Forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
TVIST OM BETALING FOR FORBRUG AF VARME OG VAND SAMT TVIST OM REGULERING AF LEJEN
Udlejer blev af huslejenævnet pålagt at tilbagebetale yderligere a acontobeløb for varme og vand fra 1. januar 2022 – 31. juli 2022, i alt 6.500,00 kr. samt pålagt at tilbagebetale opkrævet huslejestigning for 7 måneder á 189,52, i alt 1.326,64 kr. Begrundelsen var at udlejer ikke havde dokumenteret forbruget af varme samt at der ikke var individuelle målere i ejendommen. Yderligere havde udlejer ikke opfyldt meddelelseskravet for regulering af lejen efter nettoprisindeks.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsnr. 2023-003401-22 Algade 2A, 5592 Ejby
11-03-2024
FORBRUGSREGNSKABET VAR UGYLDIGT PÅ GRUND AF MANGLENDE KLAGEVEJLEDNING
Ifølge lejekontrakten har lejeren ved siden af huslejen betalt 500,00 kr. til forbrug. Herudover fremgår det, at det lejede er et værelse på 17 m² beliggende i en villa  opført i 1975. Udlejeren har til sagen oplyst, at beløbet dækker 50,00 kr. til internet, og de resterende 450,00 dækker lejerens forbrug af varme, vand og el. Udlejeren anerkender, at der ikke kan opkræves for vand og el, når der ikke er individuelle målere. Udlejer har opgjort a conto varme for årene 2019, 2020 og 2021, og har i  regnskaberne modregnet et a conto beløb på 450,00 kr. pr. måned. Forbrugsregnskaberne for varme skal indeholde oplysning om lejernes adgang til at gøre indsigelse. De til lejerne erlagte regnskaber indeholder ikke oplysning om lejernes adgang til at gøre indsigelse, regnskaberne er dermed ugyldige. Huslejenævnet i Odense har vedtaget at lejeren har krav på tilbagebetaling af varme på i alt 8.015,98 kr. som udgør den af udlejer opkrævede tillægsbetaling i perioden.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-045, Niels Juels Alle 38, 5250 Odense SV
19-02-2024
UDLEJER SVAREDE IKKE HUSLEJENÆVNET HVORFOR LEJER FIK FULDT MEDHOLD
Sagen vedrører tvist om lejers eventuelle krav på tilbagebetaling af indbetalte a conto beløb vedrørende vand og varme 2022. Nævnet har vedtaget at udlejer skal tilbage betale indbetalte acontobeløb til vand og varme fra 1. januar 2022 til 31 december 2022. Tilbagebetalingskravet udgør kr. 9.000,00 kr.. Huslejenævnet lagt til grund, at der ikke er fremlagt forbrugsregnskaber eller anden dokumentation for forbruget og henviser til Vestre Landsrets afgørelse, trykt i TBB 2010.192. Udlejer har ikke afgivet svar i sagen. Der foreligger således ikke dokumentation for lejers forbrug af varme og vand.
Lejer har fået fuldt ud medhold i sin klage hvorfor udlejer pålægges at betale 6.597,00 kr. til huslejenævnet jf. lov om boligforhold § 82 stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune, sagsadresse Østergade15C 5580 Nørre Aaby
22-01-2024
UDLEJER SKULLE LAVE GYLDIGE VARMEREGNSKABER OG KUNNE IKKE OPKRÆVE A CONTOBIDRAG TIL VAND
Lejeren repræsentent har indbragt en sag om betaling af conto vand og varme ud over lejen. Nævnet har vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde et regnskab over lejerens varmeforbrug for de afsluttede forbrugsperioden fra lejerens indflytning og indtil lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, a contobeløbet skal fastsættes til 350,00 kr. pr. måned. Nævnet har endvidere, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve særskilt betaling for vand som følge af at der ikke er individuelle målere i lejemålet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb fra lejemålets begyndelse og ind til lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, at a contobeløbet skal fastsættes til 150,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-112
08-12-2021
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke havde modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden. Udlejer gjorde gældende, at han hvert år havde udleveret vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han havde modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius. Der var i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 var ugyldige, og udlejer ikke havde krav på efterbetaling af varmeforbrug. Ligesom nævnet var enig om, at udlejer ikke var berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug hvorfor udlejer skulle tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand i hele lejeperioden.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
VARMEREGNSKABET VAR IKKE KOMMET FREM INDEN DEN I LEJELOVEN ANGIVNE FRIST
Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer havde foresendelses- og bortkomstrisikoen for fremsendelse af varmeregnskabet, jf. lejelovens § 43 og at udlejer ikke overfor nævnet har løftet bevisbyrden for rettidig fremkomst af regnskabet til lejeren.  Retsvirkningen af at regnskaber ikke var kommet frem i overensstemmelse med reglerne er at udlejers efterbetalingskrav på 9.465,48 kr. bortfaldt.
Nævnet mindretal fandt at udlejer havde løftet sin bevisbyrde for, at lejer havde  modtaget regnskabet rettidigt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - afgørelse sagsnummer 2017-018671-12
05-02-2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT VARMEREGNSKABET VAR FREMSENDT FORSENT
Ved brev har udlejerens repræsentant indbragt en sag om lejernes indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.
Nævnet har lagt til grund, at det samlede varmeforbrug udgjorde 12.646,68 kr., og at der er indbetalt 9.000,00 kr. a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.646,68 kr.
Det fremgår af sagen, at den endelige årsafregning fra forsyningsselskabet er modtaget den 11. juli 2017, og udlejerens repræsentant har sendt regnskabet til lejerne den 14. december 2017.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7, vedtaget at fastslå, at udlejeren har mistet sit krav på efterbetaling for varmeregnskabsperioden.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelsen af afgørelse med tillæg af renter i henhold til boligreguleringslovens § 17, stk. 3.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at varmeregnskabet i henhold til lejelovens § 43 skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb eller senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget den endelige afregning fra forsyningsselskabet,
  • at det af varmeregnskabet fremgår, at udlejeren har modtaget den endelige afregning den 11. juli 2017,
  • at udlejerens repræsentant har sendt regnskabet til lejerne den 14. december 2017,
  • at regnskabet dermed ikke er kommet frem til lejerne ved udløbet af de ovenfor nævnte frister, og
  • at udlejeren dermed har mistet sit krav på efterbetaling jf. lejelovens § 45 b, stk. 1.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 18-038
13-08-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Huslejenævnet i Assen udtaler at ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION OG UGYLDIGT VARMEREGNSKAB
Huslejenævnet fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation ud over lejen. Udlejer havde ikke inden for en af huslejenævnet meddelt frist aflagt gyldigt varmeregnskab. Udlejer havde heller efterkommet nævnets anmodning om af fremsende dokumentaton for udgifterne til varme. Da varmeregnskabet ikke var gyldigt aflagt afgjorde nævnet, at udlejer havde mistet retten til a conto betalingen og derfor skulle tilbagebetale lejer de opkrævede a conto beløb fra indflytningsdatoen.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune vedrørende Landø 16 C, Haarby
15-02-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold