Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Åbningstid for personligt fremmøde på kontoret er i øjeblikket tirsdag mellem kl. 13.00 - 17.00
Telefontid på telefon 6611 2106 eller 6122 0282 er i øjeblikket
  • Mandag og torsdag 9.00-14.30
  • Tirsdag 13.00-17.00
Hold øje med eventuelle ændringer på vores telefonsvarer eller på www.lejerfyn.dk & www.lejernyt.dk
ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM BEBOERREPRÆSENTATION
På beboermødet kan der i øjeblikket træffes beslutning om, at et beløb på indtil 240 kr. årligt pr. beboelseslejemål kan opkræves til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen. Opkrævning af større beløb kan ske med tilslutning fra den enkelte lejer. Med virkning fra og med 1. januar 2021 ændres beløbet til 502 kr. årligt. Beløbet reguleres fortsat en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoindeks. Der indsættes to nye stykker i § 5 blandt andet om tegningsretten. [Læs mere]
Kilde: Retsinformation
20-11-2020


Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MERE
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
LOVFORSLAGENE OM ÆNDRINGER I LEJELOVENE ER TRÅDT I KRAFT I DAG 1. JULI 2020
1. ØGEDE ENERGIKRAV VED ANVENDELSE AF BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2 (Lovforslag nr. 176)
2. KARENSPERIODE VED ERHVERVELSE M.V. AF UDLEJNINGSEJENDOMME (Lovforslag nr. 177)
3. STYRKELSE AF LEJERNE (Lovforslag nr. 178)
Kilde: Retsinformation
01-07-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE VORT MEDLEMS ÅRLIGE LEJE MED 20.692,43 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af et medlem indbragt en sag om lejens størrelse for huslejenævnet. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS. Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen udgjorde 55.200,00 kr. ekskl. varme. Der er tale om et lejemål på 45 m² beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. maj 2018 fra 55.200 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. ekskl. varme. Nævnet har yderligere reduceret det indbetalte depositum til 8.926,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-090 i ejendommen Østergade 22, 5000 Odense C
15-11-2020
HØJESTERET: LEJERS INDSIGELSE MOD UDLEJERS OPSIGELSE KUNNE IKKE INDGIVES DIGITALT
Højesteret fandt, at en indsigelse pr. mail ikke opfylder kravet om skriftlighed i lejelovens § 87, stk. 2, og at lejerne derfor ikke havde overholdt fristen for skriftlig indsigelse på 6 uger. Højesteret fandt endvidere, at lejernes indsigelse ikke var af en sådan karakter, at den kunne tages under pådømmelse, selv om indsigelsesfristen var overskredet, og lejerne havde dermed fortabt retten til at få prøvet indsigelsen.
Vigtigt: Når du som lejer indgiver en indsigelse mod udlejers opsigelse af dit lejemål så skal du gøre det i et papirbrev som fremsendes som papirfremsendelse!
Kilde: Højesteret
23-10-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN  ÅRLIGE LEJE TIL 29.600,00 KR.
Lejeren har anmodet huslejenævnet om at tage stilling til den gældende leje, der pr. 1. januar 2019 er reguleret til 43.800,00 kr., ekskl. varme . Huslejenævnet vedtog at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til skønsmæssigt 29.600,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand/afløb, el og renovation, og nedsætte det indbetalte depositum til 7.400,00 kr [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, Lindvedparken 36 E, 5260 Odense S
Sagsnr. 19-330-332
17-09-2020
HUSLEJENÆVNET GODKENDT IKKE EN ÅRLIG LEJEFORHØJELSE PÅ 17.100,00 KR.
Ved brev til huslejenævnet har udlejernes repræsentant indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2020. Lejeren er repræsenteret v/Lejerforening Fyn og udlejernerepræsenteret v/LEA Ejendomspartner A/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 10. september 2019, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra 68.400,00 kr. ekskl. varme til 85.500,00 kr. ekskl. varme. Lejerens repræsentant har ved brev af 7. oktober 2019 fremsat indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 5-værelses lejlighed på 116 m2 beliggende i en ejendom opført i 1910 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet og har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget ikke at godkende nogen lejeforhøjelse. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-287
31-03-2020
LØBENDE VANDHANE ELLER TOILET - GIV STRAKS UDLEJER BESKED
Udlejeren har ved brev af 9. april 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt for perioden 15. marts 2018 til 31. december 2018. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 24.930,24 kr., og at der er indbetalt 1.900,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 23.030,24 kr. Efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsninger og bemærkninger, findes der ikke forhold omkring vandforbrugets størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for. Lejeren hæfter derfor for en vandhane eller et wc, der måtte løbe i lejligheden. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 19-008
24-03-2020
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING BORTFALDT
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. marts 2015 og opsagt den 27. juli 2019. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. august 2019, hvor lejer har afleveret nøglerne til det lejede til den nye lejer. Udlejer var ikke til stede, og der blev ikke gennemført flyttesyn. Den 25. september 2019 fremsendte udlejer et overslag til lejer på 35.000 kr. for istandsættelse af hus og have. Det er oplyst, at udlejer har 4 lejemål. Da udlejer har mere end 1 beboelseslejemål, skal han, for at kunne fastholde sit fraflytningskrav mod lejer, overholde de formelle regler i lejelovens § 98, stk. 1. 2, 3, og 4. Udlejer har ikke dokumenteret at have overholdt disse formelle regler, herunder rettidigt fremsættelse af fraflytningskrav, synsreglerne og reglerne om fraflytningsrapport. Udlejers krav på istandsættelse bortfalder dermed, jævnfør lejelovens § 98, stk. 5. Udlejer skal tilbagebetale lejer det indbetale depositum på 19.500 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid:19-22364
17-03-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE GODKENDTE DEN ÅRLIGE LEJE
Lejerens repræsentant har ved brev af 29. oktober 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. december 2017 samt uenighed om afregning af el- og vandforbrug. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede et fritliggende enfamilieshus på 120 m2. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, litra 1 og 7 vedtaget, at godkende den pr. 1. december 2017 aftalte årlige leje på 104.400,00 kr., ekskl. varme, og at der ikke er grundlag for at anfægte el- og vandforbruget. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-282 & 19-283
11-03-2020
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
I Lejerforening Fyn er der mange opgave der dagligt bliver udført ud over de rent foreningspraktiske opgaver:
Der bliver hvert år behandlet mange unikke sagsforløb, hvor vi skriftligt er i dialog med modparter og/eller myndigheder på medlemmernes vegne.
Der ydes mundtlig telefonisk rådgivning til mange af vore medlemmer hver eneste uge.
Der kom i 2017 i alt 746.769,00 kr. ind i sager, hvor udlejer måtte udbetale tilgodehavende til vort medlem via vores konto. Udover det ligger der gevinsterne ved at vore medlemmer undgår at betale regninger fra udlejer, får lejen nedsat fremadrettet og lignende.
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold