Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
UDLEJER ERKENDTE AT FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Ved skrivelse har lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til en fraflytningstvist. Lejeforholdet er påbegyndt den 15. februar 2020 på typeformular A, 9. udgave. Lejer har opsagt lejeforholdet den 22. juni 2021, og lejer er fraflyttet den 26. september 2021. Den 19. oktober 2021 har udlejer sendt en sms til lejer om lejemålets stand ved fraflytning, herunder manglende rengøring. Formalia i forbindelse med lejers fraflytning var ikke overholdt, idet udlejer ikke rettidigt har fremsat fraflytningskrav mod lejer, hvorfor udlejer har mistet retten til at gøre fraflytningskravene gældende jf. lejelovens § 98, stk. 2. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer det indbetalte depositum. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsid. 21 18836 - lejemålet Odensevej 146, Vissenbjerg
25-11-2022
REGERINGENS LOVFORSLAG OM LOFT OVER HUSLEJESTIGNINGER ER VEDTAGET
Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen er nu vedtaget af folketinget.
Det fremgår af det vedtagne lovforslag
  • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
Kilde: 22.09.2022 Folketinget L 210
NYT KONTOR - ADRESSEN ER LUMBYVEJ 11, INDGANG C, 2. TV


Fynske lejere
HØJESTERET VIGTIG DOM - PAS PÅ
DIGITALT INDSIGELSE MOD EN OPSIGELSE AF LEJEMÅLET IKKE GYLDIG - LÆS  MEREAFTALE OM FRAFLYTNING - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
"Se videoen og bliv klogere"
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for din regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange! Så underskriv KUN en gang for modtagelsen af en kopi af fraflytningsrapporten så bliver du ikke ved en aftale ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtager dig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne. [Læs mere]
HÅNDBOG OM SKIMMELSVAMP
Transport-, Bygnings- og Boligministetriet har udgivet en håndbog om skimmelsvamp til kommunerne men den kan med fordel også læses lejere. Læs mere [...]
Fynske lejere
PBS GEBYR I STRID MED LEJELOVGIVNINGN
En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver lovhjemmel. Da der ikke var lovhjemmel for særskilt refusion af udlejers udgifter til PBS-gebyrer, blev lejer frifundet. Heller ikke hvis udlejer kalder det NETS [Læs mere]
Kilde: Højesteret dom afsagt 29. juni 2016
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM EFTERBETALING BORTFALDT
Udlejer har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejers indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2020 – 30. september 2021. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug efter korrektion af 15. februar 2022 udgjorde 5.722,84 kr., og at der er betalt 2.887,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.835,34 kr. Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer. Da hverken 3 eller 4 måneders fristen i almenlejelovens § 56 var opfyldt, blev varmeregnskabet ikke godkendt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-016 - udlejer Fyens Almennyttige Boligselskab
18-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - KRAVET OM ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant anmodede beboerklagenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer Odense Kommune vedr. udlejers krav på istandsættelse. Nævnet vedtog at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder bortfaldt som følge af at fraflytningssynet i henhold til almenlejelovens§ 94, stk. 1 var rettidigt. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-059 - udlejer Odense Kommune.
11-11-2022
UDLEJER OVERHOLDT IKKE FORMALIA - DEPOSITUM SKULLE TILBAGEBETALES TIL LEJER
Lejeres repræsentant anmodede huslejenævnet om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedr. udlejers krav på istandsættelse, herunder tilbagebetaling af depositum samt overskydende forudbetalt leje.
Huslejenævnet afgjorde, at lejer ikke hæfter for udlejers krav på istandsættelse i henhold til flytteopgørelsen. Lejer havde derfor krav på tilbagebetaling af depositum udgørende i alt 18.600,00 kr. Flyttesyn har været afholdt den 13. november 2021 og udlejer fremsender først den 20. december 2021 synsrapporten til lejer. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet Faaborg-MIdtfyn Kommune - sagsnr. 03.09.09-G01-4-22 - Tegldamsgyden 42
03-11-2022
HØJESTERET NEDSATTE DEN AFTALTE LEJE TIL NIVEAUET FOR SAMMENLIGNELIG LEJEMÅL I EJENDOMMEN
Den aftalte leje for lejemålet var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom.
Efter lejelovgivningen kan der ikke ved indgåelse af en lejeaftale aftales en leje eller lejevilkår, der efter en samlet bedømmelse er mere byrdefulde for lejeren end de vilkår, der gælder for andre lejere i ejendommen jf. boligreguleringslovs § 5, stk. 9 (nu lejelovens § 22, stk. 1)
Dom afsagt den 9. september 2022 [Læs mere]
Kilde: Sag BS-27157/2021-HJR
12-09-2022
HØJESTERET FASTSLOG AT ERSTATNINGSKRAVET VAR REJST FORSENT
Efter lejelovens § 98, stk. 2, kan en udlejer som udgangspunkt ikke gøre krav gældende mod lejeren, når der er forløbet mere end to uger fra fraflytningen. Da en udlejer først havde gjort sit erstatningskrav gældende mere end to uger efter fraflytningen, var denne afskåret fra at gøre kravet gældende. [Læs mere]
Kilde: BS-29153/2020-HJR afgjort 20.09.2021
03-02-2022
UDLEJER HAVDE ANVENDT EN UGYLDIG TYPEFORMULER - ISTANDSÆTTELSESKRAVET BORTFALDT
Lejeaftalen er indgået på forkert typeformular, hvorfor lejelovens almindelige bestemmelser finder anvendelse, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Udlejer har således selv vedligeholdelsespligten og kan ikke rette noget krav mod lejer om istandsættelse af lejemålet efter lejers fraflytning. Lejer skal tilbagebetales det fulde depositum på 17.400 kr. afgjorde Huslejenævnet i Assens [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sagsid. 217656
27-01-2022
LEJER KUNNE IKKE PÅLÆGGES AT AFLEVERE LEJEMÅLET I BEDRE STAND END VED INDFLYTNINGEN
Huslejenævnet har på baggrund af en konkret gennemgang af sagens dokumenter, særligt lejers reklamationsskrivelse med fotos sammenholdt med udlejers synsrapport med fotos fundet, at lejemålet i det væsentlige er afleveret i samme stand som ved indflytning, jf. lejemålets § 98 stk. 1, sidste pkt. Der foreligger således ikke tilstrækkelig dokumentation for et istandsættelseskrav. På den baggrund har nævnet fundet, at udlejers krav på istandsættelse bortfalder. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2020-006717-28
18-01-2022
BOLIGSELSKABET OVERSKRED EN FRIST - EFTERBETALINGSKRAVET PÅ 7.280,11 FOR VARME BORTFALDT
Udlejeren, CIVICA, har ved brev af 12. marts 2021 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod forbrugsregnskabet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i Almenlejeloven vedtaget at nægte godkendelse af udlejers efterbetalingskrav som følge af at udlejer har fremsendt regnskabet til lejer den 7. december 2020, og indbringer sagen for beboerklagenævnet den 12. marts 2021, hvilket ikke er rettidigt i henhold til almenlejelovens § 56, stk. 3´s 3 måneders frist. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-016
13-01-2022
BOLIGSELSKABET HAVDE IKKE OVERHOLDT FORMALIA - KRAVET OM I STANDSÆTTELSE BORTFALDT
Boligselskabet har fremsendt dokumentation for indkaldelse til fraflytningssyn den 20. januar 2021. Der blev afholdt flyttesyn den 13. januar 2021, og foreløbig opgørelse over istandsættelsen blev sendt til lejer samme dag. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 1. februar 2021. Boligselskabet har telefonisk oplyst, at de ikke har dokumenter for flytning af datoen for fraflytningssynet, ligesom ejendomsmesteren ikke husker nærmere om flytning af datoen. Nævnet har lagt til grund, at udlejer ikke har dokumenteret aftalt flytning af fraflytningssynet til den 13. januar 2021, hvorfor kravet er bortfaldet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 21-041
03-01-2022
DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 40.500,00 KR. INKL. EL, VAND, VARME M.M. FOR ET VÆRELSE GODKENDT
Lejeren har ved brev indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse på årligt 40.500,00 kr. inkl. el, vand og varme samt adgang til fibernet og fuldpakke TV-signal.
Det lejede er et værlse med adgang til fælles køkken og bad, som deles med to andre lejere på samme etage. Nævnet fandt at lejen vel oversteg det lejedes værdi, men ikke så væsentligt at der var grundlag for en lejenedsættelse. Nævnet har derfor har vedtaget at godkende den aftalte årlige leje på 40.500,00 kr. inkl. el, vand, varme samt adgang til fibernet og fuldpakke TV-signal. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-061
16-12-2021
UDLEJER SKULLE LAVE GYLDIGE VARMEREGNSKABER OG KUNNE IKKE OPKRÆVE A CONTOBIDRAG TIL VAND
Lejeren repræsentent har indbragt en sag om betaling af conto vand og varme ud over lejen. Nævnet har vedtaget at pålægge udlejeren at udarbejde et regnskab over lejerens varmeforbrug for de afsluttede forbrugsperioden fra lejerens indflytning og indtil lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, a contobeløbet skal fastsættes til 350,00 kr. pr. måned. Nævnet har endvidere, vedtaget, at udlejeren ikke kan kræve særskilt betaling for vand som følge af at der ikke er individuelle målere i lejemålet. Lejeren har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb fra lejemålets begyndelse og ind til lejemålets ophør. Nævnet har i den forbindelse vedtaget, at a contobeløbet skal fastsættes til 150,00 kr. pr. måned. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-112
08-12-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.720,40 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje  på 55.220,40 kr. ekskl. varme og vand. Det lejede er en 1-værelses lejlighed på 35 m² beliggende i en ejendom opført i 1896. Huslejenævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2020 til kr. 45.500,00 ekskl. varme og vand. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-200
03-12-2021
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE BOLIGFORENINGEN AT OPSÆTTE ET NYT HEGN
Lejer har indbragt sag om blandt andet udlejers pligt til at reetablere et væltet hegn i lejemålets have. Da det ikke af lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet fremgik at pligten til at vedligeholde hegnet påhvilede lejeren fastslog nævnet at lejeren ikke kunne pålægges at vedligeholde hegnet. På denne baggrund pålagde beboerklagenævnet udlejer inden 6 uger at opsætte et nyt hegn i lejemålets have. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-025
13-11-2021
HUSLEJENÆVNET FANDT IKKE AT DEN  AFTALTE ÅRLIGE LEJE VAR URIMELIG
Lejerne har indbragt en sag om uenighed om lejens størrelse på årligt 148,500,00 kr. for en lejlighed på 135 m² beliggende i en ejendom opført i  2008. Lejemålet er omfattet afreglerne om "fri lejefastsættelse" hvorfor huslejenævnet alene kan nedsætte lejen såfremt nævnet ikke anser den aftalte årlige leje for at være rimelig jf. aftalelovens § 36. I forhold til de i sagen foreliggende oplysninger og billeder, fandt nævnet at lejen var rimelig. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 21-034 i ejendommen Kanslergade 30 A
17-11-2021
FRAFLYTNINGSKRAV MOD LEJER I ALMEN BOLIG BORTFALDT
Boligselskabet har indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med lejernes fraflytning af lejemålet. Beboerklageævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet som følge af at den endelige flytteopgørelse er fremsendt til lejeren mere end 4 uger efter den sidste faktura er kommet boligselskabet i hænde, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 20-057 Birkeparken 170
11-11-2021
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist om en varslet lejeforhøjelse vedrørende lejemål på 77 m² i et småhus. Huslejenævnet nedsatte den varslede leje fra 857,00 kr. pr. m² pr. år til 750,00 kr. pr. m² pr. år svarende til det lejedes værdi. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2021-000633-18 vedrørende ejendommen Algade 44 i Ejby
04-11-2021
VARMEREGNSKABERNE VAR UGYLDIG OG UDLEJER KUNNE IKKE KRÆVE SÆRSKILT BETALING FOR VAND
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist vedrørende at lejer ikke havde modtaget vand- eller varmeregnskaber i boperioden. Udlejer gjorde gældende, at han hvert år havde udleveret vand- og varmeregnskaberne til lejerne, efter han havde modtaget regnskaberne fra bl.a. varmemålerfirmaet Clorius. Der var i nævnet enighed om, at varmeregnskaberne for 2018 og 2019 var ugyldige, og udlejer ikke havde krav på efterbetaling af varmeforbrug. Ligesom nævnet var enig om, at udlejer ikke var berettiget til at kræve acontobetalinger til vandforbrug hvorfor udlejer skulle tilbagebetale opkrævet acontobetaling til vand i hele lejeperioden.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Nyborg Kommune, sagsnr. 12231 vedrørende ejendommen Adelgade 3 i Nyborg
18-03-2021
LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER
LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.
"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted.
Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.
Kilde: 21.01.2019 Lejernes Landsorganisation (LLO)
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold