FRI ADGANG TIL MÅLEREN
Udlejeren har ved brev af indbragt en sag vedrørende lejernes indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab og lejerne er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede vandforbrug udgjorde 3.997,86 kr., og at der er betalt 3.690,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 307,86 kr. Lejerne havde fortsat ikke fra fri adgang til målerne, og derved ikke har mulighed for at følge deres daglige forbrug, og på baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan her efter ikke kræve efterbetaling hos lejerne. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-057
05-02-2019
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE EN LEJESTIGNING PÅ ÅRLIGT 17.650 KR.
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for huslejenævnet om indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. januar 2019. Lejeforhøjelsen er varslet overfor lejerne ved brev af 28. september 2018, i henhold til hvilken lejen er varslet forhøjet fra årlig 48.000,00 kr. til årligt 65.650,00 kr.. Sagen er indbragt for nævnet efter at lejernes repræsentant ved brev har gjort indsigelse mod varslingen. Nævnet har vedtaget at tilsidesætte lejeforhøjelsen som ugyldig. Varslingen kan derfor ikke danne grundlag for en lejeforhøjelse hos lejerne. Huslejenævnet lagde til grund lejeforhøjelseskravet ikke er fremsat under iagttagelse af disse regler, blandt andet fordi varslingsskrivelsen ikke indeholder korrekt indsigelsesadgang, [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag 18-297
29-01-2019
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE BOLIGFORENINGENS ISTANDSÆTTELSESKRAV PÅ 64.263,75 KR.
Det fremgår af sagen, at boet efter lejer ikke kan anerkende at skulle betale 60.313,75 kr. for udskiftning af gulv og har henvist til almindelig slid og ælde. Udlejeren har begrundet sit krav med, at der var limrester på gulvet efter lejers gulvtæppe, og at det ikke var muligt at slibe og lakere gulvet. Dermed har der været tale om misligholdelse. Beboerklagenævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer og fandt at udgifterne der var anført i den endelige flytteopgørelse som følge af misligholdelse var anført som "Fraflytter" og "Istandsættelse ved fraflytning" var så generelle betegnelser, der ikke specifikt angav, hvilke misligholdelsesarbejder der var udført. Hermed fandt nævnet at specifikationskravet i jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens ! 15, stk. 4 ikke var opfyldt hvorfor udlejers samlede istandsættelseskrav overfor boet bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-052
22-01-2019
BOLIGRETTEN OPHÆVEDE HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OM LEJENS STØRRELSE
Boligretten i Svendborg ophævede en afgørelse truffet af det Fælleskommunalt Huslejenævn for Ærø, Langeland for 4 lejemål beliggende i en ejendom hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, og hvor den aftalte leje var mindre end den omkostningsbestemte leje. Huslejenævnet havde som følge af at nævnet fandt at den gældende leje oversteg "det lejedes værdi" nedsat lejen til "det lejedes værdi". Da "det lejedes værdi" kun kan bringes i anvendelse ved en varsling af lejeforhøjelse indenfor den omkostningsbestemte leje efter boligreguleringslovens § 7, stk. 2 havde huslejenævnet ikke hjemmel til at nedsætte lejen. På dette grundlag ophævede boligretten huslejenævnets afgørelse.
Boligretten henviste i begrundelse til Østre Landsrets afgørelse af 4. april 2002, gengivet i Tidsskrift for bygge- og boligret, TBB 2002.294.
Kilde: Retten i Svendborg BS-1557/2018-SVE Dom af 12.12.2018
18-01-2019
HØJESTERET OM MANGLENDE ISTANDSÆTTELSE AF ERHVERVSLEJEMÅL
Højesteret fastslog, at BC Ejendomme ikke havde lidt et tab som følge af den manglende istandsættelse. Højesteret henviste bl.a. til, at ejendommen – da Nordea fraflyttede lejemålet – allerede var videresolgt til en fast pris, uden at køber havde krav på istandsættelse, og en istandsættelse ville derfor ikke have haft nogen værdi for BC Ejendomme.
Landsretten var nået til samme resultat.[Læs mere]
Kilde: Højesteret dom af 16.11.2018 i sag BS-13497/1018
10-01-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 102.983,46 KR.
Lejemålet er et frit beliggende hus oprindeligt fra 1800 på 139 kvadratmeter beboelse i to plan med en større have ned til havet. Badeværelse og køkken er fra ca. 1993, og der er skiftet vinduer i stueetagen i 2007. Tag er skiftet formentlig også i 1993, og der er i den forbindelse foretaget isolering. Opvarmning sker ved radiatorer via oliefyr. Varmekilderne er også udskiftet efter 1973. Der er udlejet mere end 6 (fritliggende huse) på ejendommen pr. 1. januar 1995. Lejefastsættelsen skal derfor ske i henhold til Boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Den årlige leje udgjorde 120.000,00 kr.. Huslejenævnet har ikke fra udlejer fået et driftsbudget. Huslejenævnet har på den baggrund valgt selv at opstille et driftsbudget for ejendommen ud fra de foreliggende oplysninger og i øvrigt på baggrund af et skøn. Endvidere har huslejenævnet ikke modtaget dokumentation for alle udgifter til forbedringer af ejendommen, hvorfor huslejenævnet på baggrund af besigtigelsen og et forsigtigt skøn har anslået det beregnede forbedringstillæg. Lejen fastsættes til en årlig husleje på kr. 102.983,46, svarende til kr. 8.583,33 pr. måned. Lejemålet er påbegyndt den 1. juli 2016.  Lejer har krav på tilbagebetaling af for meget betalt leje, kr. 1.416,67 pr. måned fra indflytningstidspunktet, jf. Boligreguleringslovens § 17, stk. 1. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2018-006743-35
17-12-2018
LEJER VAR IKKE INDKALDT SKRIFTLIGT TIL FLYTTESYN - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Udlejer havde rejst et istandsættelseskrav på 27.756,25 kr. overfor lejeren i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. Huslejenævnet i Assens traf som 1. instans afgørelse i tvisten hvor efter udlejer indbragte sagen for Retten i Odense. Boligretten bemærkede at udlejeren under hovedforhandlingen bekræftede, at lejeren var blevet indkaldt mundtligt til fraflytningssynet. Udlejer forklarede, at han måske tillige fremsendte en sms, men har ikke dokumenteret dette. Han bekræftede at der ikke er indgået aftale om digital kommunikation mellem parterne. I medfør af lejelovens S 98, stk. 3, skal den fraflyttende lejer indkaldes skriftligt til synet. I medfør af lejelovens § 99a, kan reglerne i § 98, stk. 3, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. Konsekvensen heraf er anført i lejelovens § 98, stk. 5, hvorefter udlejerens krav på istandsættelse bortfalder ved overtrædelse af blandt andet § 98, stk. 3. Lejeren blev herefter frifundet for udlejers istandsættelseskrav på 27.756,25 kr..[Læs mere]
Kilde: Retten i Odense - dom afsagt den 7. december 2018 i sag BS-16998/2018-ODE
11-12-2018
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Lejers repræsentant har på vegne af lejeren anmodet huslejenævnet om at tage stilling til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017. Udlejer havde mere end en beboelseslejlighed. Lejeaftalen var indgået på en ugyldig typeformular og udlejer havde ikke afholdt det obligatoriske flyttesyn og heller ikke skriftligt indkaldt lejeren til flyttesyn hvorfor huslejenævnet pålagde udlejer at tilbagebetale det indbetalte depositum på 12.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 27.000,00 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 28. marts 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. april 2018 gældende årlige leje på 60.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Lejerforeningen har endvidere anmodet nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum og forudbetalte leje i tilfælde af lejenedsættelse. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt, at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2018 til 33.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.250,00 kr. og den forudbetalte leje til kr. 8.250,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Odense Kommune sag nr. 18-078.
27-11-2018
BEBOERKLAGENÆVNET VEDTOG AT NÆGTE VARMEREGNSKABET GODKENDELSE
Udlejeren, Fyns Almennyttige Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, specifikt perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 5.507,73 kr., og at der er indbetalt 3.143,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.364,73 kr. Ista Danmark A/S har til udlejer har oplyst, at der er fejl i regnskabet, at der har manglet overfyldning i målerne og at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. På baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-002.
20-11-2018
BEBOERKLAGENÆVNET REDUCEREDE UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE MED 4.000,00 KR.
Ifølge den endelige opgørelse var lejeren blevet opkrævet for følgende udgifter til misligholdelse: Skadeservice 4.000,00 kr., Tømrerarbejde 12.589,69 kr. og Ekstra rengøring 1.798,93 kr.
Lejeren kunne ikke anerkende at betale for disse udgifter, og havde vedrørende gulve gjort gældende, at der er tale om slid og ælde, og at gulvene var vedligeholdt som krævet. Nævnet konstaterede at der var uoverensstemmelser mellem de på synsrapporten oplyste arbejder vedrørende skadeservice sammenholdt med faktura fra Dias Rengøring og Skadeservice ApS samt at lejeren var afregnet dobbelt for rengøring, da 2 faktura indeholdt samme udgifter til rengøring. Som følge her af afgjorde Beboerklagenævnet at lejer ikke kunne pålægges at betale 4.000,00 kr. vedrørende skadesservice. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-004.
12-11-2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 87.252,00 KR. TIL ÅRLIGT 70.300,00 KR.
Nævnet har lagt til grund, at den aftalte leje pr. 1. maj 2017 udgjorde 87.252,00 kr. ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentation. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på beliggende i ejendom opført i 1900. lejemålet er på 76 m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1 vedtaget at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2017 til 70.300,00 kr., ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentationIdet idet nævnet fandt at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.575,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-012
05-11-2018
UDLEJER SKULLE BETALE 13.167,17 KR. TIL DE FRAFLYTTENDE LEJERE
Sagen vedrørte uenighed i forbindelse med flytteafregning, herunder depositumafregning samt lejers krav på tilbagebetaling af beløb, opkrævet særskilt til renovation og spildevandsafgift. Huslejenævnet i Middelfart Kommune afgjorde at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt da der ikke var rejst krav rettidiget, at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og huslejenævnet fastsatte et skønsmæssigt tilbagebetalings beløb til lejer vedrørende spildevand. Udlejer skulle tilbagebetale i alt 13.167,17 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnummer 2017-018532-15.
01-11-2018
UDLEJER SYNEDE IKKE LEJEMÅLET SENEST 2 UGER EFTER LEJERNES FRAFLYTNING SOM HAN VAR BEKENDT MED
Hovedspørgsmålet i sagen ved Østre Landsret angik, om udlejer havde fortabt sit krav på istandsættelse af lejemålet i forbindelse med lejerne A, B og C`s fraflytning. Udlejer blev ved opsigelse af 31. maj 2016 orienteret om, at lejemålet ville blive fraflyttet den 15. juli 2016, og at nøglerne ville blive afleveret på dette tidspunkt. Uanset dette fastsatte udlejer i brev af 7. juni 2016 flyttesyn til den 10. august 2016 med aflevering af nøgler samme dag. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at udlejer har modtaget en mail af 19. juli 2016 fra lejer C med oplysning om, at lejemålet var fraflyttet. Det findes herved uden betydning, at udlejer ensidigt har bestemt, at lejer ikke måtte kommunikere via mail. Henset til indholdet af parternes korrespondance forud for fraflytningen er det endvidere uden betydning, at udlejer og dennes hustru var bortrejst i tre uger fra den 18. juli 2016. Landsretten fandt på denne baggrund, at udlejer den 19. juli 2016 blev gjort bekendt med, at fraflytning havde fundet sted medio juli 2016 som varslet flere gange. Dispositionsretten over lejemålet må således anses for overladt til udlejer senest den 19. juli 2016 dermed var fristen på 14 dage i LL § 98, stk. 3. [Læs mere]
Kilde: Østre Landsret dom afsagt 5. oktober 2018 sag BS-895/2018-OLR
30-10-2018
MANGLENDE OPFYLDELSE AF OPLYSNINGSPLIGT HAVDE IKKE BETYDNING FOR BEGYNDELSESLEJEN
Udlejerens manglende opfyldelse af oplysningspligten efter lejelovens § 4, stk. 5 (nu stk. 6), havde ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen. Højesteret fandt, at efter ordlyden af boligreguleringslovens § 7, stk. 5, og da det efter forarbejderne til lejelovens § 4, stk. 5, og boligreguleringslovens § 7, stk. 5, alene er formålet med bestemmelserne at begrænse udlejers mulighed for at varsle store og uforudsete lejeforhøjelser, har den manglende overholdelse af oplysningspligten ikke betydning for størrelsen af begyndelseslejen. [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 17. august 2018 sag 255/2017
29-08-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT VARMEREGNSKABET VAR FREMSENDT FORSENT TIL LEJERNE
Varmeregnskabet blev udsendt til lejerne den den 14. december 2017 men da udlejer havde modtaget den endelige afregning fra forsyningsselskabet den 11. juli 2017 var regnskabet ikke kommet rettidigt frem til lejerne. Huslejenævnet fastslog derfor at udlejer havde mistet sit krav på efterbetaling - i alt 3.646,68 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 18-038
13-08-2017
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Tilbage til indhold