Beboerklagenævn forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
LEJER HAVDE AKTIV GJORT UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren, Odense Boligselskab, har ved brev af 26. april 2022 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.
Lejer er flyttet ind 1. september 2021, og regnskabet dækker derfor perioden 1. september 2021 til 31. december 2021.
Det fremgår endvidere af sagens materiale, at lejer den 5. september 2021 gør udlejer opmærksom på det løbende toilet.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 6.777,70 kr., og at der er indbetalt 800,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 5.977,70 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget ikke at godkende vandregnskabet. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem stemte for at godkende vandregnskabet.
BEGRUNDELSE
Flertallet af nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven,
 • at lejeren gentagne gange har kontaktet udlejer om problemer med det løbende toilet,
 • at udlejeren forgæves har forsøgt udbedring af problemet, og
 • at der herefter ikke er grundlag for at godkende vandregnskabet, idet lejeren gentagne gange har gjort udlejer opmærksom på problemerne.
Mindretallet af nævnet har lagt til grund,
 • at lejers gentagne henvendelser om toilettet er blevet besvaret af udlejers vicevært indenfor en rimelig frist, hvorfor medlemmet finder, at forbrugets størrelse påhviler lejer, og derfor godkender vandregnskabet
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-034 Grønløkkevej 38, 5000 Odense C
24-02-2023
UDLEJER MISTEDE KRAVET OM TILLÆGSBETALING AF VARME
Udlejer har ved brev af 14. marts 2022 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021. Udlejer er Civica.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter fremsendelse af nyt regnskab den 10. marts 2022 udgjorde 9.207,43 kr., og at der er betalt 5.313,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.894,43 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende varmeregnskabet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at almenlejelovens § 56 fastslår, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter, at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.,
 • at udlejer modtager afregningen den 3. september 2021.
 • at korrektionen udsendes den 10. marts 2022, og
 • hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 er dermed opfyldt, hvorfor varmeregnskabet ikke kan godkendes.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-021, Ejbygade 43, Odense Kommune
02-12-2022
BOLIGSELSKABET OVERSKRED EN FRIST - EFTERBETALINGSKRAVET PÅ 7.280,11 FOR VARME BORTFALDT
Udlejeren, CIVICA, har ved brev af 12. marts 2021 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Lejeren er repræsenteret ved Lejernes Landsorganisation. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 22.148,11 kr., og at der er indbetalt 14.868,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 7.280,11 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte godkendelse af udlejers efterbetalingskrav.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at forbrugsregnskabet er ikke fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
 • at udlejer har fremsendt regnskabet til lejer den 7. december 2020, og indbringer sagen for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist
 • at udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-016
13-01-2022
LØBENDE VANDHANE ELLER TOILET - GIV STRAKS UDLEJER BESKED
Udlejeren har ved brev af 9. april 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt for perioden 15. marts 2018 til 31. december 2018.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 24.930,24 kr., og at der er indbetalt 1.900,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 23.030,24 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende vandregnskabet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven,
 • at der efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsninger og bemærkninger, ikke findes forhold omkring vandforbrugets størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for,
 • at lejeren hæfter for en vandhane eller et wc, der måtte løbe i lejligheden,  og
 • at der herefter ikke er grundlag for at nægte vandregnskabets godkendelse.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 19-008
24-03-2020
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold