Forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
UDLEJER SKULLE LAVE GYLDIGE VARMEREGNSKABER OG KUNNE IKKE OPKRÆVE A CONTOBIDRAG TIL VAND
Lejeren repræsentent har indbragt en sag om betaling af conto vand og varme ud over lejen. Nævnet har vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde et regnskab over lejerens varmeforbrug for de afsluttede forbrugsperioden fra lejerens indflytning og indtil lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, a contobeløbet skal fastsættes til 350,00 kr. pr. måned. Nævnet har endvidere, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve særskilt betaling for vand som følge af at der ikke er individuelle målere i lejemålet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb fra lejemålets begyndelse og ind til lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, at a contobeløbet skal fastsættes til 150,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-112
08-12-2021
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke havde modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden. Udlejer gjorde gældende, at han hvert år havde udleveret vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han havde modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius. Der var i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 var ugyldige, og udlejer ikke havde krav på efterbetaling af varmeforbrug. Ligesom nævnet var enig om, at udlejer ikke var berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug hvorfor udlejer skulle tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand i hele lejeperioden.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
VARMEREGNSKABET VAR IKKE KOMMET FREM INDEN DEN I LEJELOVEN ANGIVNE FRIST
Huslejenævnets flertal fandt, at udlejer havde foresendelses- og bortkomstrisikoen for fremsendelse af varmeregnskabet, jf. lejelovens § 43 og at udlejer ikke overfor nævnet har løftet bevisbyrden for rettidig fremkomst af regnskabet til lejeren.  Retsvirkningen af at regnskaber ikke var kommet frem i overensstemmelse med reglerne er at udlejers efterbetalingskrav på 9.465,48 kr. bortfaldt.
Nævnet mindretal fandt at udlejer havde løftet sin bevisbyrde for, at lejer havde  modtaget regnskabet rettidigt. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - afgørelse sagsnummer 2017-018671-12
05-02-2018
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT VARMEREGNSKABET VAR FREMSENDT FORSENT
Ved brev har udlejerens repræsentant indbragt en sag om lejernes indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017.
Nævnet har lagt til grund, at det samlede varmeforbrug udgjorde 12.646,68 kr., og at der er indbetalt 9.000,00 kr. a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 3.646,68 kr.
Det fremgår af sagen, at den endelige årsafregning fra forsyningsselskabet er modtaget den 11. juli 2017, og udlejerens repræsentant har sendt regnskabet til lejerne den 14. december 2017.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7, vedtaget at fastslå, at udlejeren har mistet sit krav på efterbetaling for varmeregnskabsperioden.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejerens modtagelsen af afgørelse med tillæg af renter i henhold til boligreguleringslovens § 17, stk. 3.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at varmeregnskabet i henhold til lejelovens § 43 skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb eller senest 3 måneder efter at udlejeren har modtaget den endelige afregning fra forsyningsselskabet,
  • at det af varmeregnskabet fremgår, at udlejeren har modtaget den endelige afregning den 11. juli 2017,
  • at udlejerens repræsentant har sendt regnskabet til lejerne den 14. december 2017,
  • at regnskabet dermed ikke er kommet frem til lejerne ved udløbet af de ovenfor nævnte frister, og
  • at udlejeren dermed har mistet sit krav på efterbetaling jf. lejelovens § 45 b, stk. 1.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 18-038
13-08-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Huslejenævnet i Assen udtaler at ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
SÆRSKILT BETALING FOR RENOVATION OG UGYLDIGT VARMEREGNSKAB
Huslejenævnet fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation ud over lejen. Udlejer havde ikke inden for en af huslejenævnet meddelt frist aflagt gyldigt varmeregnskab. Udlejer havde heller efterkommet nævnets anmodning om af fremsende dokumentaton for udgifterne til varme. Da varmeregnskabet ikke var gyldigt aflagt afgjorde nævnet, at udlejer havde mistet retten til a conto betalingen og derfor skulle tilbagebetale lejer de opkrævede a conto beløb fra indflytningsdatoen.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune vedrørende Landø 16 C, Haarby
15-02-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold