Afgørelser - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere
Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn > Fraflytning
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har ved Huslejenævnet i Odense gjort gældende at udlejer skulle tilbagebetale det indbetalte depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren havde meddelt, at denne ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt denne flyttede inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med dennes indflytning den 1. august 2011. Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren. Huslejenævnet afgjorde at lejer havde krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiator. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
Lejerne hæftede for husleje men ikke for istandsættelse af lejemålet
Udlejeren havde ikke overholdt de formelle regler for reklamation ved lejernes fraflytning hvorfor disse ikke skulle betale for istandsættelse af lejemålet. Yderligere var en mundtlig varslet lejeforhøjelse ugyldig. Lejerne hæftede for husleje i den 3 måneders opsigelsesperiode.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
Tilbagebetaling af depositum - de nye regler ikke overholdt
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejer havde ikke overholdt reglen om at lejeren skulle indkaldes skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Det følger heraf udlejerens krav om istandsættelse bortfalder. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
Flytteregningen reduceret med 27.502,41 kr.
Lejerne lejede er lejemål hvor den årlige leje var aftalt til 90.000 kr., og der blev forudbetalt 2 måneds leje på 15.000 kr. Der blev betalt et depositum på 22.500 kr. Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet, der er 217 m2, var nyistandsat ved indflytningen, og at det ved lejeforholdets ophør skal afleveres nyistandsat. Udlejer krævede at lejerne skulle betalt 44.996,16 kr. til udlejer. Et beløb som Huslejenævnet i Kerteminde reducerede til 17.493,75 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde afgørelse i sagsnummer 440-2015-25459
06-04-2016
Udgifterne til istandsættelse nedsat
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m2, og at der varforetaget let slibning af 75 m2 gulv á 55 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Der ikke 75 m2 gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse fragår. Nævnet anslog derfor, at der er 65 m2 trægulv. Huslejenævnet nedsatte derfor skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørendee ejendommen Langegade 18 C, Kerteminde
24-02-2016
Tilbage til indhold