Beboerklagenævn vedligehold - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE BOLIGFORENINGEN AT OPSÆTTE ET NYT HEGN
..."Lejeren har indbragt en sag om udlejerens pligt til vedligeholdelse.
Udlejeren er Det Selvejende Boligselskab Folkebo og er repræsenteret af Domhusgaarden Ejendomsadministration I/S. Lejeren har endvidere gjort gældende, at udlejeren skal tilpligtes at et væltet hegn i lejemålets have skal udskiftes.
For så vidt angår det væltede hegn har udlejeren henvist til, at vedligeholdelsespligten heraf påhviler lejeren, men at udlejeren pr. kulance vil betale halvdelen af udgiften til et nyt hegn.
Nævnet har den 20. august 2020 foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet."...
AFGØRELSE
..."Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 30, stk. 3, vedtaget at pålægge udlejeren – inden 6 uger – at opsætte et nyt hegn i lejemålets have."...
BEGRUNDELSE
..."
Det følger af almenlejelovens § 30, stk. 2, at nævnet træffer afgørelse om uenighed om udlejers pligt til vedligeholdelse i henhold til § 24.
Det følger videre af lovens § 24, at udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige.
Vedr. hegn i haven
Nævnet har lagt til grund,
  • at lejeren ved indflytningen overtog det eksisterende hegn i haven, og at lejeren i sin boperiode ikke har foretaget ændringer af hegnet,
  • at det   ikke i lejekontrakten er aftalt, at vedligeholdelse af hegnet påhviler lejeren,
  • at vedligeholdelsesreglementet   heller ikke indeholder bestemmelser om, at lejeren skal vedligeholde det ved indflytningen eksisterende hegn,
  • at lejeren dermed ikke kan pålægges selv at vedligeholde hegnet.
"...
(Afgørelse i uddrag)
Kilde: Beboerklageævnet i Odense sagsnr. 20-025
13-11-2021
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold