Huslejenævn fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse modtaget den 6. juli 2018 har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningskrav.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling i nævnet, haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende fraflytningskrave:
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 4 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning.
Huslejenævnet finder endvidere bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret.
Vedrørende vandafledningsafgiften:
Lejer har haft et forbrug af vand, og udgiften til vandafledningsafgift opkræves hos udlejer, og er ikke omfattet af forholdet mellem lejer og forsyningsselskabet. Udlejer kan derfor kræve udgiften refunderet hos lejer, jf. lejelovens § 36, stk. 1. Lejer skal herefter betale den dokumenterede vandafledningsafgift til udlejer.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Ved skrivelse modtaget den 22. februar 2018 har lejer repræsentant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 10. april 2018.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Da lejeaftalen er indgået på en ugyldig typeformular, finder lejelovens almindelige regler anvendelse, og lejer har som følge heraf ikke pligt til at foretage indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
Det bemærkes endvidere, at udlejer ikke har dokumenteret, at der er afholdt obligatorisk indflytningssyn, jf. lejelovens § 9, stk. 2, og udlejer har heller ikke i forbindelse med lejers fraflytning skriftligt indkaldt lejer til flyttesyn jf. lejelovens § 98 stk. 3, eller udleveret en synsrapport til lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 4.
Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer den indbetalte depositum på 12.000,00 kr
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
Tilbage til indhold