Forbrug almen - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Beboerklagenævn
LEJER HAVDE AKTIV GJORT UDLEJER OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren, Odense Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 6.777,70 kr., og at der er indbetalt 800,- kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 5.977,70 kr. Nævnet fandt at der ikke er grundlag for at godkende vandregnskabet, idet lejeren gentagne gange har gjort udlejer opmærksom på problemerne med et løbende toilet. Udlejer krav på efterbetaling bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-034 Grønløkkevej 38, 5000 Odense C
24-02-2023
UDLEJER MISTEDE KRAVET OM TILLÆGSBETALING AF VARME
Udlejer har ved brev af indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021. Udlejer er Civica. Lejer er fraflyttet lejemålet den 14. april 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter fremsendelse af nyt regnskab den 10. marts 2022 udgjorde 9.207,43 kr., og at der er betalt 5.313,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.894,43 kr.. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt, kunne varmeregnskabet ikke godkendes. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren jf. almenlejeloven § 58. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-021, Ejbygade 43, Odense Kommune
02-12-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM EFTERBETALING BORTFALDT
Udlejer har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2020 – 30. september 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter korrektion af 15. februar 2022 udgjorde 5.722,84 kr., og at der er betalt 2.887,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.835,34 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt, blev varmeregnskabet ikke godkendt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-016 - udlejer Fyens Almennyttige Boligselskab
18-11-2022
BOLIGSELSKABET OVERSKRED EN FRIST - EFTERBETALINGSKRAVET PÅ 7.280,11 FOR VARME BORTFALDT
Udlejeren, CIVICA, har ved brev af 12. marts 2021 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte godkendelse af udlejers efterbetalingskrav som følge af at udlejer har fremsendt regnskabet til lejer den 7. december 2020, og indbringer sagen for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-016
13-01-2022
LEJER HAVDE GENTAGNE GANGE GJORT OPMÆRKSOM PÅ MANGLENDE ISOLERING
Beboerklagenævnets gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsning og bemærkning var der ikke forhold som udlejer i relation til udfærdigelse af varmeregnskabet hæftede for. Men da lejer gentagne havde gjort opmærksom på den manglende isolering ved altandøren afgjorde nævnet at lejeren skulle have tilbagebetalt yderligere 750,00 kr.. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-048 i ejendommen Rødegårdsvej 247 i Odense
04-02-2021
LØBENDE VANDHANE ELLER TOILET - GIV STRAKS UDLEJER BESKED
Udlejeren har ved brev af 9. april 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt for perioden 15. marts 2018 til 31. december 2018. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 24.930,24 kr., og at der er indbetalt 1.900,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 23.030,24 kr. Efter en gennemgang af de foreliggende oplysninger og dokumentationer, herunder målerfirmaets aflæsninger og bemærkninger, findes der ikke forhold omkring vandforbrugets størrelse, som udlejeren skal bære ansvaret for. Lejeren hæfter derfor for en vandhane eller et wc, der måtte løbe i lejligheden. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at godkende vandregnskabet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 19-008
24-03-2020
DA UDLEJER IKKE OVERHOLDT EN FRIST BORTFALDT KRAVET OM TILLÆGSBETALING
Udlejeren har til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lejerforening Fyn repræsenterede lejeren og udlejeren er Civica. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 21.910,48 kr., og at der er indbetalt 8.400,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 13.510,48 kr.. Det fremgår af almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt., at udlejeren efter lejerens indsigelse skal indbringe sagen for beboerklagenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav i henhold til regnskabet. Da udlejer ikke har indbragt sagen for beboerklagenævnet inden den i almenlejelovens § 56, stk. 3, 3. pkt. fastsatte frist, afgjorde nævnet at udlejeren har fortabt sit krav PÅ tillægsbetaling i henhold til regnskabet.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-022
03-12-2019
BEBOERKLAGENÆVNET VEDTOG AT NÆGTE VARMEREGNSKABET GODKENDELSE
Udlejeren, Fyns Almennyttige Boligselskab, har ved brev til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017, specifikt perioden 1. juli 2016 til 31. januar 2017. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 5.507,73 kr., og at der er indbetalt 3.143,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.364,73 kr. Ista Danmark A/S har til udlejer har oplyst, at der er fejl i regnskabet, at der har manglet overfyldning i målerne og at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug. På baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-002.
20-11-2018
UDLEJER AFLÆSTE IKKE VANDMÅLERNE FØR DE BLEV NEDTAGET
Beboerklagennævnet fandt at udlejer af en almen bolig havde mistet sit krav på efterbetaling 2.846,95 kr. i henhold til det aflagte vandregnskab. Nævnet lagde især vægt på at udlejer ikke havde foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne samt at det beregnede forbrug var foretaget med udgangspunkt i den tidligere lejers forbrug. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sag nr. 18-010
08.06.2018
EFTERBETALING AF VAND TILSIDESATTE -IKKE FRI ADGANG TIL MÅLEREN
Udlejeren har ved brev af indbragt en sag vedrørende lejernes indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Udlejeren er Fyns almennyttige Boligselskab og lejerne er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Nævnet har lagt til grund, at lejernes samlede vandforbrug udgjorde 3.997,86 kr., og at der er betalt 3.690,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 307,86 kr. Lejerne havde fortsat ikke fra fri adgang til målerne, og derved ikke har mulighed for at følge deres daglige forbrug, og på baggrund heraf har nævnet vedtaget at nægte regnskabets godkendelse. Udlejeren kan her efter ikke kræve efterbetaling hos lejerne. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag 18-057
05-02-2019
BEBOERKLAGENÆVNET TILSIDESATTE UDLEJERS KRAV PÅ EFTERBETALING
Lejerens samlede udgift til vandforbrug udgjorde 13.898,27 kr. og der var betalt 1.200,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde efterbetalingen 12.698,27 kr. Beboerklagenævnet i Odense konstaterede at også forbruget i den efterfølgende tomgandsperiode var ekstremt højt samt konstaterede at den efterfølgende lejers forbrugs ligeledes var ekstemt højt. På denne baggrund fandt nævnet at meget kunne tyde på en defekt måler hvorfor nævnet ikke godkendte regnskabet. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense - sagsnr. 17-068
12.03.2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold