Diverse almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
BEBOERKLAGENÆVNET FASTSLOG AT LEJER KUNNE BEGYNDE OPSÆTNING AF LADESTANDER
Lejerne har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om uenighed om lejernes installationsret efter almenlejelovens § 35 til opsætning af elladestander. Udlejer er Civica. Af bekendtgørelse nr. 70 om drift af almene boliger kap. 18 fremgår at lejeren har en såkaldt råderet, og at lejeren efter bestemmelsen i § 89, stk. 2 kan påbegynde anlæg af ladestander, hvis udlejer ikke har meddelt lejeren et begrundet skriftligt afslag indenfor en frist på 8 uger fra fremsendelse af anmeldelsen. Nævnet har i medfør af § 35 i Almenlejeloven vedtaget, at da Civica ikke har svaret lejer indenfor den i lovgivningen fastsatte frist, kunne lejerne begynde opsætning af ladestanderen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-024
27-03-2023
UDLEJERS KRAV OM ISTANDSÆTTELSE AF EN ALMEN BOLIG BORTFALDT
Udlejeren har ved brev af 19. juni 2018 indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning.
Udlejeren er Fyns Almennyttige Boligselskab.
Lejeren er fraflyttet 18. december 2017, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 13. marts 2018. Sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret 29. januar 2018.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal sendes til lejer uden unødig forsinkelse jf. § 15, stk. 3,
 • at den endelige opgørelse er sendt til lejer den 13. marts 2018, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 29. januar 2018,
 • at den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 6 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-050
11-04-2019
EFTERBETALING AF VAND TILSIDESATTE -IKKE FRI ADGANG TIL MÅLEREN
Udlejeren har ved brev af 12. juli 2018 indbragt en sag vedrørende lejernes indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.
Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab og lejerne v/Lejerforening Fyn.
Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede vandforbrug udgjorde 3.997,86 kr., og at der er betalt 3.690,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 307,86 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
 • at det af skrivelse af 17. november 2017 fra Ista fremgår, ”at det anbefales,
 • at beboerne får adgang til vandmålerne, således de selv kan aflæse målerne og dermed følge deres forbrug. Det er ikke muligt, at følge sit forbrug på daglig basis via Ista online, idet aflæsningerne ikke bliver lagt ind hver dag”,
 • at lejerne fortsat ikke fra fri adgang til målerne, og derved ikke har mulighed for at følge deres daglige forbrug, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejerne.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-057
05-02-2019
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE BOLIGFORENINGENS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Det fremgår af sagen, at boet ikke kan anerkende at skulle betale 60.313,75 kr. for udskiftning af gulv og har henvist til almindelig slid og ælde.
Udlejeren har begrundet sit krav med, at der var limrester på gulvet efter lejers gulvtæppe, og at det ikke var muligt at slibe og lakere gulvet. Dermed har der været tale om misligholdelse.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at tilsidesætte CIVICA’s krav om betaling af misligholdelse på 64.263,75 kr.
Afgørelsen betyder, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for misligholdelse er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 4,
 • at den endelige flytteopgørelse skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, samt hvad istandsættelsesarbejderne har kostet,
 • at udgifter, som er udført som følge af misligholdelse, i den endelige flytteopgørelse af 7. juni 2018 alene er oplyst som ”Fraflytter” og ”Istandsættelse ved fraflytning”,
 • at ”Fraflytter” og ”Istandsættelse ved fraflytning” er generelle betegnelser, som ikke specifikt angiver, hvilke misligholdelsesarbejder der er udført,
 • at det følger af fakturabilagene, at udgifterne vedrører istandsættelse af gulve samt malerarbejde,
 • at den endelige opgørelse sendt til boet den 7. juni 2018 dermed ikke opfylder specifikationskravet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 4, og
 • at udlejerens krav imod lejeren dermed bortfalder, jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-052
22-01-2019
BEBOERKLAGENÆVNET VEDTOG AT NÆGTE VARMEREGNSKABET GODKENDELSE
Udlejeren, Fyns Almennyttige Boligselskab, har ved brev af 4. januar 2018 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, specifikt perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 5.507,73 kr., og at der er indbetalt 3.143,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.364,73 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk.1,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelserne i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at Ista Danmark A/S til udlejer har oplyst, at der er fejl i regnskabet,
 • at Ista Danmark A/S til udlejer har oplyst, at der har manglet overfyldning i målerne,
 • at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-002.
20-11-2018
BEBOERKLAGENÆVNET REDUCEREDE UDGIFTEN TIL ISTANDSÆTTELSE MED 4.000,00 KR.
Udlejeren, Fyns almennyttige Boligselskab, har ved brev af 11. januar 2018 indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejerens fraflytning.
Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 15. juli 1994.
Lejemålet blev opsagt den 2. august 2017, og der blev indkaldt til fraflytningssyn ved brev af 4. august 2017. Fraflytningssynet blev holdt den 2. oktober 2017. Eftersom lejeren ikke mødte op til synet, blev synsrapporten sendt til lejeren pr. mail den 12. oktober 2017. Den endelige opgørelse er sendt til lejeren den 10. januar 2018.
Ifølge den endelige opgørelse er lejeren blevet opkrævet for følgende udgifter til misligholdelse:
 • Skadeservice 4.000,00 kr.
 • Tømrerarbejde (nye gulve) 12.589,69 kr.
 • Ekstra rengøring 1.798,93 kr.
Lejeren kan ikke anerkende at betale for disse udgifter, og har vedrørende gulve gjort gældende, at der er tale om slid og ælde, og at lejeren har vedligeholdt gulvene som krævet.
Udlejeren har hertil oplyst, at lejeren alene er opkrævet for vandskade på stuegulv, og at afdelingen har betalt for slibning af gulvet i stuen samt slibning af gulve i resterende rum. Herudover har udlejeren oplyst, at lejligheden fremstod meget beskidt og på ingen måde rengjort.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at lejeren ikke hæfter for udgiften på 4.000,00 kr. vedr. skadeservice. Herudover har nævnet vedtaget, at lejeren hæfter for udgifterne 12.589,69 kr. vedr. nye gulve, og 1.798,93 kr. vedr. ekstra rengøring.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der er uoverensstemmelser mellem de på synsrapporten oplyste arbejder vedrørende skadeservice sammenholdt med faktura nr. 17974 fra Dias Rengøring og Skadeservice ApS. Herudover er lejeren afregnet dobbelt for rengøring, da såvel faktura 17974 og nr. 58978 (JHL Rengøring & Vinduespolering ApS) indeholder samme udgifter til rengøring,
 • at lejeren dermed ikke kan pålægges at betale 4.000,00 kr. vedr. skadeservice,
 • at eftersom lejeren hæfter for rengøring jf. flyttesynsrapporten, pålægges lejeren at betale udgiften 1.798,93 kr. for rengøring,
 • at gulve fremstod misligholdte ved fraflytningen jf. de i sagen forelagte fotos, og lejeren hæfter derfor for udgiften til tømrer på 12.589,69 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-004.
12-11-2018
UDLEJER AFLÆSTE IKKE VANDMÅLERNE FØR DE BLEV NEDTAGET
Udlejeren har ved brev af 29. januar 2018 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juli 2017
Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 13.333,95 kr., og at der er betalt 10.487,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.846,95 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne,
 • at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sag nr. 18-010
08.06.2018
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE IKKE LEJERNE NOGEN RETSFØLGE
Ved brev har udlejeren, Fyns almennyttige Boligselskab, indbragt en sag om lejernes manglende ren- og vedligeholdelse af haven.
Af indbringelsesbrevet fremgår det, at Fyns almennyttige Boligselskab har skrevet til lejeren med henstilling om at fjerne ukrudt i for- og baghave.
Fyns almennyttige Boligselskab anmoder nævnet om at gøre lejemålet betinget, således at Fyns almennyttige Boligselskab kan opsige lejemålet, såfremt haven fortsat er misligholdt.
Nævnet har vedtaget at behandle sagen som en sag om uenighed om lejerens pligt til ren- og vedligeholdelse af haven i henhold til § 29 i lov om leje af almene boliger.
Udlejerens indbringelsesbrev af 29. november 2017 er sendt i høring ved lejeren.
Nævnet foretog den 11. januar 2018 en besigtigelse af forholdene på stedet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i lov om leje af almene boliger vedtaget, at der ikke er grundlag for at pålægge lejerne nogen retsfølge.
BEGRUNDELSE
Afgørelsen er truffet på grundlag af, hvad nævnet kunne konstatere i forbindelse med besigtigelsen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-079
21.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJER KRAV PÅ EFTERBETALING
Udlejeren har ved brev indbragt en sag vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017, specifikt perioden 1. april 2016 til 30. november 2016.
Nævnet har endvidere lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr., og at der er betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 12.698,27 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven, at forbruget findes ekstremt højt,
 • at forbruget i tomgangsperioden 1. december 2016 til 31. december 2016 på 25,0665 m3 også findes ekstremt højt,
 • at den efterfølgende lejers forbrug også findes ekstremt højt, hvilket kunne tyde på en defekt vandmåler, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
DE VARSLEDE LEJEFORHØJELSER OPFYLDTE IKKE KRAVENE I ALMENLEJELOVENS § 10, STK. 5
Ved et brev har lejeren indbragt en klage over huslejestigninger de sidste 6 år.
På grund af forældelseslovens regler om 3 års forældelse, har nævnet alene behandlet huslejestigningerne pr. 1. januar 2015, 1. januar 2016 og 1. januar 2017.
Til sagen har udlejeren sendt en kopi af de pågældende varslingsbreve samt afdelingens driftsbudgetter for 2014, 2015 og 2016, som danner grundlag for varslingerne.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 12, vedtaget at pålægge udlejeren hurtigst muligt at orientere lejerne om, at varslingsskrivelserne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravene i almenlejelovens § 10, stk. 5.
Orienteringen skal samtidig indeholde de påkrævede oplysninger jf. almenlejelovens § 10, stk. 5.
BEGRUNDELSE
Indledningsvis bemærker nævnet, at nævnet ikke er tillagt kompetence til at vurdere huslejens størrelse eller træffe afgørelse om de enkelte udgifter medtaget i afdelingens budgetter.
Nævnet er alene tillagt kompetence til at afgøre, hvorvidt et varsel om huslejeforhøjelser er i overensstemmelse med gældende regler, jf. almenlejelovens § 10, stk. 1 og stk. 5.
Nævnet har herefter lagt til grund,
 • at det følger af almenlejelovens § 10, stk. 5, at krav om lejeforhøjelse skal varsles skriftligt over for den enkelte lejer med 3 måneders varsel og indeholde oplysning om lejeforhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsen angivet i kr. pr. måned,
 • at varslingerne af 15. september 2014, 4. september 2015 og 7. september 2016 ikke opfylder kravet om, at varslingen skal indeholder oplysning om grunden til forhøjelsen,
 • at angivelsen af grunden til forhøjelsen er mangelfuld, idet der alene er henvist til ”det ordinære afdelingsmøde i foråret”, men ikke oplyst eksempelvis datoen for mødet, ligesom der bør orienteres om de væsentligste beslutninger truffet på afdelingsmødet, som har betydning for lejeforhøjelsens beregning,
 • at de manglende oplysninger medfører, at lejeren ikke har mulighed for at kontrollere varslingens rigtighed, herunder om lejeforhøjelsen tager udgangspunkt i det budget, som beboerne har vedtaget.
Nævnet bemærker, at manglende opfylde se af begrundelseskravet ikke medfører, at varslingerne er ugyldige.
Kilde: Beboerklagenævent i Odense - afgørelse i sag nr. 17-053
01.03.2018
EFTERBETALINGSKRAVET I VARMEREGNSKABET REDUCERET TIL 3.000,00 KR.
Udlejeren har ved brev af 5. maj 2017 indbragt en sag om lejernes indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016.
Udlejeren er Odense Boligselskab.
Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede varmeforbrug udgjorde 12.701,82 kr., og at der er indbetalt 5.856,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 6.845,82. kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at reducere udlejerens efterbetalingskrav til kr. 3.000,00.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven, og
 • at udlejerens efterbetalingskrav skønsmæssigt reduceres med kr. 3.845,82, da nævnet ligger vægt på, at det er gamle målere og at der ikke er foretaget kontrolmåling, da udlejeren er blevet bekendt med lejernes høje forbrug.
Beboerklagenævnets afgørelse i sagsnummer 17-030 i ejendommen Skjoldsvej 1, 5200 Odense V.
23-11-2017
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold