Huslejenævn forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
UDLEJER SKULLE LAVE GYLDIGE VARMEREGNSKAB OG KUNNE IKKE OPKRÆVEDE A CONTO BIDRAG TIL VAND
Lejerens  repræsentant har indbragt en om sag lejerens betaling af a  conto vand og varme udover lejen. Lejerens repræsentant har til sagen gjort gældende, at der ikke er separate målere i lejemålet til måling af lejerens forbrug af vand og varme. Lejerens repræsentant finder derfor, at udlejeren ikke kan kræve for vand og varm udover lejen, og at lejeren som følge heraf har krav på tilbagebetaling af afholdte a conto beløb. Nævnet har foretaget en besigtigelse af lejemålet den 25. august 2021
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7, vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde et regnskab over lejerens varmeforbrug for de afsluttede forbrugsperioder fra lejerens indflytning og indtil lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, at a contobeløbet skal fastsættes til 350,00 kr. pr. måned. Regnskabet skal være kommet frem til lejeren senest 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen, og regnskabet skal udarbejdets efter lejelovens kap. VII om betaling for temperaturregulering, vand og el.
Såfremt lejeren ikke har modtaget regnskabet inden udløbet af 6-ugers fristen, har lejeren således krav på tilbagebetaling af a contobeløb for hele lejeperioden.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk. nr. 7, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb fra lejemålets begyndelse og ind til lejemålets ophør.
Nævnet har i den forbindelse vedtaget, at a contobeløbet skal fastsættes til 150,00 kr. pr. måned.
Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at lejelovens  regler om lejerens betaling for varme m.v. ikke kan fraviges til skade for  lejeren jf. lejelovens § 46, stk. 1 og stk. 2,
  • at nævnet  på den baggrund har pålagt udlejeren at udarbejde et varmeregnskab for de  afsluttede forbrugsperioder fra lejerens indflytning og indtil lejemålets  ophør,
  • at varmeregnskabet  skal udarbejdes efter lejelovens kap. VII, idet nævnet skal henlede  opmærksomheden på, at det følger af lejelovens §40, stk. 1, at udlejeren kan  fordele varmeudgiften efter bruttoetagearealet, såfremt der ikke er  installeret egnede varmefordelingsmålere,
  • at eftersom  varmeregnskabet ikke vil være kommet frem til lejeren inden udløbet af  fristen i lejelovens §43, stk. 1, har udlejeren mistet eventuelle krav på  efterbetaling,
  • at såfremt udlejeren ikke  har sendt varmeregnskabet til lejeren inden udløbet af 6-ugers fristen, har  lejeren krav på tilbagebetaling af afholdte a conto-beløb fra lejemålets  begyndelse og ind til lejemålets ophør,
  • at der  ikke er hjemmel i lejelovgivningen til jf. lejelovens § 40, stk. 2, at  lejeren ved siden af huslejen skal betale for vand, når vandforbruget ikke  afregnes efter individuelle vandmålere, og lejerens forbrug derfor ikke kan  opgøres individuelt,
  • at en  aftale om særskilt betaling for vand er ugyldig som stridende mod de  ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen,
  • at det  fremgår af lejekontrakten, at lejeren har betalt et samlet a conto-beløb på  500,00 kr. pr. måned til ”a conto varmebidrag + vandbidrag”,
  • at ud af  det samlede a conto-beløb kan a conto-beløbet til varmeregnskabet fastsættes  til 350,00 kr. pr. måned, og a conto-beløbet til vand til 150,00 kr. pr.  måned.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-112
08-12-2021
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant har ved mail bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke har modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden 15. april 2018 til 15. august 2019.
Udlejer gør gældende, at han hvert år udleverer vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han har modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius.
Nævnet har på møde truffet nedenstående
Afgørelse
Der er i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 er ugyldige, og udlejer ikke har krav på efterbetaling af varmeforbrug.
Ligesom nævnet er enig om, at udlejer ikke er berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug.
Endvidere er nævnet enige om, at udlejer skal tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand  i hele lejeperioden 15 måneder á 200,- kr. svarende til 3.000,- kr. inden 4 uger fra denne afgørelses dato.
Begrundelse og lovgrundlag
Nævnet har lagt til grund, at de fremlagte varmeregnskaber for årene 2018 og 2019 ikke er gyldige, idet regnskaberne bl.a. indeholder udgifter, som ikke kan medtages i varmeregnskaberne, jf. lejelovens § 37, stk. 3., ligesom udlejer ikke har dokumenteret, at varmeregnskaberne er modtaget rettidigt, jf. lejelovens § 43.
Endvidere har nævnet lagt til grund, at det fremgår af lejekontraktens § 3, at der opkræves 200,- kr. månedlig til vandforbrug, og at der i kontraktens § 5 er oplyst, at vandforbrug ikke fordeles på grundlag af individuel måler.
Udlejer kan ikke opkræve aconto for vandforbrug, når der ikke er installeret individuelle vandmålere i lejemålet, jf. lejelovens § 40, stk. 2, og Højesterets dom af 30. juni 2009, hvoraf det fremgår, at der ikke kan kræves betaling for ydelser, der ikke har lovhjemmel i lejelovgivningen. Udgiften til vandforbrug skal derfor indeholdes i huslejen.
Yderligere oplysninger
·        Lejer er flyttet ind i lejemålet 25. april 2018 og fraflyttet 8. juli 2019, jf. Folkeregistret
·        Det fremgår af lejekontrakten, at udlejer leverer varme og vand, og at vandudgiften ikke fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere
·        Udlejer oplyser, at varmemålerfirmaet Clorius udarbejder forbrugsregnskabet hvert år, og at udlejer efterfølgende lægger regnskabet i lejers postkasse
·        Udlejer har ikke fremlagt vandregnskab
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold