Lager - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort
UDLEJER HAVDE MISTET SIT KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE
Ved et brev har udlejerne indbragt en sag, der drejer sig om lejernes pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om hvorvidt lejerne kan pålægges at betale for de istandsættelsesarbejder pkt. 1 - 6 der fremgår af udlejerens mail af 9. oktober 2017 til nævnet.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og bilag.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at udlejerne har mistet deres krav på istandsættelse ved lejerne.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger fra udlejernes modtagelse af afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at ”udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel”,
 • at det følger videre af lejelovens § 98, stk. 4, at ”udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, såfremt lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten”,
 • at udlejeren ikke har dokumenteret, at formalia i lejelovens § 98, stk. 3 og stk. 4, er opfyldt, og
 • at udlejeren dermed har mistet sit krav på istandsættelse ved lejerne jf. lejelovens § 98, stk. 5.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-380
06-12-2017
LEJER FLYTTEDE SOM AFTALT HVORFOR UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE ISTANDSÆTTELSE
Lejeren har krævet tilbagebetaling af depositum med henvisning til, at udlejeren i mail af 12. april 2016 til lejeren har meddelt, at hun ikke skal aflevere lejemålet nyistandsat, såfremt hun flytter inden 6 måneder. Herudover har lejeren henvist til sin fejl- og mangelliste udarbejdet i forbindelse med hendes indflytning den 1. august 2011.
Lejeren har tilkendegivet, at hun vil betale for støttefødder til radiatoren.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af sit depositum, dog med fradrag for udgiften til støttefødder til radiatoren.
Nævnet har herudover vedtaget, at lejeren har krav på tilbagebetaling af den forudbetalte leje.
Der skal skal betaling til lejeren inden 6 uger fra modtagelsen af nævnets afgørelse.
BEGRUNDELSE
Vedr. depositum:
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren i mail af 12. april 2016 har meddelt lejeren, at hvis hun fraflytter inden 6 måneder, kan hun opsige med 1 måneds varsel, og udlejer vil ikke kræve fuld istandsættelse,
 • at der foreligger en omfattende mangelliste fra lejers indflytning, hvilken liste udlejeren har underskrevet,
 • at Odense Kommunes Byggessagsafdeling har besigtiget ejendommen den 11. april 2016, hvor det blev konstateret, at ”huset fremstår meget mangelfuldt vedligeholdt. Murværket er frostsprængt mange steder i sydgavlen, og murværket bærer tydeligt præg af at være kraftigt opfugtet”,
 • at udlejeren ikke har indbragt sagen straks efter flyttesynet, således at nævnet havde haft mulighed for at besigtige de påståede mangler.
Vedr. forudbetalt leje Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren i mail af 12. april 2016 jf. ovenfor, havde meddelt lejeren, at hun kunne opsige lejemålet med 1 måneds varsel,
 • at lejeren har opsagt lejemålet den 14. juli 2016, hvorved lejeren hæfter for husleje i opsigelsesperioden, dvs. august-måned, at lejeren har betalt husleje for august måned 2016 jf. lejerens kontoudskrift, at lejeren dermed har krav på tilbagebetaling af den forudbetalte leje.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnr. 16-326
22-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT DEN AFTALTE HUSLEJE VÆSENTLIGT OVERSTEG DET LEJEDES VÆRDI
Denne sag vedrører alene uenighed om lejens størrelse på indbringelsestidspunktet.
Huslejenævnet har behandlet sagen i medfør af lejelovens § 106 stk. 1 nr. 1 og truffet følgende
AFGØRELSE:
Med virkning fra 1. januar 2016 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsætter nævnet den aftalte husleje fra årligt 86.400,00 kr. til årligt 68.85000 kr. svarende til 5.737,50 kr. pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi.
Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, svarende til 12 måneder á 1.462,50 kr. og 1 måned á 1.562,50 kr. - i alt kr. 19.112,50
Tilbagebetalingsbeløbet forrentes i medfør af boligreguleringslovens § 17 stk. 3. Beløbet skal tilbagebetales inden 1. marts 2017
SAGSFREMSTILLING/BEGRUNDELSE:
Lejemålet blev påbegyndt den 15. marts 2014 og der blev aftalt en månedlig husleje på 7000,00 kr. ekskl. forbrug.
Lejekontrakten indeholder en trappestigningsklausul, hvorefter lejen stiger en gang årligt med 100,00 kr. pr. måned, første gang 1. januar 2015, sidste gang 1. januar 2024.
Huslejenævnet har lagt til grund, at der er tale om et lejemål, hvor størrelsen af huslejen er reguleret i lejelovens kap VIII jf. boligreguleringslovens § 29c, dvs. en ejendom med 6 eller færre lejligheder.
I overensstemmelse med BBR-ejeroplysninger har nævnet endvidere lagt til grund, at lejemålet har et samlet boligareal på 102 m2.
Nævnet har ikke kendskab til sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter boligreguleringslovens § 7 og parterne har ikke påberåbt sig sådanne sammenlignelige lejemål.
Nævnet har derfor anmodet udlejer om at fremlægge driftsudgifter med henblik på udarbejdelse af skyggebudget, jf. boligreguleringslovens § 29c ttk.1 4. pkt.
Nævnet har endvidere anmodet udlejer om en nærmere redegørelse for forbedringer udført på ejendommen.
Nævnet har ikke modtaget sådanne oplysninger fra udlejer.
Nævnet har herefter udarbejdet et skyggebudget over ejendommens driftsudgifter udvisende en driftsleje på 377,52 kr. pr. m² pr. år og besigtiget ejendommen med henblik på en skønnet fastsættelse af forbedringstillæg.
Med fradrag af sparet vedligehold fastsætter nævnet et skønnet årligt forbedringstillæg 30.342,96 kr. svarende til 297,48 kr. pr. m² pr. år, således at den samlede husleje pr. m² pr. år fastsættes til 675,00 kr.
Det skønnede forbedringstillæg omfatter det under besigtigelsen konstaterede, herunder udgift til forbedring af vinduer, køkken og badeværelse, isolering og udførte arbejder på 1. salen.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2016-002485-49
15-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT UDLEJER IKKE KUNNE KRÆVE SÆRSKILT FOR VAND & RENOVATION
Ved skrivelse har Lejerforening Fyn på vegne af lejer indbragt sag for Huslejenævnet i Assens Kommune med anmodning om stillingtagen til særskilt betaling for renovation og vand.  
Det fremgår af lejekontrakten, at lejer betaler 300,00 kr. a conto pr. måned for vand. Der er ikke særskilte vandmålere. Det fremgår endvidere af lejekontrakten vedrørende renovation, at lejer skal betale de variable ydelser.
Såvel udlejer som lejers repræsentant har i forbindelse med sagen haft lejelighed til at fremsætte bemærkninger overfor nævnet.
Der har i forbindelse med sagens behandling fundet skriftveksling sted indtil den 16. september 2016.
Huslejenævnets afgørelse og begrundelse:
Vedrørende særskilt betaling for renovation:
Lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Renovation må betragtes som en del af driftsudgiften indeholdt i den aftalte leje. I en dom afsagt af Højesteret den 30. juli 2009 (30/62006GD209.49H) er dette princip netop fastslået, idet Højesteret udtaler i sine præmisser: ”Lejelovgivningen indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikkeåbner adgang til som tillæg til lejebetaling at lade lejeren dække udlejers driftsudgifter ved refusion. En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel”. Lejer skal derfor ikke, ud over lejen betale særskilt for renovation. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer samtlige de a conto beløb, der er indbetalt i lejeperioden.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Vedrørende særskilt betaling for vand:
Der er ikke individuelle vandmålere, og lejeloven indeholder ikke særskilt hjemmel, som giver udlejer adgang til at udskille en del af lejen til særskilt betaling vedrørende refusion. Udlejer skal derfor tilbagebetale lejer de beløb, lejer særskilt har indbetalt til vand i lejeperioden.
Lejers tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i Boligreguleringsloven.
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune sagsid: 16-18291
08-02-2017
Lejerne hæftede for husleje men ikke for istandsættelse af lejemålet
Lejernes repræsentant har ved brev indbragt en tvist om afregning af depositum i forbindelse med lejernes fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejerne hæfter for istandsættelse i henhold til udlejernes flytteafregning, modtaget af lejerne pr. mail i maj måned 2013.
Det fremgår af sagen, at lejerne mundtligt opsagde lejemålet sidst i november 2011 og afleverede nøglerne til udlejeren den 31. december 2012.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 21 i boligreguleringsloven vedtaget at fastslå, at lejerne ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytningen.
Nævnet har endvidere vedtaget, at lejerne hæfter for betaling af husleje for januar og februar måned 2013, idet det af lejekontraktens § 2 fremgår, at lejerne kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel.
Endeligt har nævnet vedtaget, at tilsidesætte lejeforhøjelsen som ugyldig, hvilket betyder, at varslingen ikke kan danne grundlag for nogen lejeforhøjelse.
Lejernes tilbagebetalingskrav kr. 1.127,00 skal ske inden 6 uger fra udlejerne har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Vedrørende istandsættelse:
Nævnet har lagt til grund,
 • at efter lejelovens § 98, stk. 2, 1. punktum, kan udlejerne ikke gyldigt gøre krav gældende, når der er forløbet mere end 2 uger fra fraflytningsdagen,
 • at lejerne har afleveret nøglerne til lejemålet den 31. december 2012, hvilket dermed regnes som fraflytningsdagen,
 • at udlejernes krav om istandsættelse jf. flytteopgørelsen, modtaget af lejerne pr. mail i maj måned 2013, dermed er fremkommet for sent, og
 • at lejerne således ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, hvorfor lejerne har krav på tilbagebetaling af depositum, fratrukket det af udlejeren allerede refunderet kr. 6.623,00.
Vedrørende betaling af leje i januar og februar 2013:
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejerne mundtligt sidst i november 2012 opsagde lejemålet,
 • at det i lejekontraktens § 2 fremgår, at lejerne kan opsige lejeaftalen med 3 måneders varsel, og
 • at  lejerne derfor hæfter for betaling af husleje for januar og februar 2013 i alt kr. 14.900,00.
Vedrørende huslejestigning:
Nævnet har lagt til grund,
 • at lejeforholdet er omfattet af reglerne i kapitel IV A om huslejeregulering for mindre ejendomme,
 • at ændring af lejevilkår skal ske efter reglerne i lejelovens kapitel VIII, jf. boligreguleringslovens § 29 C,
 • at krav om lejeforhøjelse således skal fremsættes under iagttagelse af de formelle regler i lejelovens § 48,
 • at lejeforhøjelseskravet ikke er fremsat under iagttagelse af disse regler, idet udlejerne blandt andet ikke har fremsat en skriftlig varsling med oplysninger om lejernes adgang til at gøre indsigelse, og
 • at lejeforhøjelseskravet allerede af den grund er ugyldigt.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-032 vedrørende ejendommen Stenløse Bygade 5, 5260 Odense S
09-05-2016
Udlejer efterlevede ikke huslejenævnets afgørelse
Ved brev til huslejenævnet har Lejerforening Fyn på lejerens vegne indbragt en sag om nedsættelse af lejen, idet lejerforeningen henviser til, at udlejeren ikke har efterkommet nævnets pålæg om at udføre et nærmere angivet vedligeholdelsesarbejde inden udløbet af den af nævnet fastsatte frist, jf. nævnets afgørelse af 30. september 2015 i sag 15-252. Fristen var i afgørelsen fastsat til 30. november 2015.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 19, stk. 3 i lov om leje vedtaget at nedsætte lejen med 250,00 kr. pr. måned fra 1. december 2015 og indtil det påbudte arbejde er udført.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at udlejeren ikke inden for den af nævnet fastsatte frist har efterkommet nævnets pålæg om udførelse af vedligeholdelsesarbejder i afgørelse af 30. september 2015,
 • at den forringede lejeværdi som følge af de anførte mangler passende kan ansættes til 250,00 kr. pr. måned, og
 • at lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, jf. § 19, stk. 3 i lejeloven.
Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejerens tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-405 vedrørende ejendommen Carlsen-Skiødts Vej 80, 5220 Odense SØ
03-05-2016
Tilbagebetaling af depositum - de nye regler ikke overholdt
Lejerne har indbragt sagen, fordi lejerne ikke kan anerkende udlejerens krav om betaling for omkodning af lås, maling af lejligheden og lukning af huller.
Det fremgår af sagen, at lejerne opsagde lejemålet ved brev af 29. september 2015 med fraflytning pr. 1. januar 2016. Der har ikke været afholdt fraflytningssyn, idet udlejeren har henvist til, at dette ikke er aftalt i lejekontrakten.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 4, vedtaget at fastslå, at lejerne har krav på tilbagebetaling af det fulde depositum.
Lejernes krav på tilbagebetaling skal ske inden 6 uger fra udlejer har modtaget afgørelsen.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger af lejekontraktens § 7 om lejemålets stand ved ind- og fraflytning, at lejemålet ved lejeforholdets ophør ikke skal afleveres nyistandsat,
 • at udlejeren ikke har gjort misligholdelse gældende,
 • at lejerne allerede af denne grund ikke kan pålægges at betale for istandsættelse af lejemålet, og
 • at lejerne dermed har krav på at få tilbagebetalt det fulde depositum.
Nævnet yderligere lagt til grund,
 • at det følger af lejelovens § 98, stk. 3, at udlejeren skal indkalde lejeren til syn senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at lejeren er flyttet,
 • at lejeren skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel,
 • at Baier Holding ApS ikke har indkaldt lejerne til syn i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 3,
 • at udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet jf. lejelovens § 98, stk. 5.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-047 vedrørende ejendommen Dalumvej 88, 5000 Odense C
26-04-2016
Særskilt betaling for vand og renovation ud over lejen
(Da nedenstående princip kan fraviges i enkelte tilfælde kan du som medlem Lejerforening Fyn få yderlige oplysninger)
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7, vedtaget, at udlejerne ikke kan kræve særskilt betaling for vand og renovation. Lejerne har således krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 kr. 4.400,00 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 kr. 4.800,00.
BEGRUNDELSE
Vedrørende a conto vand og renovation:
Nævnet har lagt til grund:
 • at der i lejemålet ikke forefindes individuelle vandmålere,
 • at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerene ud over en månedlig husleje skal betale for vand, når forbruget ikke betales på grundlag af individuelle vandmålere, jf. lejelovens § 46 j,
 • at Højesteret ved dom afsagt den 30. juni 2009 har fastslået, at særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at lejernes forbrug er opgjort i henhold til individuel forbrugsmåling,
 • at en aftale om særskilt betaling for vand uden forbrugsmåler er ugyldig som stridende mod de ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen,
 • at betaling af vand anses som indeholdt i lejen,
 • at der ikke i lejelovgivningen findes hjemmel til at kræve, at lejerne ud over en månedlig husleje skal betale for renovation,
 • at betaling af renovation dermed anses som indeholdt i lejen, og
 • at lejerne dermed har krav på tilbagebetaling af a conto-beløb for perioden 1. februar 2011 til 31. december 2011 og for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 i alt kr. 9.200,00.
Kilde: Uddrag af afgørelse fra Huslejenævnet i Odense sagsnummer 15-034
Tilbage til indhold