Huslejenævn forbrug - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant har ved mail bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke har modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden 15. april 2018 til 15. august 2019.
Udlejer gør gældende, at han hvert år udleverer vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han har modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius.
Nævnet har på møde truffet nedenstående
Afgørelse
Der er i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 er ugyldige, og udlejer ikke har krav på efterbetaling af varmeforbrug.
Ligesom nævnet er enig om, at udlejer ikke er berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug.
Endvidere er nævnet enige om, at udlejer skal tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand  i hele lejeperioden 15 måneder á 200,- kr. svarende til 3.000,- kr. inden 4 uger fra denne afgørelses dato.
Begrundelse og lovgrundlag
Nævnet har lagt til grund, at de fremlagte varmeregnskaber for årene 2018 og 2019 ikke er gyldige, idet regnskaberne bl.a. indeholder udgifter, som ikke kan medtages i varmeregnskaberne, jf. lejelovens § 37, stk. 3., ligesom udlejer ikke har dokumenteret, at varmeregnskaberne er modtaget rettidigt, jf. lejelovens § 43.
Endvidere har nævnet lagt til grund, at det fremgår af lejekontraktens § 3, at der opkræves 200,- kr. månedlig til vandforbrug, og at der i kontraktens § 5 er oplyst, at vandforbrug ikke fordeles på grundlag af individuel måler.
Udlejer kan ikke opkræve aconto for vandforbrug, når der ikke er installeret individuelle vandmålere i lejemålet, jf. lejelovens § 40, stk. 2, og Højesterets dom af 30. juni 2009, hvoraf det fremgår, at der ikke kan kræves betaling for ydelser, der ikke har lovhjemmel i lejelovgivningen. Udgiften til vandforbrug skal derfor indeholdes i huslejen.
Yderligere oplysninger
·        Lejer er flyttet ind i lejemålet 25. april 2018 og fraflyttet 8. juli 2019, jf. Folkeregistret
·        Det fremgår af lejekontrakten, at udlejer leverer varme og vand, og at vandudgiften ikke fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere
·        Udlejer oplyser, at varmemålerfirmaet Clorius udarbejder forbrugsregnskabet hvert år, og at udlejer efterfølgende lægger regnskabet i lejers postkasse
·        Udlejer har ikke fremlagt vandregnskab
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold