Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
UDLEJER AFLÆSTE IKKE VANDMÅLERNE FØR DE BLEV NEDTAGET
Udlejeren har ved brev af 29. januar 2018 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juli 2017
Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 13.333,95 kr., og at der er betalt 10.487,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.846,95 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne,
 • at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sag nr. 18-010
08.06.2018
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Ved brev har udlejeren, Fyns almennyttige Boligselskab, indbragt en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven.
Af indbringelsesbrevet fremgår det, at Fyns almennyttige Boligselskab har skrevet til lejeren med henstilling om at fjerne ukrudt i for- og baghave.
Fyns almennyttige Boligselskab anmoder nævnet om at gøre lejemålet betinget, således at Fyns almennyttige Boligselskab kan opsige lejemålet, såfremt haven fortsat er misligholdt.
Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger.
Udlejerens indbringelsesbrev af 29. november 2017 er sendt i høring ved lejeren.
Nævnet foretog den 11. januar 2018 en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge.
BEGRUNDELSE
Afgørelsen er truffet på grundlag af, hvad nævnet kunne konstatere i forbindelse med besigtigelsen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING
Udlejeren har ved brev indbragt en sag vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017, specifikt perioden 1. april 2016 til 30. november 2016.
Nævnet har endvidere lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr., og at der er betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 12.698,27 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven, at forbruget findes ekstremt højt,
 • at forbruget i tomgangsperioden 1. december 2016 til 31. december 2016 på 25,0665 m3 også findes ekstremt højt,
 • at den efterfølgende lejers forbrug også findes ekstremt højt, hvilket kunne tyde på en defekt vandmåler, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
DE VARSLEDE LEJEFORHØJELSER OPFYLDTE IKKE KRAVENE I ALMENLEJELOVENS § 10, STK. 5
Ved et brev har lejeren indbragt en klage over huslejestigninger de sidste 6 år.
På grund af forældelseslovens regler om 3 års forældelse, har nævnet alene behandlet huslejestigningerne pr. 1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017.
Til sagen har udlejeren sendt en kopi af de pågældende varslingsbreve samt afdelingens driftsbudgetter for 2014, 2015 og 2016, som danner grundlag for varslingerne.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 12, vedtaget at pålægge udlejeren hurtigst muligt at orientere lejerne om, at varslingsskrivelserne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5.
Orienteringen skal samtidig indeholde de påkrævede oplysninger jf. almenlejelovens § 10, stk. 5.
BEGRUNDELSE
Indledningsvis bemærker nævnet, at nævnet ikke er tillagt kompetence til at vurdere huslejens størrelse eller træffe afgørelse om de enkelte udgifter medtaget i afdelingens budgetter.
Nævnet er alene tillagt kompetence til at afgøre, hvorvidt et varsel om huslejeforhøjelser er i overensstemmelse med gældende regler, jf. almenlejelovens § 10, stk. 1 og stk. 5.
Nævnet har herefter lagt til grund,
 • at det følger af almenlejelovens § 10, stk. 5, at krav om lejeforhøjelse skal varsles skriftligt over for den enkelte lejer med 3 måneders varsel og indeholde oplysning om lejeforhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsen angivet i kr. pr. måned,
 • at varslingerne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravet om, at varslingen skal indeholder oplysning om grunden til forhøjelsen,
 • at angivelsen af grunden til forhøjelsen er mangelfuld, idet der alene er henvist til ”det ordinære afdelingsmøde i foråret”, men ikke oplyst eksempelvis datoen for mødet, ligesom der bør orienteres om de væsentligste beslutninger truffet på afdelingsmødet, som har betydning for lejeforhøjelsens beregning,
 • at de manglende oplysninger medfører, at lejeren ikke har mulighed for at kontrollere varslingens rigtighed, herunder om lejeforhøjelsen tager udgangspunkt i det budget, som beboerne har vedtaget.
Nævnet bemærker, at manglende opfylde se af begrundelseskravet ikke medfører, at varslingerne er ugyldige.
Kilde: Beboerklagenævent i Odense - afgørelse i sag nr. 17-053
01.03.2018
EFTERBETALINGSKRAVET I VARMEREGNSKABET REDUCERET TIL 3.000,00 KR.
Udlejeren har ved brev af 5. maj 2017 indbragt en sag om lejernes indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Udlejeren er Odense Boligselskab.
Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede varmeforbrug udgjorde 12.701,82 kr., og at der er indbetalt 5.856,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.845,82. kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at reducere udlejerens efterbetalingskrav til kr. 3.000,00.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven, og
 • at udlejerens efterbetalingskrav skønsmæssigt reduceres med kr. 3.845,82, da nævnet ligger vægt på, at det er gamle målere og at der ikke er foretaget kontrolmåling, da udlejeren er blevet bekendt med lejernes høje forbrug.
Beboerklagenævnets afgørelse i sagsnummer 17-030 i ejendommen Skjoldsvej 1, 5200 Odense V.
23-11-2017
Tilbage til indhold