Fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere lejere indbragt en sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse. På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse var berettiget, idet nævnet dog nedsatte malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler. Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt ugyldigt opkrævede 145,00 kr. for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019
FRAFLYTNINGSRAPPORT BESKREV IKKE KLART OG TYDELIGT DE ARBEJDER LEJEREN HÆFTEDE FOR
Lejerne har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. september 2015, og fraflyttede lejemålet den 5. september 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 5. september 2018, hvor lejerne deltog, og hvor lejerne fik udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Sagen er indbragt, idet lejerne ikke kan anerkende udgifterne til malerarbejde og gulvslibning, da beløbene dels er for høje, og at arbejdet ikke er specificet. Nævnet har vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum i det det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, hvad der skal udbedres, idet der i kolonnen ”Udbedres” ikke er anført J for Ja og N for Nej til spørgsmålet om udbedring sker for lejers regning, hvorfor lejerne ikke kan udlede hvilke konkrete udgifter, som vil blive pålagt lejerne at betale,Nævnet har endvidere besluttet at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-259
25-03-2019
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til et rejst fraflytningskrav. Lejeaftalen er indgået på en forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Huslejenævnet finder endvidere at bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Lejers repræsentant har på vegne af lejeren anmodet huslejenævnet om at tage stilling til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017. Udlejer havde mere end en beboelseslejlighed. Lejeaftalen var indgået på en ugyldig typeformular og udlejer havde ikke afholdt det obligatoriske flyttesyn og heller ikke skriftligt indkaldt lejeren til flyttesyn hvorfor huslejenævnet pålagde udlejer at tilbagebetale det indbetalte depositum på 12.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
UDLEJER SKULLE BETALE 13.167,17 KR. TIL DE FRAFLYTTENDE LEJERE
Sagen vedrørte uenighed i forbindelse med flytteafregning, herunder depositumafregning samt lejers krav på tilbagebetaling af beløb, opkrævet særskilt til renovation og spildevandsafgift. Huslejenævnet i Middelfart Kommune afgjorde at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt da der ikke var rejst krav rettidiget, at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og huslejenævnet fastsatte et skønsmæssigt tilbagebetalings beløb til lejer vedrørende spildevand. Udlejer skulle tilbagebetale i alt 13.167,17 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnummer 2017-018532-15.
01-11-2018
DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Der var i Huslejenævnet i Nyborg enighed om, at udlejer var forpligtet til inden 4 uger at tilbagebetale depositum til lejer som følge af at udlejer ikke havde sendt dokumentation for, at kravet om istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning var sendt rettidigt, jf. Lejelovens § 98, st. 2, hvorfor udlejer mistede retten til at kræve betaling for istandsættelse i efter lejers fraflytning. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Nyborg - sagsid. 450-2017-15786
24.04.2018
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har ved Huslejenævnet i Odense gjort gældende at udlejer skulle tilbagebetale det indbetalte depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren havde meddelt, at denne ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt denne flyttede inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med dennes indflytning den 1. august 2011. Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren. Huslejenævnet afgjorde at lejer havde krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiator. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
LEJERNE HÆFTEDE FOR HUSLEJE MEN IKKE FOR ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅLET
Udlejeren havde ikke overholdt de formelle regler for reklamation ved lejernes fraflytning hvorfor disse ikke skulle betale for istandsættelse af lejemålet. Yderligere var en mundtlig varslet lejeforhøjelse ugyldig. Lejerne hæftede for husleje i den 3 måneders opsigelsesperiode.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM- DE NYE REGLER IKKE OVERHOLDT
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejer havde ikke overholdt reglen om at lejeren skulle indkaldes skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Det følger heraf udlejerens krav om istandsættelse bortfalder. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
FLYTTEREGNINGEN REDUCERET MED 27.502,41 KR.
Lejerne lejede er lejemål hvor den årlige leje var aftalt til 90.000 kr., og der blev forudbetalt 2 måneds leje på 15.000 kr. Der blev betalt et depositum på 22.500 kr. Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet, der er 217 m2, var nyistandsat ved indflytningen, og at det ved lejeforholdets ophør skal afleveres nyistandsat. Udlejer krævede at lejerne skulle betalt 44.996,16 kr. til udlejer. Et beløb som Huslejenævnet i Kerteminde reducerede til 17.493,75 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde afgørelse i sagsnummer 440-2015-25459
06-04-2016
UDGIFTERNE TIL ISTANDSÆTTELSE NEDSAT
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m2, og at der varforetaget let slibning af 75 m2 gulv á 55 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Der ikke 75 m2 gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse fragår. Nævnet anslog derfor, at der er 65 m2 trægulv. Huslejenævnet nedsatte derfor skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørendee ejendommen Langegade 18 C, Kerteminde
24-02-2016
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
HUSLEJENÆVNET I ODENSE FASTSLOG AT LEJER IKKE HÆFTEDE FOR UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Nævnet vedtog i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, at lejeren ikke hæftede for udlejerens krav om istandsættelse af lejemålet. Huslejenævnet lagde især vægt på at de udfyldte rubrikker på de to rapporter ikke gav nogen mening, da der på ingen af rapportsiderne var anført, hvad der skulle udføres og af hvem, samt hvem der i givet fald skulle bekoste de påstående arbejder. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Odense - sagsnr. 17-332
05.04.2018
Tilbage til indhold