Huslejenævn fraflytning - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Hovedlager
UDLEJER OVERHOLDT IKKE DE FORMELLE REGLER - DEPOSITUM SKAL TILBAGEBETALES
Ved skrivelse modtaget den 12. juni 2023 har lejer indbragt sag til Huslejenævnet i Assens  Kommune, med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist.  Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling, haft mulighed for at fremsende  bemærkninger til nævnet. Udlejer har valgt ikke at besvare nævnets henvendelser. Der har  fundet skriftveksling sted indtil den 30. juni 2023.
Sagsfremstilling:
Lejemålet er påbegyndt den 1. november 2022. Der er i forbindelse med indflytningen  udarbejdet en liste over fejl- og mangler. Lejemålet er opsagt den 16. november 2023. Flyttesyn  er afholdt den 17. marts 2023. Udlejer har ikke skriftligt indkaldt lejer til flyttesyn, men lejer var  til stede ved synet. I lejeaftalens særlige vilkår er det bl.a. anført, at alt indvendig  vedligeholdelse påhviler lejer.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Der er i huslejenævnet enighed om, at udlejer ikke ved anførslen i lejeaftalens særlige vilkår om,  at alt indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, kan fravige de formelle krav i lejelovens § 187  stk. 3 og 4, jf. lejelovens § 189.  Udlejer er forpligtet til skriftligt at indkalde lejer til flyttesyn med mindst 1 uges varsel og til  under synet at udarbejde en fraflytningsrapport, der udleveres til lejeren ved synet. Lejer har til  nævnet oplyst, at der ikke under synet blev udarbejdet en fraflytningsrapport, og at lejer heller  ikke senere har modtaget en flytteopgørelse.  Da udlejer ikke har overholdt de formelle regler i lejelovens § 187, stk. 3, og 4, bortfalder  udlejers krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5, og udlejer skal tilbagebetale lejer depositum i overensstemmelse med lejers krav på 15.850,00 kr.
Tillægsgebyr:
I henhold til lov om boligforhold § 82, stk. 2, at udlejer skal betale 6.597,00 kr. (2023 niveau) til  Huslejenævnet, da lejer har fået fuldt medhold ved nævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune- sagsadresse Akkerupvej 31, Haarby
15-01-2024
HUSLEJENET PÅLAGDE UDLEJER AT TILBAGEBETALE LEJERS DEPOSITUM
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende tilbagebetaling af depositum på 7.806,00 kr. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 2. oktober 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer har krav på tilbagebetaling af depositum udgørende 7.806.00 kr., jf. lejelovens § 187, stk. 2.
Nævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.597,00 kr. til nævnet, jf. Lov om Boligforhold § 82, stk. 2.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger fra modtagelse af afgørelsen.  
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.  
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer   ikke kan gøre istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1   gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3,   eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i   stk. 3,
 • at nøglerne   er afleveret den 15. december 2022, jf. lejers repræsentant,
 • at tvisten vedrører udlejers   opkrævning af udgift til reparation af opvaskemaskine,
 • at udlejer ikke gør krav   vedrøremde opvaskemaskine gældende på synsrapporten dateret den 15. december 2022,
 • at udlejer derimod først gør   kravet vedrøremde opvaskemaskine gældende på opgørelse af 30. januar 2023, hvilket   ikke er rettidigt,
 • at nævnet herefter finder, at   formalia i lejelovens § 187 ikke er overholdt,
 • at udlejer ikke har besvaret   nævnets henvendelser,
 • at lejer dermed har krav   på tilbagebetaling af depositum udgørende 7.806,00 kr. i overensstemmelse med   lejers repræsentants påstand i indbringelsen af 15. august 2023,
 • at nævnet   med afgørelsen giver lejer fuldt ud medhold, og
 • at det herefter følger af   Lov om Boligforhold § 82, stk. 2, at udlejer skal betale 6.597,00 kr. til   huslejenævnet, når lejeren får fuldt ud medhold i nævnet. Udlejer vil modtage   faktura.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Højstræde 18, 5642 Millinge.
20-11-2023
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE 58.350,00  KR. TIL LEJER
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse af 26. januar 2023. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, i alt udgørende 58.350,00 kr. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 6. marts 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer har krav på tilbagebetaling af 58.350,00 kr. i overensstemmelse med lejers påstand. Huslejenævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.597,00 kr. til nævnet, jf. Lov om Boligforhold § 82, stk. 2. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger fra modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at udlejer alene har haft dette lejemål til udlejning, da der er tale om fremlejeforhold,
 • at udlejer ikke kan gøre istandsættelseskrav i medfør af lejelovens § 187, stk. 1 gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra flyttesynet, jf. stk. 3, eller fra fraflytningsdagen for lejemål, der ikke er omfattet af pligten i stk. 3,
 • at lejer er fraflyttet den 12. december 2022,
 • at udlejer ikke har fremsat nogle krav,
 • at nævnet herefter finder, at formalia i lejelovens § 187 ikke er overholdt,
 • at udlejer dermed ikke kan gøre istandsættelseskrav gældende overfor lejer,
 • at udlejer i øvrigt ikke har besvaret huslejenævnets henvendelser af 2. februar 2023 og 16. februar 2023,
 • at nævnet herefter lægger lejers fremstilling til grund for afgørelsen i sagen, jf. Lov om Boligforhold § 86, stk. 2 som varslet overfor udlejer,
 • at lejer derfor har krav på tilbagebetaling af 58.350,00 kr. i overensstemmelse med lejers påstand i henvendelsen af 26. januar 2023,
 • at nævnet med afgørelsen giver lejer fuldt ud medhold, og
 • at det herefter følger af Lov om Boligforhold § 82, stk. 2, at udlejer skal betale 6.597,00 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt ud medhold i nævnet. Udlejer vil modtage faktura.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Svendborgvej 477, 5792 Årslev
07-06-2023
EN FLERUDLEJER UDLEVEREDE IKKE SYNSRAPPORTEN TIL LEJER PÅ SYNET
Ved skrivelse modtaget har lejer indbragt sag til Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 4. januar 2023.
Det fremgår af sagens oplysninger, at lejemålet er påbegyndt den 1. november 2019 og fraflyttet den 30. september 2022, hvor nøglerne til lejemålet blev afleveret til udlejer. Der er afholdt flyttesyn, hvor begge parter var til stede, men udlejer har ikke i forbindelse med synet udleveret fraflytningsrapport til lejer. Udlejer har efter det oplyste mere end en beboelseslejlighed.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
En udlejer, der har mere end en beboelseslejlighed, skal i forbindelse med lejers fraflytning under flyttesynet udlevere en fraflytningsrapport til lejer, jf. lejelovens § 187, stk. 4 (tidligere lejelovens § 98, stk. 4). Gør udlejer ikke det, bortfalder hans krav på istandsættelse, jf. lejelovens § 187, stk. 5 (tidligere lejelovens § 98, stk. 5).
Da udlejer ikke har overholdt forpligtelsen til at udlevere synsrapporten til lejer under synet, bortfalder istandsættelseskravet, og lejer har ret til at få hele sit depositum tilbagebetalt.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sag 22 20394 Fredensgade 13, Aarup
08-05-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers (v/Lejerforening Fyn) henvendelse af 30. november 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr. i forbindelse med lejers fraflytning.
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 30. januar 2023 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejers krav på istandsættelse er bortfaldet, jf. lejelovens § 187, stk. 5. Lejer har derfor krav på tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3,
 • at udlejeren i forbindelse med synet, jf. stk. 3, skal udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten, jf. lejelovens § 187, stk. 4,
 • at flyttesyn har været forsøgt afholdt den 23. juni 2022, som dog blev afbrudt,
 • at udlejer afholder nyt syn den 18. juli 2022 uden lejers deltagelse,
 • at udlejer fremsender synsrapporten til lejer den 18. juli 2022,
 • at udlejer ikke har besvaret henvendelserne fra huslejenævnet,
 • at nævnet på foreliggende grundlag ikke finder, at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 187, stk. 3 og stk. 4,
 • at ved overtrædelse af lejelovens § 187, stk. 3 og 4 bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter stk. 1, jf. lejelovens § 187, stk. 5, og
 • at lejer dermed har krav på tilbagebetaling af restdepositum udgørende i alt 3.125,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnr. 03 .09.09 -G01-21-22 Hestehavevej 3, 5856 Ryslinge
21-04-2023
LEJERS FORKLARING LAGT TIL GRUND FOR AFGØRELSEN OG UDLEJER PÅLAGT GEBYR
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse af 8. april 2022.
Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje, 500,00 kr. for lås samt 369,49 kr. for vand
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 20. juni 2022 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer har krav på tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje og 500,00 kr. for lås samt tilbagebetaling for vand jf. udlejers opgørelse.
Nævnet finder endvidere, at lejer med denne afgørelse har fået fuldt medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. boligreguleringslovens § 39, stk. 2.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Kravet forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Hævnet har lagt til grund,
 • at lejer henvender sig til huslejenævnet den 8. april 2022 med en tvist om tilbagebetaling af 1 måneds forudbetalt husleje, 500,00 kr. for udskiftning af lås samt 369,49 kr. for vand, der trukket på udlejers opgørelse selvom vandregningen var i 0
 • at udlejer har fået tilsendt høringsskrivelse af 20. april 2022 og rykker af 9. maj 2022 og 16. maj 2022
 • at udlejer den 8. juni anfører, at hun indenfor få dage vil fremsende dokumenter og forklaring i sagen,
 • at udlejer igen af nævnet er rykket for svar den 14. juni 2022
 • at nævnet derfor lægger lejers forklaring til grund for afgørelsen i sagen, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2
 • at nævnet med afgørelsen giver lejer fuldt ud medhold og
 • at det herefter følger af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejer skal betale 6.102,00 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt ud medhold i nævnet. Udlejer vil modtage faktura.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Tværvej 46, st. th., 5750 Ringe
20-01-2023
UDLEJER KUNNE IKKE MODREGNE HUSLEJEREGULERING MED TILBAGVIRKENDE KRAFT
Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. tilbagebetaling af depositum.
Udlejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt flytteopgørelse dateret 21. august 2022, hvor udlejer modregner huslejeregulering med tilbagevirkende kraft, udskiftning af låse og udgift til vandafledning. Det fremgår, at lejer ikke er enig i udlejers opgørelse.
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 7. november 2022 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at udlejer ikke kan modregne huslejeregulering med tilbagevirkende kraft, jf. U2020.1765H, da udlejer har udvist passivitet og dermed har mistet sit krav på regulering af huslejen. Udlejer kan derfor ikke modregne beløbet i lejers depositum som gjort i opgørelsen af 21. august 2022.
Huslejenævnet nedsætter endvidere udgiften til omlægning af låse skønsmæssigt til 1.200,00 kr, jf. udlejers opgørelse af 21. august 2022.
Slutteligt finder huslejenævnet, at udlejer med rette kan opkræve lejer for vandafledningsafgift. Udlejer kan opkræve for 70 m3 i 2020, 105 m3 i 2021 og 52 m3 i 2022, jf. udlejers fremsendte dokumentation for vandledningsafgift.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger fra modtagelse af afgørelsen.
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
 • Nævnet har lagt til grund, at udlejer har udvist passivitet i en sådan grad, at udlejer ikke længere er berettiget til at kræve lejer huslejereguleringen med tilbagevirkende kraft, jf. U2020.1765H,
 • at beløbet til omlægning af låse skønsmæssigt skal fastsættes til 1.200,00 kr., da der alene er tale om en omlægning og ikke udskiftning, jf. lejekontraktens § 11, og
 • at udlejer med rette kan sende opkrævning for vandafledningsafgift til lejer, når forbruget er opgjort ud fra individuelle målere. Udlejer har fremsendt den fornødne dokumentation for udgiften. Det bemærkes dog, at udlejer skal korrigere opgørelsen for så vidt angår 2022 fra 57 m3 til 52 m3 som følge af udlejers fremsendte dokumentation.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Enghavevej 13, 5856 Ryslinge
13-01-2023
LEJER VAR IKKE FORPLIGTET TIL AT BRINGE GULVENE I BEDRE STAND
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers henvendelse af 28. april 2022. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning for så vidt angår gulvene.
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 20. juni 2022 truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder grundlag for at nedsætte udlejers krav på istandsættelse af gulve fra 11.420,00 kr., inkl. moms til 2.855,00 kr., inkl. moms, jf. faktura af 2. februar 2022. Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen. Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 98 vedr. lejers fraflytning,
 • at lejer ved indflytning har reklameret over gulvenes tilstand,
 • at lejer ikke er forpligtet til at sætte det lejede i bedre stand ved fraflytning end det var ved indflytning
 • at nævnet dermed finder grundlag for at nedsætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår gulvene,
 • at udlejers yderligere krav mod lejer ikke er omtvistet, og
 • at nævnet herefter nedsætter udgiften til gulve skønsmæssigt fra 11.420,00 kr., inkl. moms til 2.855,00 kr., inkl. moms, som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer, jf. flytteopgørelsen af 8. marts 2022
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Bøgeparken 133, 5792 Årslev.
06-01-2023
DER VAR IKKE HJEMMEL I LOV OM LEJE TIL AT AFTALE EN "TAPETSERINGSKONTO"
Udlejer Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget udlejers repræsentants henvendelse.
Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, herunder den samlede flytteopgørelse fremsendt til lejer den 1. februar 2022.
Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag truffet denne
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer hæfter for udlejers krav på istandsættelse med undtagelse af krav vedr. tapetseringskonto udgørende i alt 5.687,50 kr., som dermed skal fratrækkes udlejers samlede krav mod lejer.
Nævnet godkender herefter udlejers krav, jf. opgørelse fremsendt til lejer, med undtagelse af ovenstående udgift.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen.
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 9 vedr. lejers indflytning,
 • at udlejer har overholdt formalia i lejelovens § 98 vedr. lejers fraflytning,
 • at der ikke i lejelovgivningen er hjemmel til at aftale et vilkår om en tapetseringskonto med hensættelse til fremtidig tapetsering af lejemål, da udlejers krav på istandsættelse skal bero på en konkret vurdering vedr. omfanget af normalistandsættelse mm.,
 • at nævnet dermed finder grundlag for at tilsidesætte udlejers krav på istandsættelse for så vidt angår beløbet udgørende 5.687,50 kr.,
 • at lejer ikke har besvaret henvendelserne fra nævnet, og
 • at nævnet herefter ikke finder grundlag for at tilsidesætte udlejers øvrige krav i forbindelse med lejers fraflytning, som dermed godkendes.
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Vesterågade 20c, Broby
09-12-2022
UDLEJER ERKENDTE AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
VedVed skrivelse modtaget den 25. oktober 2021 har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 15. februar 2020 på typeformular A, 9. udgave. Lejer har opsagt lejeforholdet den 22. juni 2021, og lejer er fraflyttet den 26. september 2021. Den 19. oktober 2021 har udlejer sendt en sms til lejer om lejemålets stand ved fraflytning, herunder manglende rengøring. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 15. november 2021, hvor lejers sidste svar til nævnet er sendt til udlejer. Udlejer har ikke svaret på denne henvendelse. Udlejer har tidligere fremsendt bemærkninger til nævnet.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Indledningsvis bemærker nævnet, at udlejer selv har gjort opmærksom på, at fristen på 14 dage for fremsendelse af fraflytningskrav ikke er overholdt.
Nævnet har også konstateret, at formalia i forbindelse med lejers fraflytning ikke er overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravet gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum, bortset fra 3.000 kr. for rengøring efter fraflytning, da lejer har taget bekræftende til genmæle i forhold til betaling af dette beløb.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 21 18836 - lejemålet Odensevej 146, Vissenbjerg
25-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget lejers repræsentants henvendelse. Nævnet har herefter forstået henvendelsen som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. udlejers krav på istandsættelse, herunder tilbagebetaling af depositum samt overskydende forudbetalt leje. Nævnet har på grundlag af de nedenfor anførte oplysninger og retsgrundlag den 2. maj 2022 truffet afgørelse.
AFGØRELSE
Huslejenævnet finder, at lejer ikke hæfter for udlejers krav på istandsættelse i henhold til flytteopgørelse af 20. december 2021. Lejer har dermed krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 18.600,00 kr.
Nævnet finder endvidere, at lejer har krav på tilbagebetaling af overskydende forudbetalt leje udgørende i alt 2.900,00 kr.
Nævnet finder endvidere, at lejer har fået fuldt ud medhold, og at udlejer dermed skal betale 6.102,00 kr. til nævnet, jf. boligeguleringslovens § 39, stk. 2.
Nævnets afgørelse skal være efterlevet senest 6 uger efter modtagelse af afgørelsen.  
Krav forrentes i henhold til rentelovens bestemmelser herom.  
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at nøglerne til lejemålet er afleveret den 13. november 2021,    
 • at flyttesyn har været afholdt den 13. november 2021,
 • at udlejer først den 20. december 2021 fremsender synsrapporten til lejer,
 • at udlejer dermed ikke har overholdt formalia i lejelovens § 98 vedr. lejers fraflytning,
 • at udlejers krav på istandsættelse herefter er bortfaldet, jf. lejelovens § 98, stk. 2,
 • at lejer endvidere har krav på tilbagebetaling af overskydende forudbetalt leje,
 • at nævnet med afgørelsen giver lejer fuldt ud medhold, skal betale 6.102,00 kr. til huslejenævnet, når lejeren får fuldt ud medhold i nævnet. Udlejer vil modtage faktura.
Kilde: Huslejenævnet Faaborg-MIdtfyn Kommune - sagsnr. 03.09.09-G01-4-22 - Tegldamsgyden 42
03-11-2022
UDLEJER HAVDE ANVENDT EN UGYLDIG TYPEFORMULER - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Ved skrivelse modtaget den 21. april 2020 har Lejerforening Fyn på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist og til manglende opgørelser vedr. spildevand for 2019 og 2020. Tvisten vedrørende spildevand er senere frafaldet. Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft mulighed for at fremsende bemærkninger til nævnet. Der har fundet skriftveksling sted indtil den 20. august 2021. Sagsfremstilling:
Lejemålet, der er indgået den 1. januar 2016, er indgået på Typeformular A, 8. udgave. Lejeforholdet er opsagt den 29. november 2020, og fraflytning er sket den 28. februar 2021. Endelig flytteafregning er sendt til lejer den 7. marts 2021. Ejendommen er nu ejet af en anden, og den pågældende er derfor part i sagen.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Lejer skal tilbagebetales det fulde depositum på 17.400 kr. Den nye ejer har ifølge lejelovens § 7 overtaget forpligtelsen overfor lejer
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 217656
27-01-2022
LEJER KUNNE IKKE PÅLÆGGES AT AFLEVERE LEJEMÅLET I BEDRE STAND END VED INDFLYTNINGEN
Udlejer har den 8. maj 2020 indbragt sag for huslejenævnet. Sagen vedrører fraflytningsafregning, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning og lejers pligt til betaling af husleje i en uopsigelighedsperiode. Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følg
AFGØRELSE:
Huslejenævnet afviser udlejers krav på istandsættelse, da det ikke kan pålægges lejer at aflevere det lejede i bedre stand end ved indflytningen, jf. lejelovens § 98 stk. 1, sidste pkt.
I medfør af boligreguleringslovens § 40 stk.1 afviser huslejenævnet at tage stilling til lejers pligt til betaling af husleje i en uopsigelighedsperiode, da det forudsætter en bevisførelse, der ikke kan finde sted for nævnet. Tvisten henvises til boligretten.
SAGSFREMSTILLING:
Parterne mødtes i lejemålet den 28. april 2018 til fremvisning af lejemål og gennemgang af lejekontrakt.
Lejer har oplyst, at mødet havde en varighed på ca. 1 time og at vilkår om uopsigelighed ikke blev drøftet og hun ikke fik mulighed for at gennemlæse lejekontrakten, da udlejer havde den i sin besiddelse og anviste, hvor der skulle skrives under. Underskrift skete på mødet og lejemålet blev påbegyndt den 1. juni 2018.
Spørgsmål om uopsigelighed er behandlet i kontraktens §§ 10 og 11 samt i tillæg til lejekontrakt §§ 2.4 – 2.4.4. med forskelligt ordvalg og tydelighed.
Der er indbetalt kr. 16.800,- i depositum og der er tale om en 3-værelses lejlighed på 77 m2.
I forbindelse med indflytning blev der udarbejdet indflytningsrapport. Lejlighedens bestanddele er i det væsentlige kategoriseret som ”1 nyt/fremstår nyt”
Lejer har den 12. juni 2018 fremsendt detaljeret fejl-og mangelliste, bilagt en række fotos.
Lejer anfører, at det er hendes opfattelse at det ikke er retvisende, at lejemålets bestanddele er ”kategori 1” og reklamerer blandt andet over malerarbejde på såvel lofter, vægge, træværk og radiatorer, herunder mærker efter huller, over gulvenes tilstand og over den udførte rengøring.
Udlejer har den 20. juni 2018 i det væsentlige afvist lejers reklamation.
Lejer har supplerende oplyst, at hun ikke har hængt noget op på væggene og at rullegardiner i vinduer angiveligt var overleveret fra en tidligere lejer.
Lejer har opsagt sin lejlighed pr. 31. oktober 2018. Der er således tale om en 5-måneders lejeperiode. Der er afholdt flyttesyn med deltagelse af begge parter den 15. november 2018.
Da der ikke kunne opnås enighed om synsrapporten, ønskede lejer ikke at underskrive denne. Flytterapport samt opgørelse over istandsættelseskrav blev fremsendt den 23. november 2018.
Nævnet har lagt til grund, at formalia i forbindelse med ind- og fraflytningssyn er overholdt.
Udlejer har stillet krav om, at lejer betaler for gulvbehandling af lejemålet, opgjort til kr. 7.437,50, herunder 9 timers arbejdstid.
Udlejer har endvidere stillet krav om, at lejer betaler for malerarbejde og rengøring, opgjort til kr. 10.513,75, herunder 13 timers malerarbejde og 5 timers rengøring. Udlejer har fremsendt en række fotos som dokumentation for sit krav.
Udlejer har gjort gældende, at lejer hæfter for huslejebetaling til udgangen af september måned 2019, jf. lejekontraktens bestemmelser om uopsigelighed.
Huslejenævnet har anmodet udlejer om dokumentation for hvilke udlejningsbestræbelser, der er foretaget. Udlejer har fremsendt redegørelse med bilag.
BEGRUNDELSE:
Ad istandsættelseskrav:
Huslejenævnet har på baggrund af en konkret gennemgang af sagens dokumenter, særligt lejers reklamationsskrivelse af 12. juni 2018 med fotos sammenholdt med udlejers synsrapport med fotos fundet, at lejemålet i det væsentlige er afleveret i samme stand som ved indflytning, jf. lejemålets § 98 stk. 1, sidste pkt. Der foreligger således ikke tilstrækkelig dokumentation for et istandsættelseskrav. På den baggrund har nævnet fundet, at udlejers krav på istandsættelse bortfalder.
Ad husleje i opsigelsesperioden:
Huslejenævnet har fundet at stillingtagen til, om lejer hæfter for husleje i en opsigelsesperiode ikke er egnet til behandling for huslejenævnet, allerede fordi det forudsætter en bevisførelse i form af vidneafhøring, som ikke kan finde sted for nævnet. Nævnet har fundet at vidneafhøring er nødvendig i forhold til vurdering af, om der er indgået en gyldig aftale om uopsigelighed og i forhold til omfanget af genudlejningsbestræbelser.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2020-006717-28
18-01-2022
UDLEJER KUNNE KUN GØRE DE KRAV GÆLDENDE DER VAR INDEHOLDT I FRAFLYTNINGSRAPPORTEN
Ved skrivelse har udlejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune om stillingtagen til en fraflytningstvist. Såvel lejer som udlejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt deres bemærkninger til nævnet.
Sagsfremstilling:
Der blev foretaget fraflytningssyn af lejemålet og udarbejdet synsrapport. Lejer var til stede under synet, men underskrev ikke synsrapporten. Udlejer, der har mere end et lejemål, har ud over de krav, der er fremsat i synsrapporten, fremsat yderligere krav i en senere skrivelse. Endvidere har udlejer i denne skrivelse frafaldet kravet om maleristandsættelse af dørene. Udlejer har anført, at denne skrivelse erstatter fraflytningsrapporten.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Det fremgår af lejelovens § 98, stk. 2, sidste punktum, at udgifter, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, er lejer uvedkommende. Udlejer kan derfor kun gøre de krav gældende mod lejer, der er anført i fraflytningsrapporten, udarbejdet i forbindelse med flyttesynet.
Vedrørende malerindsættelse:
Maleristandsættelseskravet er gjort gældende på flyttesynet, og nævnet finder, at udgiften er rimelig. Lejer hæfter derfor for maleristandsættelse i overensstemmelse med kravet fremsat under flyttesyn, idet dog bemærkes, at udlejer har frafaldet kravet om maleristandsættelse af dørene.
Vedrørende gulve:
Udlejer har under flyttesynet fremsat krav om letslibning af gulve og 1 gang lak.
Udgiften hertil fremtræder ikke rimelig, henset til at der alene er tale om letslibning og lakering én gang. Huslejenævnet fastsætter derfor skønsmæssigt udgiften til istandsættelse af gulve til 5.000 kr., som lejer hæfter for, da kravet er fremsat under flyttesynet.
Udskiftning af låse i postkasse og hoveddør samt udgift til aflæsning af forbrugsmåler:
Disse krav, der er gjort gældende under flyttesynet, godkendes
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sags id: 20 10602 i ejendommen Østergade 78, Assens
03-12-2020
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING BORTFALDT
Ved skrivelse modtaget den 22. november 2019 har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling fremsendt deres bemærkninger til nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 30. januar 2020.
Sagsfremstilling:
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. marts 2015 og opsagt den 27. juli 2019. Lejer er fraflyttet lejemålet den 31. august 2019, hvor lejer har afleveret nøglerne til det lejede til den nye lejer. Udlejer var ikke til stede, og der blev ikke gennemført flyttesyn. Den 25. september 2019 fremsendte udlejer et overslag til lejer på 35.000 kr. for istandsættelse af hus og have. Det er oplyst, at udlejer har 4 lejemål.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Da udlejer har mere end 1 beboelseslejemål, skal han, for at kunne fastholde sit fraflytningskrav mod lejer, overholde de formelle regler i lejelovens § 98, stk. 1. 2, 3, og 4.
Udlejer har ikke dokumenteret at have overholdt disse formelle regler, herunder rettidigt fremsættelse af fraflytningskrav, synsreglerne og reglerne om fraflytningsrapport. Udlejers krav på istandsættelse bortfalder dermed, jævnfør lejelovens § 98, stk. 5.
Udlejer skal tilbagebetale lejer det indbetale depositum på 19.500 kr.
Vedrørende vand og renovation:
Nævnet godkender opkrævningen for vand.
Lejeloven indeholder imidlertid ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (306206GD2009.49) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”.
Lejers særskilte betaling for renovation skal derfor tilbagebetales til lejer for perioden 1. december 2016 til 30. juni 2019, idet de betalinger, der har fundet sted forud herfor, er omfattet af lovens almindelige 3 års forældelsesfrist.
Renteberegning:
Det følger af boligreguleringsloven § 17, stk. 3, at tilbagebetalingskrav forrentes fra betalingstidspunktet med en årlig rente, der svarer til den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v.
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid:19-22364
17-03-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE AFGJORDE AT LEJER HAVDE KRAV PÅ TILBAGEBETALING AF SIT DEPOSITUM
Ved brev af 13. august 2019 har lejeren indbragt en sag for huslejenævnet, om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning.
Nævnet har gennemgået sagens bilag og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 4, jf. boligreguleringslovens § 42, stk. 2 vedtaget at fastslå, at lejeren har krav på tilbagebetaling af 17.400,00 kr., svarende til lejerens depositum.
Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af afgørelsen.
Nævnet har endvidere beslutte at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der er afsendt høringsbrev af 23. august 2019 til udlejeren, hvilket er ubesvaret,
 • at der er afsendt rykkerbreve henholdsvis den 10. september 2019 og 4. oktober 2019, hvilket også er forblevet ubesvaret, og
 • at udlejeren i samtlige breve er blevet informeret om virkningen af manglende udtalelse, idet der er henvist og citeret fra boligreguleringslovens § 42, stk. 2.
Afgørelsen er truffet i henhold til denne bestemmelse.
Tillægsgebyr:
Nævnet har lagt til grund,
 • at det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejeren skal betale et beløb på 2.165,00 kr. (2019-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet,
 • at lejeren i indbringelsen af 13. august 2019 har gjort gældende, at det fulde depositum skal tilbagebetales, og
 • at nævnet derfor har vedtaget at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. til huslejenævnet, idet lejeren har fået fuldt medhold.
Der vil blive fremsendt en særskilt opkrævning fra Økonomi og Effekt, hvoraf betalingsfrist m.v. fremgår.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-220
11-02-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE REDUCEREDE UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Ved brev af 13. juni 2019 har udlejeren indbragt en tvist om afregning af  depositum i forbindelse med fraflytning.
Lejeforholdet er påbegyndt 15. oktober 2018.
Det fremgår af sagen, at lejeren fraflyttede lejemålet den 4. juni 2019, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Lejeren deltog ikke i flyttesynet. Fraflytningsrapporten blev sendt til lejeren den 4. juni 2019.
Parterne er uenige om udgiftens størrelse til istandsættelse, antal gange der bør males og rengøring. Lejeren gør gældende, at have rengjort lejemålet inden fraflytning.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør § 106 stk. 1, nr. 4 i lejeloven vedtaget, at reducere udlejerens krav om maleristandsættelse til en gang opmaling, at lejeren ikke hæfter for maskinslibning og lakering af trappetrin samt at reducere udlejerens krav om rengøring på 3.350,00 kr. til 2.400,00 kr. ekskl. moms.
Nævnet har endvidere vedtaget, at lejeren derudover hæfter for udgifterne til istandsættelse i henhold til udlejerens fraflytningsrapport af 4. juni 2019.  
Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der 4. juni 2019 blev afholdt flyttesyn, hvor lejeren ikke deltog, og at udlejeren samme dato sendte fraflytningsrapporten til lejeren med oplysning om istandsættelseskravene, at lejeren ved mail af 7. juni 2019 gør indsigelse til fraflytningsrapporten,
 • at udlejerens frist for fremsættelse af fraflytningskrav i henhold til lejelovens § 98, stk. 2, på 2 uger er overholdt, og fraflytningskravet dermed er fremsat rettidigt,
 • at nævnet har reduceret omfanget af maleristandsættelse fra to gange total opmaling til en gang total opmaling, hvilket nævnet har fundet rimeligt,
 • at lejeren ikke hæfter for maskinslibning og lakering af trappetrin, da nærmere angivelse af tilstand og behandling for disse ikke er godtgjort i fraflytningsrapporten,
 • at nævnet skønsmæssigt har fastsat et beløb på 2.400,00 kr. ekskl. moms til rengøring, hvilket nævnet har fundet rimeligt, og
 • at lejeren hæfter for gulvbehandling, vvs-arbejde, tømrerarbejde og elarbejde, som angivet i fraflytningsrapporten.
*Udlejer har udlejet flere beboelseslejemål
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-168
27-01-2020
MANGLEDE SPECIFIKATION - UDLEJER MISTEDE SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Sagen vedrører uenighed i forhold til endelig flytteafregning af 20. februar 2019, hvor der stilles krav om betaling af lejerestance, maling af vægge, misligholdt altangulv og ødelagt gulvtæppe, i alt kr. 12.500,
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Udlejer har fortabt sit istandsættelseskrav, idet kravene ikke rettidigt er fremsat tilstrækkelig specificeret, jf. lejelovens § 98 stk. 2.
Udlejer har krav på betaling af leje kr. 3.100,-
Inden 6 uger tilbagebetaler udlejer lejers restdepositum kr. 13.400,- (16.500 - 3.100) til lejer.Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond.
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet blev påbegyndt den 1. juni 2005 og der blev indbetalt kr. 16.500,- i depositum.
Det er oplyst, at udlejer alene udlejer eet beboelseslejemål.
Det fremgår af sagen, at der i foråret 2018 opstod en vandskade i lejemålet, hvorefter lejer opsagde lejemålet.
Udlejer har den 5. juli 2018 fremsat første flytteopgørelse til lejer, den 16. august 2018 fremsat en ændret flytteopgørelse og endelig den 20. februar 2019 fremsat den endelige opgørelse.
De enkelte krav er fremsat i form af generelle angivelser ( f.x. maling (vægge) indvendig, gulvtæppe, altangulv)
Forklaringer til de fremsatte vedligeholdelseskrav er fremsat successivt i den efterfølgende korrespondance, herunder har udlejer oplyst, at lejer ikke har betalt for vandskaderelaterede arbejder.
Nævnet finder, at en sådan generel angivelse af krav mod lejer ikke opfylder specifikationskravet i lejelovens § 98 stk. 2. Herunder finder nævnet, at en specifikation er særlig påkrævet under hensyntagen til den skete vandskade, således at manglernes/arbejdernes art skal beskrives konkret.
Nævnet henviser til Vestre Landsretsafgørelse om specifikationskrav ved flytteafregning, trykt i TBB 2016.19V
Allerede af den grund har nævnet vedtaget, at udlejers krav anses som bortfaldet som følge af en utilstrækkelig specifikation jf. lejelovens § 98, stk. 2.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sags id 2019-005110-39
02-01-2020
UDLEJER FREMSATTE SIT ISTANDSÆTTELSESKRAV FORSENT HVORFOR DETTE BORTFALDT
SAGSFREMSTILLING:
Ved skrivelse modtaget den 4. december 2018, har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist, betaling af gebyr og opkrævning for renovation udover lejen.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at fremsende bemærkninger overfor nævnet.
Lejeforholdet er påbegyndt den 15. februar 2017 og fraflyttet den 16. januar 2018. Udlejer har sendt fraflytningsopgørelse til lejer den 8. maj 2018. Lejemålet er genudlejet den 1. maj 2018.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 18. marts 2019.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Huslejenævnet bemærker indledningsvis, at lejer Ionut Ababei, ifølge folkeregisteroplysninger er udrejst af Danmark den 1. marts 2018 og tilmeldt en adresse i Rumænien den 1. maj 2018. Nævnet har således ikke haft mulighed for at indhente samtykke fra denne lejer til sagens behandling, men nævnet har valgt at behandle sagen for så vidt angår lejer Silva Iancu
Vedrørende udlejers istandsættelseskrav:
Det fremgår af sagens bilag, at udlejer har kommunikeret med lejer via g-mail i hvert fald siden den 12. januar 2018 og således har været bekendt med, at lejer kunne træffes ved henvendelse hertil. Alligevel har udlejer først fremsendt fraflytningskravet til lejer den 8. maj 2018, på trods af at lejemålet er opsagt og fraflyttet allerede i januar 2018. Udlejer har således ikke fremsat kravet indenfor fristen i lejelovens § 98, stk. 2, og han har derfor mistet retten til at gøre kravet gældende.
Vedrørende gebyr for udarbejdelse af ind- og udflytningsrapport:
Lejeloven indeholder ikke hjemmel til opkrævning af gebyret. Lejer skal derfor ikke betale 500 kr. for udarbejdelse af ind- og udflytningsrapport.
Vedrørende renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30/62006GD2009.49) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser
”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af leje, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”.
Lejer har beboet lejemålet i 13,5 måned, og den særskilte betaling til renovation er fastsat til 200 kr. pr. måned. Udlejer skal således tilbagebetale 2.700 kr. til lejer som det beløb, udlejer uberettiget har opkrævet særskilt til renovation.
Vedrørende betaling af skyldig leje:
Lejer skal betale leje for marts måned med 6.300,00 kr. samt den manglende aconto betaling for april med 500,00 kr., i alt 6.800 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Assens - sags id: 18 29326
19-11-2019
SYNSRAPPORTEN ANGAV IKKE KLART HVEM DER HÆFTEDE FOR OLIERING AF GULVE
Ved brev har udlejers repræsentant indbragt en tvist om afregning af deres depositum i forbindelse med fraflytning.
Det fremgår af sagen, at lejerne fraflyttede lejemålet den 14. juni 2019, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn.
Lejerne kan ikke anerkende udlejerens krav om slibning og oliering af gulvene.
Herudover kan lejeren ikke anerkende udlejerens krav om maleristandsættelse.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer og har foretaget en besigtigelse af lejemålet.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. vedtaget, at reducere udlejers krav om istandsættelse til 7.200,00 kr. inkl. moms.
Nævnet har endvidere vedtaget, at lejeren ikke hæfter for udlejerens krav om oliering af gulve.
Der skal ske tilbagebetaling til lejeren inden 6 uger fra udlejeren har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har henholdt sig til, hvad man iagttog under besigtigelsen, samt de oplysninger og dokumentationer der er fremlagt i sagen.
Vedr. gulve:
Nævnet har lagt til grund,
 • at der 14. juni 2019 blev afholdt flyttesyn, hvor istandsættelseskravet blev fremsat over for lejerne ved udlevering af en fraflytningsrapport,
 • at udlejeren ifølge fraflytningsrapporten har markeret for oliering af gulve,
 • at nævnet kan konstatere, at der i fraflytningsrapporten ikke er præciseret, om det er lejer eller udlejer, som hæfter for oliering gulve,
 • at nævnet dermed ikke finder det godtgjort, at udlejerens krav om oliering af gulve er rejst på en tilstrækkelig klar måde og at  udlejeren dermed har fortabt kravet om oliering af gulve.
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-170
12-11-2019
LEJEAFTALEN VAR OMFATTET AF LEJELOVEN OG LEJEREN HAVDE DERFOR KRAV PÅ SIT DEPOSITUM
Lejeren indbragt sag for Huslejenævnet. Sagen vedrører uenighed i forhold til depositumafregning i forbindelse med fraflytning fra Brovejen 266, 5500 Middelfart. Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4.
AFGØRELSEN
Nævnet finder, at den indgåede lejeaftale er omfattet af lejeloven jf. lejelovens § 1 stk. 3 modsætningsvis.
Lejer har krav på betaling af depositum kr. 5.000,- da udlejer ikke har fremsat krav om istandsættelse rettidigt, jf. lejelovens § 98 stk. 2
Beløbet skal tilbagebetales til lejer inden 1. marts 2019.
Manglende tilbagebetaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til Grundejernes Investeringsfond, jf. § 113A
SAGSFREMSTILLING:
Det fremgår af BBR- ejermeddelelse at ejer af ejendommen Brovejen 266 er "A".
 
Ejendommen er registreret som Bed & Breakfast og med bemærkning Motel.
Med virkning fra 29. maj 2018 indgik parterne en aftale om leje. Aftalen er underskrevet af lejer som beboer og af ”C” som udlejer.
I forbindelse med indflytningen blev der indbetalt et depositum på kr. 5.000,-
Af aftalen fremgår:
 
”Som langtidsboende på Motel Lillebælt er jeg gjort bekendt med at udlejer kommer/låser sig ind på værelset ca en gang om måneden for at tjek alt er iorden. Ligeledes med at depositum vil gå til istandsættelses af værelset ved fraflytning, rengøring m.m. ….Husleje betales hver måned, så jeg har pengene den 1.”
 
Af facebookopslag fremgår, at værelser udlejes på langtidsbasis med adgang til ”lille køkken og vaskemaskine”. Det fremgår endvidere, at det er incl. rent sengetøj og håndklæder én gang ugentlig.
 
Nævnets sekretariat har foretaget høring af ejer af ejendommen og indhentet dennes bemærkninger til det af lejer fremsatte krav.
Nævnet har ved opslag i CVR konstateret, at der ikke er registreret nogen virksomhed i CVR-registeret.
 
Ejer af ejendommen har mundtligt oplyst
 
·         At han ikke har en forpagter og i øvrigt har ejendommen til salg
 
·         At der ikke har været tilknyttet et cvr-nummer siden 2000
 
·         At han er af den opfattelse at han driver motelvirksomhed
 
·         At der bor en anden lejer på ejendommen som hjælper med at udlevere nøgler, når det er aktuelt
 
·         At beboerne gerne er tilmeldt CPR-registeret med adresse på ejendommen
BEGRUNDELSE:
 
Ad motelvirksomhed:
Nævnet afviser at den indgåede aftale er omfattet af lejelovens § 1 stk. 3 om hotelvirksomhed mv.  Nævnet har vedtaget, at aftalen er omfattet af lejelovens regler, jf. lejelovens § 1 stk. 1.
Nævnet har særligt lagt vægt på at den aktivitet, der udøves på adressen, ikke er sædvanlig hoteldrift, herunder at der ikke er registreret en virksomhed i CVR-registeret, at samtlige værelser udlejes på langtidsbasis med adgang til køkken og vask, at der ikke er tilknyttet restaurant eller lignende at der ikke er en reception eller lignende for stedets gæster, at nøgler undertiden udleveres af en anden beboer og at der betales et depositum ved aftalens indgåelse.
På den baggrund finder nævnet, at lejeforholdet er omfattet af lejelovgivningen.
Ad depositumafregning
Nævnet har lagt til grund, at der er betalt kr. 5000 i depositum i forbindelse med aftalens indgåelse.
Udlejer har ikke fremsat krav om istandsættelse i forbindelse med lejers fraflytning. I medfør af lejelovens § 98 stk. 2 har udlejer allerede af den grund fortabt et eventuelt istandsættelseskrav og lejer har derfor krav på tilbagebetaling af det fulde beløb kr. 5.000,-
Nævnet bemærker i øvrigt, at i henhold til lejelovens § 7 er en lejers rettigheder efter lejeloven gyldige mod enhver uden tinglysning. Ejendommen ejer hæfter således for tilbagebetalingskravet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 2018-013935-14
06-11-2019
DEN UDLEVEREDE FRAFLYTNINGSRAPPORT VAR IKKE TILSTRÆKKELIG KLAR
Ved brev har lejeren indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med sin fraflytning af ovennævnte lejemål. Sagen er overbragt fra beboerklagenævnet.
Udlejeren er Fonden Campus Kollegiet og er repræsenteret af Kollegieboligselskabet.
Lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. marts 2018, og fraflyttede lejemålet den 31. maj 2019. Der blev afholdt fraflytningssyn den 15. maj 2019, hvor lejeren deltog og modtog synsrapporten.
Lejeren har gjort gældende, at synsrapporten ikke er udspecificeret nok.
Efter udlejerens opfattelse var lejemålet ikke tilstrækkeligt rengjort, og opstartsgebyret for malerarbejdet dækkede de omkostninger, som malerfirmaet havde ved opstart af opgaven.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum.
Lejerens krav på tilbagebetaling skal ske inden 6 uger fra udlejerens modtagelse af nævnets afgørelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at der den 15. maj 2019 blev afholdt flyttesyn, hvor istandsættelseskravene blev fremsat over for lejeren,
 • at den udleverede fraflytningsrapport ikke tilstrækkelig klart, har bibragt lejeren en forståelse af, hvilke istandsættelseskrav udlejeren finder, at lejeren hæfter for i forbindelse med fraflytningen,
 • at udlejeren som følge heraf ikke rettidigt har opfyldt sin reklamationspligt efter lejelovens § 98, stk. 2,
 • at udlejerens krav derfor i medfør af Lejelovens § 98, stk. 1 bortfalder, og at lejeren dermed har krav på tilbagebetaling af sit fulde depositum
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sagsnr. 19-176
29-10-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE FRAFLYTNINGSKRAVET MED 5.953,00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne de tidligere ved skrivelse af 21. januar 2019 indbragt sag for huslejenævnet
Sagen vedrører uenighed om udlejers flytteafgørelse af 3. oktober 2018.
Nævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 4 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Huslejenævnet nedsætter udlejers krav på malerudgifter fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70. Nedsættelsen udgør kr. 5.953,80
Nedsættelsen vedrører udgifter til maling af lofter og paneler, idet der ikke er stillet krav herom i fraflytningsrapporten jf. lejelovens § 98 stk. 3, 1. pkt.
Nævnet godkender i øvrigt udlejers opgørelse over fraflytningsudgifter.
Inden 15. juni 2019 udbetaler udlejer restdepositum til lejerne.
Manglende betaling inden den angivne frist kan medføre indberetning til G.I, jf. lejelovens § 113A
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet er indgået med virkning fra 1. juni 2018. Lejeforholdet slutter med frigørelse 31. august 2019.
Der er indbetalt depositum kr. 26.985 og forudbetalt leje kr. 17.990,00
Udlejer driver virksomhed med udlejning af mere end en beboelseslejlighed.
Der er udarbejdet indflytningsrapport og nævnet har lagt til grund at indkaldelse til flyttesyn og udarbejdelse af flyttesynsrapport er sket i overensstemmelse med de formelle regler i lejelovens § 98. Rapporten er underskrevet af lejer.
Nævnet har endvidere lagt til grund, at de oprindeligt opkrævede kr. 145 for udfærdigelse af flytteopgørelse er frafaldet af udlejer og udbetalt til lejer.
På baggrund af sagens dokumenter og de fremsendte fotos har nævnet – på trods af den korte boperiode – fundet, at udlejers krav på istandsættelse er berettiget, idet nævnet dog har nedsat malerregningen fra kr. 14.352,50 til kr. 8.398,70.
Nedsættelse sker allerede fordi udlejer ikke i fraflytningsrapporten har stillet krav om maling af lofter og paneler.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart - sagsnr. 003436-27
17-09-2019
FRAFLYTNINGSRAPPORT BESKREV IKKE KLART OG TYDELIGT DE ARBEJDER LEJEREN HÆFTEDE FOR
Lejerne har ved brev indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med fraflytning af ovennævnte lejemål. Lejerne flyttede ind i lejemålet den 15. september 2015, og fraflyttede lejemålet den 5. september 2018. Der blev afholdt fraflytningssyn den 5. september 2018, hvor lejerne deltog, og hvor lejerne fik udleveret en kopi af fraflytningsrapporten.Sagen er indbragt, idet lejerne ikke kan anerkende udgifterne til malerarbejde og gulvslibning, da beløbene dels er for høje, og at arbejdet ikke er specificeret. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag.
AFGØRELSE
Nævnet har medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.
Nævnet har endvidere besluttet at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det fremgår af lejelovens § 98, stk. 1, at lejerne skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen,
 • at det følger videre af lovens § 98, stk. 2, at udlejeren ikke kan fremsætte krav i medfør af stk. 1, såfremt der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen, og udgifter til istandsættelse, der ikke er medtaget i fraflytningsrapporten, er lejeren uvedkommende,
 • at dette forudsætter, at udlejeren i fraflytningsrapporten klart og tydeligt gør lejeren bekendt med de istandsættelseskrav, som lejeren hæfter for, når lejeren ikke har afleveret det lejede i samme stand som ved indflytningen jf. § 98, stk. 1,
 • at det ikke fremgår af fraflytningsrapporten, hvad der skal udbedres, idet der i kolonnen ”Udbedres” ikke er anført J for Ja og N for Nej til spørgsmålet om udbedring sker for lejers regning,
 • at lejerne således ikke kan udlede hvilke konkrete udgifter, som vil blive pålagt lejerne at betale,
 • at udlejeren under disse omstændigheder ikke har opfyldt sin reklamationspligt efter lejelovens § 98, stk. 2, og at udgifter til istandsættelse som følge heraf er lejerne uvedkommende.
Tillægsgebyr:
Nævnet har lagt til grund,
 • at det fremgår af boligreguleringslovens § 39, stk. 2, at udlejeren skal betale et beløb på 2.124,00 kr. (2017-niveau) til huslejenævnet, hvis lejeren får fuldt medhold i nævnet,
 • at lejerne i indbringelsen af 16. september 2018 har gjort gældende, at lejerne ikke skal hæfte for malerarbejde og gulvslibning,
 • at nævnet derfor har vedtaget at pålægge udlejeren at betale et tillægsgebyr på 2.165,00 kr. til huslejenævnet, idet lejerne dermed har fået fuldt medhold.
Der vil blive fremsendt en særskilt opkrævning fra Økonomi og Effekt, hvoraf betalingsfrist m.v. fremgår.administrere sine ejendomme.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-259
25-03-2019
UGYLDIG TYPEFORMULAR & UKLART FRAFLYTNINGSKRAV
Ved skrivelse modtaget den 6. juli 2018 har lejers repræsentant indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune, med anmodning om stillingtagen til fraflytningskrav.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagens behandling i nævnet, haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE:
Vedrørende fraflytningskrave:
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser er gældende, jf. lejelovens § 4 stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning.
Huslejenævnet finder endvidere bemærke, at fraflytningskravet ikke fremtræder tilstrækkeligt klart og specificeret.
Vedrørende vandafledningsafgiften:
Lejer har haft et forbrug af vand, og udgiften til vandafledningsafgift opkræves hos udlejer, og er ikke omfattet af forholdet mellem lejer og forsyningsselskabet. Udlejer kan derfor kræve udgiften refunderet hos lejer, jf. lejelovens § 36, stk. 1. Lejer skal herefter betale den dokumenterede vandafledningsafgift til udlejer.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid 17521
19-02-2019
UDLEJER SKULLE TILBAGEBETALE DET INDBETALTE DEPOSITUM
Ved skrivelse modtaget den 22. februar 2018 har lejer repræsentant på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til fraflytningstvist.
Lejeforholdet er påbegyndt den 1. november 2016, opsagt den 29. december 2016 og fraflyttet den 1. juli 2017.
Såvel udlejer som lejer har i forbindelse med sagen haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har fundet skriftveksling sted indtil den 10. april 2018.
HUSLEJENÆVNETS AFGØRELSE OG BEGRUNDELSE
Da lejeaftalen er indgået på en ugyldig typeformular, finder lejelovens almindelige regler anvendelse, og lejer har som følge heraf ikke pligt til at foretage indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
Det bemærkes endvidere, at udlejer ikke har dokumenteret, at der er afholdt obligatorisk indflytningssyn, jf. lejelovens § 9, stk. 2, og udlejer har heller ikke i forbindelse med lejers fraflytning skriftligt indkaldt lejer til flyttesyn jf. lejelovens § 98 stk. 3, eller udleveret en synsrapport til lejer, jf. lejelovens § 98, stk. 4.
Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer den indbetalte depositum på 12.000,00 kr
Kilde: Huslejennævnet i Assens Kommune sags id: 18 4907
04-12-2018
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold