Huslejenævn fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Foreningen af fynske lejere

Lejerforening fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere ved skrivelse af 21. januar 2019 indbragt sag for huslejenævnet
Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse af 3. oktober 2018.
Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Huslejenævnet nedsætter udlejers krav på malerudgifter fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelsen udgør kr. 5.953,80
Nedsættelsen vedrører udgifter til maling af lofter og paneler, idet der ikke er stillet krav herom i fraflytningsrapporten jf. lejelovens § 98 stk. 3, 1. pkt.
Nævnet godkender i øvrigt udlejers opgørelse over fraflytningsudgifter.
Inden 15. juni 2019 udbetaler udlejer restdepositum til lejerne.
Manglende betaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til G.I, jf. lejelovens § 113A
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet er indgået med virkning fra 1. juni 2018. Lejeforholdet slutter med frigørelse 31. august 2019.
Der er indbetalt depositum kr. 26.985 og forudbetalt leje kr. 17.990,00
Udlejer driver virksomhed med udlejning af mere end en beboelseslejlighed.
Der er udarbejdet indflytningsrapport og nævnet har lagt til grund at indkaldelse til flyttesyn og udarbejdelse af flyttesynsrapport er sket i overensstemmelse med de formelle regler i lejelovens § 98. Rapporten er underskrevet af lejer.
Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt opkrævede kr. 145 for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer.
På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse er berettiget, idet nævnet dog har nedsat malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70.
Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019
FRAFLYTNINGSRAPPORT BESKREV IKKE KLART OG TYDELIGT DE ARBEJDER LEJEREN HÆFTEDE FOR
Lejerne har ved brev indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. september 2015, og fraflyttede lejemålet den 5. september 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 5. september 2018, hvor lejerne deltog, og hvor lejerne fik udleveret en kopi af fraflytningsrapporten.Sagen er indbragt, idet lejerne ikke kan anerkende udgifterne til malerarbejde og gulvslibning, da beløbene dels er for høje, og at arbejdet ikke er specificeret. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.
Nævnet har endvidere besluttet at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
  • at det fremgår af lejelovens § 98, stk. 1, at lejerne skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen,
  • at det følger videre af lovens § 98, stk. 2, at udlejeren ikke kan fremsætte krav i medfør af stk. 1, såfremt der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen, og udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, er lejeren uvedkommende,
  • at dette forudsætter, at udlejeren i fraflytningsrapporten klart og tydeligt gør lejeren bekendt med de istandsættelseskrav, som lejeren hæfter for, når lejeren ikke har afleveret det lejede i samme stand som ved indflytningen jf. § 98, stk. 1,
  • at det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, hvad der skal udbedres, idet der i kolonnen ”Udbedres” ikke er anført J for Ja og N for Nej til spørgsmålet om udbedring sker for lejers regning,
  • at lejerne således ikke kan udlede hvilke konkrete udgifter, som vil blive pålagt lejerne at betale,
  • at udlejeren under disse omstændigheder ikke har opfyldt sin reklamationspligt efter lejelovens § 98, stk. 2, og at udgifter til istandsættelse som følge heraf er lejerne uvedkommende.
Tillægsgebyr:
Nævnet har lagt til grund,
  • at det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejeren skal betale et beløb på 2.124,00 kr. (2017-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet,
  • at lejerne i indbringelsen af 16. september 2018 har gjort gældende, at lejerne ikke skal hæfte for malerarbejde og gulvslibning,
  • at nævnet derfor har vedtaget at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. til huslejenævnet, idet lejerne dermed har fået fuldt medhold.
Der vil blive fremsendt en særskilt opkrævning fra Økonomi og Effekt, hvoraf betalingsfrist m.v. fremgår.administrere sine ejendomme.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-259
25-03-2019
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse modtaget den 6. juli 2018 har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningskrav.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling i nævnet, haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende fraflytningskrave:
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 4 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning.
Huslejenævnet finder endvidere bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret.
Vedrørende vandafledningsafgiften:
Lejer har haft et forbrug af vand, og udgiften til vandafledningsafgift opkræves hos udlejer, og er ikke omfattet af forholdet mellem lejer og forsyningsselskabet. Udlejer kan derfor kræve udgiften refunderet hos lejer, jf. lejelovens § 36, stk. 1. Lejer skal herefter betale den dokumenterede vandafledningsafgift til udlejer.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Ved skrivelse modtaget den 22. februar 2018 har lejer repræsentant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 10. april 2018.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Da lejeaftalen er indgået på en ugyldig typeformular, finder lejelovens almindelige regler anvendelse, og lejer har som følge heraf ikke pligt til at foretage indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
Det bemærkes endvidere, at udlejer ikke har dokumenteret, at der er afholdt obligatorisk indflytningssyn, jf. lejelovens § 9, stk. 2, og udlejer har heller ikke i forbindelse med lejers fraflytning skriftligt indkaldt lejer til flyttesyn jf. lejelovens § 98 stk. 3, eller udleveret en synsrapport til lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 4.
Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer den indbetalte depositum på 12.000,00 kr
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
Tilbage til indhold