Forbrug almen lager - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM EFTERBETALING BORTFALDT
Udlejer har ved brev af 25. februar 2022 indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2020 – 30. september 2021.
Udlejer er Fyns Almennyttige Boligselskab.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter korrektion af 15. februar 2022 udgjorde 5.722,84 kr., og at der er betalt 2.887,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.835,34 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte at godkende varmeregnskabet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at almenlejelovens § 56 fastslår, at forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Indeholder regnskabet udgifter vedrørende varme, som leveres fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem til lejerne senest 3 måneder efter,
 • at udlejeren har modtaget endelig afregning vedrørende forbruget af varme og varmt vand fra varmeforsyningsanlægget, såfremt dette tidspunkt er senere end fristen efter 1. pkt.,
 • at udlejer modtager afregningen den 25. oktober 2021. at korrektionen udsendes den 15. februar 2022, og
 • at hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 er dermed opfyldt, hvorfor varmeregnskabet ikke kan godkendes.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-016 - udlejer Fyens Almennyttige Boligselskab
18-11-2022
LEJER HAVDE GENTAGNE GANGE GJORT OPMÆRKSOM PÅ MANGLENDE ISOLERING
Udlejeren, Odense Socialfilantropiske Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 5.103,29 kr., og at der er indbetalt 5.220,00 kr. i a conto. Herefter udgør lejerens krav om tilbagebetaling 116,21 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende varmeregnskabet, dog således at lejeren herudover tillægges yderligere 750,- kr i tilbagebetaling.  
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er   fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme   m.v. i lov i almenlejeloven,
 • at der efter en gennemgang   af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets   aflæsninger og bemærkninger, ikke findes forhold omkring varmeforbrugets   størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for,  
 • at der herefter ikke er   grundlag for at nægte varmeregnskabets godkendelse, og
 • at lejeren gentagne gange   har gjort opmærksom på den manglende isolering ved altandøren i januar og februar   2020
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-048 i ejendommen Rødegårdsvej 247 i Odense
04-02-2021
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har ved brev af 29. maj 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30.
september 2018.
Lejeren v/Lejerforening Fyn og udlejeren er Civica.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget, at udlejeren har mistet sit krav om tillægsbetaling på kr. 13.510,48 for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet blev omdelt den 9. januar 2019, hvorfra fristerne skal regnes,
 • at lejeren ved mail af 17. januar 2019 fremsatte indsigelse mod vandregnskabet,
 • at lejeren derfor inden fristen i almenlejelovens § 56, stk. 3, 1. pkt. har fremsat indsigelse mod vandregnskabet,
 • at det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet,
 • at udlejeren ved brev af 29. maj 2019 indbringer sagen for beboerklagenævnet, og
 • at udlejeren dermed ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, hvorefter udlejeren har fortabt sit krav om tillægsbetaling i henhold til regnskabet, jf. almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold