Fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
UDLEJER OVERHOLDT IKKE DE FORMELLE REGLER - DEPOSITUM SKAL TILBAGEBETALES
Lejemålet er påbegyndt den 1. november 2022. Der er i forbindelse med indflytningen  udarbejdet en liste over fejl- og mangler. Lejemålet er opsagt den 16. november 2023. Flyttesyn  er afholdt den 17. marts 2023. Udlejer har valgt ikke at besvare nævnets henvendelser. Udlejer har ikke skriftligt indkaldt lejer til flyttesyn, men lejer var  til stede ved synet. Udlejer er forpligtet til skriftligt at indkalde lejer til flyttesyn med mindst 1 uges varsel og til  under synet at udarbejde en fraflytningsrapport, der udleveres til lejeren ved synet. Lejer har til  nævnet oplyst, at der ikke under synet blev udarbejdet en fraflytningsrapport, og at lejer heller  ikke senere har modtaget en flytteopgørelse.  Da udlejer ikke har overholdt de formelle regler i lejelovens § 187, stk. 3, og 4, bortfalder udlejers krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5, og udlejer skal tilbagebetale lejer depositum i overensstemmelse med lejers krav på 15.850,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune- sagsadresse Akkerupvej 31, Haarby
15-01-2024
HUSLEJENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum på 7.806,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3. Nøglerne er afleveret den 15. december 2022. Udlejer har først opgjort kravet vedrørende opvaskemaskine gældende på opgørelse af 30. januar 2023, hvilket ikke er rettidigt. Lejer havde dermed i følge huslejenævnet krav på tilbagebetaling af depositum udgørende 7.806,00 kr.
Nævnet afgjorde endvidere, at lejer havde fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Højstræde 18, 5642 Millinge.
20-11-2023
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE 58.350,00  KR. TIL LEJER
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, i alt udgørende 58.350,00 kr. Nævnet har lagt til grund, at udlejer alene har haft dette lejemål til udlejning. Lejer er fraflyttet og udlejer har ikke har gjort istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, hvorfor lejer har krav på tilbagebetaling af 58.350,00 kr. i overensstemmelse med lejers påstand. Huslejenævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.597,00 kr. til nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Svendborgvej 477, 5792 Årslev
07-06-2023
EN FLERUDLEJER UDLEVEREDE IKKE SYNSRAPPORTEN TIL LEJER PÅ SYNET
En udlejer, der har mere end en beboelseslejlighed, skal i forbindelse med lejers fraflytning under flyttesynet udlevere en fraflytningsrapport til lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 4 (tidligere lejelovens § 98, stk. 4). Gør udlejer ikke det, bortfalder hans krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 5).
Da udlejer ikke har overholdt forpligtelsen til at udlevere synsrapporten til lejer under synet, afgjorde huslejenævnet at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt, og lejer havde ret til at få hele sit depositum tilbagebetalt.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sag 22 20394 Fredensgade 13, Aarup
08-05-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers (v/Lejerforening Fyn) henvendelse af 30. november 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning. Nævnet på foreliggende grundlag ikke fundet, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4, hvorfor lejer dermed har krav på tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03 .09.09 -G01-21-22 Hestehavevej 3, 5856 Ryslinge
21-04-2023
LEJERS FORKLARING LAGT TIL GRUND FOR AFGØRELSEN OG UDLEJER PÅLAGT GEBYR
Huslejenævnet fandt at lejer havde krav på tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje og 500,00 kr. for lås samt tilbagebetaling for vand jf. udlejers opgørelse.
Nævnet lagde lejers forklaring til grund for afgørelsen idet udlejer ikke svarede på nævnets høringsskrivelser. Nævnet fandt endvidere, at lejer med denne afgørelse havde fået fuldt medhold, og at udlejer dermed skulle betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Tværvej 46, st. th., 5750 Ringe
20-01-2023
UDLEJER KUNNE IKKE MODREGNE HUSLEJEREGULERING MED TILBAGVIRKENDE KRAFT
Nævnet har behandlet en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum. Udlejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt flytteopgørelse, hvor udlejer blandt andet modregner huslejeregulering med tilbagevirkende kraft. Huslejenævnet fandt, at udlejer ikke kunne modregne huslejeregulering med tilbagevirkende kraft, jf. U2020.1765H, da udlejer har udvist passivitet og dermed har mistet sit krav på regulering af huslejen. Udlejer kan derfor ikke modregne beløbet i lejers depositum som gjort. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Enghavevej 13, 5856 Ryslinge
13-01-2023
LEJER VAR IKKE FORPLIGTET TIL AT BRINGE GULVENE I BEDRE STAND
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede en fraflytningstvist mellem lejer og udlejer. Lejer havde ved indflytningen reklameret over gulvenes tilstand hvorfor lejer ikke var forpligtet til at sætte gulvene i bedre stand ved fraflytning end det var ved indflytningen. Huslejenævnet fandt dermed grundlag for at nedsætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår gulvene med 8.665,00 kr. inkl. moms. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgeparken 133, 5792 Årslev.
DER VAR IKKE HJEMMEL I LOV OM LEJE TIL AT AFTALE EN "TAPETSERINGSKONTO"
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget udlejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder den samlede flytteopgørelse fremsendt til lejer. Huslejenævnet finder, at lejer hæfter for udlejers krav på istandsættelse med undtagelse af krav vedr. tapetseringskonto udgørende i alt 5.687,50 kr., som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Vesterågade 20c, Broby
09-12-2022
UDLEJER ERKENDTE AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved skrivelse har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 15. februar 2020 på typeformular A, 9. udgave. Lejer har opsagt lejeforholdet den 22. juni 2021, og lejer er fraflyttet den 26. september 2021. Den 19. oktober 2021 har udlejer sendt en sms til lejer om lejemålets stand ved fraflytning, herunder manglende rengøring. Formalia i forbindelse med lejers fraflytning var ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 21 18836 - lejemålet Odensevej 146, Vissenbjerg
25-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Lejeres repræsentant anmodede huslejenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. udlejers krav på istandsættelse, herunder tilbagebetaling af depositum samt overskydende forudbetalt leje.
Huslejenævnet afgjorde, at lejer ikke hæfter for udlejers krav på istandsættelse i henhold til flytteopgørelsen. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 18.600,00 kr. Flyttesyn har været afholdt den 13. november 2021 og udlejer fremsender først den 20. december 2021 synsrapporten til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet Faaborg-MIdtfyn Kommune - sagsnr. 03.09.09-G01-4-22 - Tegldamsgyden 42
03-11-2022
UDLEJER HAVDE ANVENDT EN UGYLDIG TYPEFORMULER - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Lejer skal tilbagebetales det fulde depositum på 17.400 kr. afgjorde Huslejenævnet i Assens [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 217656
27-01-2022
LEJER KUNNE IKKE PÅLÆGGES AT AFLEVERE LEJEMÅLET I BEDRE STAND END VED INDFLYTNINGEN
Huslejenævnet har på baggrund af en konkret gennemgang af sagens dokumenter, særligt lejers reklamationsskrivelse med fotos sammenholdt med udlejers synsrapport med fotos fundet, at lejemålet i det væsentlige er afleveret i samme stand som ved indflytning, jf. lejemålets § 98 stk. 1, sidste pkt. Der foreligger således ikke tilstrækkelig dokumentation for et istandsættelseskrav. På den baggrund har nævnet fundet, at udlejers krav på istandsættelse bortfalder. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2020-006717-28
18-01-2022
UDLEJER KUNNE KUN GØRE DE KRAV GÆLDENDE DER VAR INDEHOLDT I FRAFLYTNINGSRAPPORTEN
Det fremgår af lejelovens § 98, stk. 2, sidste punktum, at udgifter, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, er lejer uvedkommende. Huslejenævnet fastslog at udlejer derfor kun kunne gøre de krav gældende mod lejer, der var anført i fraflytningsrapporten, udarbejdet i forbindelse med flyttesynet. Nævnet godkendte udgiften til maleristandsættelse men reducerede udgiften for letslibning og lakering af gulve. Udgiften til udskiftning af låse i postkasse og hoveddør samt udgift til aflæsning af forbrugsmåler blev godkendt. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sags id: 20 10602 i ejendommen Østergade 78, Assens
03-12-2020
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING BORTFALDT
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. marts 2015 og opsagt den 27. juli 2019. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. august 2019, hvor lejer har afleveret nøglerne til det lejede til den nye lejer. Udlejer var ikke til stede, og der blev ikke gennemført flyttesyn. Den 25. september 2019 fremsendte udlejer et overslag til lejer på 35.000 kr. for istandsættelse af hus og have. Det er oplyst, at udlejer har 4 lejemål. Da udlejer har mere end 1 beboelseslejemål, skal han, for at kunne fastholde sit fraflytningskrav mod lejer, overholde de formelle regler i lejelovens § 98, stk. 1. 2, 3, og 4. Udlejer har ikke dokumenteret at have overholdt disse formelle regler, herunder rettidigt fremsættelse af fraflytningskrav, synsreglerne og reglerne om fraflytningsrapport. Udlejers krav på istandsættelse bortfalder dermed, jævnfør lejelovens § 98, stk. 5. Udlejer skal tilbagebetale lejer det indbetale depositum på 19.500 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid:19-22364
17-03-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE AFGJORDE AT LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF SIT DEPOSITUM
Ved brev har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejeren har krav på tilbagebetaling af 17.400,00 kr., svarende til lejerens depositum. Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
UDLEJER PÅLAGT TILLÆGSGEBYR
Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. Det skal bemærkes at udlejer hverken har besvaret nævnets høringsbrev eller de efterfølgende rykkerbreve. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-220
11-02-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer* har indbragt en tvist om afregning af  depositum i forbindelse med fraflytning. Lejeforholdet er påbegyndt 15. oktober 2018. Det fremgår af sagen, at lejeren fraflyttede lejemålet den 4. juni 2019, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Lejeren deltog ikke i flyttesynet. Fraflytningsrapporten blev sendt til lejeren den 4. juni 2019. Parterne er uenige om udgiftens størrelse til istandsættelse, antal gange der bør males og rengøring. Huslejenævnet vedtog at reducere udlejers krav om maleristandsættelse til en gang opmaling, at lejeren ikke hæfter for maskinslibning og lakering af trappetrin samt at reducere udlejerens krav om rengøring til 2.400,00 kr. ekskl. moms. [Læs mere]
*Udlejer har udlejet flere beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-168
27-01-2020
MANGLEDE SPECIFIKATION - UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Udlejer* har den 5. juli 2018 fremsat første flytteopgørelse til lejer, den 16. august 2018 fremsat en ændret flytteopgørelse og endelig den 20. februar 2019 fremsat den endelige opgørelse. De enkelte krav er fremsat i form af generelle angivelser ( f.x. maling (vægge) indvendig, gulvtæppe, altangulv) Forklaringer til de fremsatte vedligeholdelseskrav er fremsat successivt i den efterfølgende korrespondance, herunder har udlejer oplyst, at lejer ikke har betalt for vandskaderelaterede arbejder. Nævnet finder, at en sådan generel angivelse af krav mod lejer ikke opfylder specifikationskravet i lejelovens § 98 stk. 2. Herunder finder nævnet, at en specifikation er særlig påkrævet under hensyntagen til den skete vandskade, således at manglernes/arbejdernes art skal beskrives konkret. [Læs mere]
*Udlejer har alene et udlejet beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sags id 2019-005ss0-39
02-01-2020
UDLEJER FREMSATTE SIT ISTANDSÆTTELSESKRAV FORSENT HVORFOR DETTE BORTFALDT
Det fremgår af sagens bilag, at udlejer har kommunikeret med lejer via g-mail i hvert fald siden den 12. januar 2018 og således har været bekendt med, at lejer kunne træffes ved henvendelse hertil. Alligevel har udlejer først fremsendt fraflytningskravet til lejer den 8. maj 2018, på trods af at lejemålet er opsagt og fraflyttet allerede i januar 2018. Udlejer har således ikke fremsat kravet indenfor fristen i lejelovens § 98, stk. 2, og han har derfor mistet retten til at gøre kravet gældende.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sags id: 18 29326
19-11-2019
SYNSRAPPORTEN ANGAV IKKE KLART HVEM DER HÆFTEDE FOR OLIERING AF GULVE
Udlejers repræsentant indbragte en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne kunne ikke anerkende udlejerens krav om slibning og oliering af gulvene. Nævnet vedtog at reducere udlejers krav om istandsættelse til 7.200,00 kr. inkl. moms idet nævnet kunne konstatere, at der i fraflytningsrapporten ikke var præciseret, om det var lejer eller udlejer, som hæfter for oliering gulve. Nævnet fandt det dermed godtgjort, at udlejerens krav om oliering af gulve ikke var rejst på en tilstrækkelig klar måde og at udlejeren dermed havde fortabt kravet om oliering af gulve.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-170
12-11-2019
LEJEAFTALEN VAR OMFATTET AF LEJELOVEN OG LEJEREN HAVDE DERFOR KRAV PÅ SIT DEPOSITUM
Lejeren har indbragt en sag for Huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning i forbindelse med fraflytning fra Brovejen 266, 5500 Middelfart. Huslejenævnet fandt, at den indgåede lejeaftale var omfattet af lejeloven. Lejeren havde derfor krav på betaling af depositum kr. 5.000,- da udlejer ikke havde fremsat krav om istandsættelse rettidigt, jf. lejelovens § 98 stk. 2. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-013935-14
06-11-2019
DEN UDLEVEREDE FRAFLYTNINGSRAPPORT VAR IKKE TILSTRÆKKELIG KLAR
Lejeren har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med sin fraflytning af lejemålet. Udlejeren er Fonden Campus Kollegiet og er repræsenteret af Kollegieboligselskabet. Der blev afholdt fraflytningssyn hvor lejeren deltog og modtog synsrapporten. Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum da den udleverede fraflytningsrapport ikke tilstrækkelig klart, har bibragt lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren finder, at lejeren hæfter for i forbindelse med fraflytningen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-176
29-10-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere lejere indbragt en sag for huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse. På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse var berettiget, idet nævnet dog nedsatte malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler. Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt ugyldigt opkrævede 145,00 kr. for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019
FRAFLYTNINGSRAPPORT BESKREV IKKE KLART OG TYDELIGT DE ARBEJDER LEJEREN HÆFTEDE FOR
Lejerne har indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. september 2015, og fraflyttede lejemålet den 5. september 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 5. september 2018, hvor lejerne deltog, og hvor lejerne fik udleveret en kopi af fraflytningsrapporten. Sagen er indbragt, idet lejerne ikke kan anerkende udgifterne til malerarbejde og gulvslibning, da beløbene dels er for høje, og at arbejdet ikke er specificet. Nævnet har vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum i det det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, hvad der skal udbedres, idet der i kolonnen ”Udbedres” ikke er anført J for Ja og N for Nej til spørgsmålet om udbedring sker for lejers regning, hvorfor lejerne ikke kan udlede hvilke konkrete udgifter, som vil blive pålagt lejerne at betale,Nævnet har endvidere besluttet at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-259
25-03-2019
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til et rejst fraflytningskrav. Lejeaftalen er indgået på en forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 5 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Huslejenævnet finder endvidere at bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Lejers repræsentant har på vegne af lejeren anmodet huslejenævnet om at tage stilling til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017. Udlejer havde mere end en beboelseslejlighed. Lejeaftalen var indgået på en ugyldig typeformular og udlejer havde ikke afholdt det obligatoriske flyttesyn og heller ikke skriftligt indkaldt lejeren til flyttesyn hvorfor huslejenævnet pålagde udlejer at tilbagebetale det indbetalte depositum på 12.000,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
UDLEJER SKULLE BETALE 13.167,17 KR. TIL DE FRAFLYTTENDE LEJERE
Sagen vedrørte uenighed i forbindelse med flytteafregning, herunder depositumafregning samt lejers krav på tilbagebetaling af beløb, opkrævet særskilt til renovation og spildevandsafgift. Huslejenævnet i Middelfart Kommune afgjorde at udlejers istandsættelseskrav bortfaldt da der ikke var rejst krav rettidiget, at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation og huslejenævnet fastsatte et skønsmæssigt tilbagebetalings beløb til lejer vedrørende spildevand. Udlejer skulle tilbagebetale i alt 13.167,17 kr. til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnummer 2017-018532-15.
01-11-2018
DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Der var i Huslejenævnet i Nyborg enighed om, at udlejer var forpligtet til inden 4 uger at tilbagebetale depositum til lejer som følge af at udlejer ikke havde sendt dokumentation for, at kravet om istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning var sendt rettidigt, jf. Lejelovens § 98, st. 2, hvorfor udlejer mistede retten til at kræve betaling for istandsættelse i efter lejers fraflytning. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Nyborg - sagsid. 450-2017-15786
24.04.2018
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har ved Huslejenævnet i Odense gjort gældende at udlejer skulle tilbagebetale det indbetalte depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren havde meddelt, at denne ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt denne flyttede inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med dennes indflytning den 1. august 2011. Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren. Huslejenævnet afgjorde at lejer havde krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiator. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
LEJERNE HÆFTEDE FOR HUSLEJE MEN IKKE FOR ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅLET
Udlejeren havde ikke overholdt de formelle regler for reklamation ved lejernes fraflytning hvorfor disse ikke skulle betale for istandsættelse af lejemålet. Yderligere var en mundtlig varslet lejeforhøjelse ugyldig. Lejerne hæftede for husleje i den 3 måneders opsigelsesperiode.[...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
TILBAGEBETALING AF DEPOSITUM- DE NYE REGLER IKKE OVERHOLDT
Huslejenævnet i Odense har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum. Udlejer havde ikke overholdt reglen om at lejeren skulle indkaldes skriftligt til syn med mindst 1 uges varsel. Det følger heraf udlejerens krav om istandsættelse bortfalder. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
FLYTTEREGNINGEN REDUCERET MED 27.502,41 KR.
Lejerne lejede er lejemål hvor den årlige leje var aftalt til 90.000 kr., og der blev forudbetalt 2 måneds leje på 15.000 kr. Der blev betalt et depositum på 22.500 kr. Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet, der er 217 m2, var nyistandsat ved indflytningen, og at det ved lejeforholdets ophør skal afleveres nyistandsat. Udlejer krævede at lejerne skulle betalt 44.996,16 kr. til udlejer. Et beløb som Huslejenævnet i Kerteminde reducerede til 17.493,75 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde afgørelse i sagsnummer 440-2015-25459
06-04-2016
UDGIFTERNE TIL ISTANDSÆTTELSE NEDSAT
Det fremgik af fraflytningsopgørelsen, at der var anvendt 37 timer til maling af lejligheden på 75 m2, og at der varforetaget let slibning af 75 m2 gulv á 55 kr. Huslejenævnet fandt, at tidsforbruget for maling af lejemålet var for stort henset til størrelsen. Der ikke 75 m2 gulv, der skulle slibes, idet køkken og badeværelse fragår. Nævnet anslog derfor, at der er 65 m2 trægulv. Huslejenævnet nedsatte derfor skønsmæssigt istandsættelsesudgifterne til 20.000 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørendee ejendommen Langegade 18 C, Kerteminde
24-02-2016
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Huslejenævnet i Odense afgjorde at udlejer havde mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne. Udlejer havde mere end én beboelseslejlighed og havde ikke indkaldt lejerne skriftligt til syn med en uges varsel og havde heller ikke udarbejdet en synsrapport som skulle udleveres på synet eller være sendt til lejerne senest 2 uger efter synet såfremt de ikke var tilstede ved synet eller ikke ville kvittere for modtagelsen af rapporten [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
HUSLEJENÆVNET I ODENSE FASTSLOG AT LEJER IKKE HÆFTEDE FOR UDLEJERS ISTANDSÆTTELSESKRAV
Nævnet vedtog i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, at lejeren ikke hæftede for udlejerens krav om istandsættelse af lejemålet. Huslejenævnet lagde især vægt på at de udfyldte rubrikker på de to rapporter ikke gav nogen mening, da der på ingen af rapportsiderne var anført, hvad der skulle udføres og af hvem, samt hvem der i givet fald skulle bekoste de påstående arbejder. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnetnævnet i Odense - sagsnr. 17-332
05.04.2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold