Lejeloft i 2 år - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Orientering
Baggrund
Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.

Politisk flertal sætter loft over huslejestigninger
Et flertai i Folketinget har nu reageret på de stigende lejepriser. Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten vedtog 26. august 2022 aftalen "Initiativer til modvirkning af store huslejestigninger", der skal ændre dele af Lejeloven.
Ifølge aftalen må huslejen i de lejemål, hvor huslejen reguleres efter nettoprisindekset, højst stige fire procent om året de næste to år. Dog må huslejen gerne stige mere end de 4 procent, hvis udlejeren kan dokumentere, at driftsudgifterne har været mere end 4 procent højere end året før.
Samtidig vil partierne udvikle "et nyt indeks, som bedre afspejler udviklingen i udlejernes reelle driftsomkostninger til udlejningsejendomme". Det skal efter planen træde i kraft fra 1. januar 2025.
Folketinget har den 22. september 2022, hastevedtaget et lovforslag, der indfører et 2-årigt loft på 4 % årligt for huslejestigninger i boliglejemål, hvor der er aftalt regulering i henhold til nettoprisindekset samt vedtaget bekendtgørelse for opgørelsen af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen.

Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.
Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.

Lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold (Loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset)
§ 1
I lov nr. 341 af 22. marts 2022 om leje foretages følgende ændringer:
1. I § 9 indsættes som nr. 4:
»4) § 53 a om lejeforhøjelse som følge af stigninger i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, når ejendommen er omfattet af § 6, stk. 1.«

2. Overskriften før § 53 affattes således: »Fravigelighed og regulering af leje efter udviklingen i nettoprisindekset«.

3. I § 53, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Danmarks Statistiks nettoprisindeks«: », jf. dog stk. 3«.

4. I § 53 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Regulering af lejen, som foretages som følge af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022 og 2023, kan ikke overstige 4 pct. pr. år. Udlejeren har ikke pligt til at yde rabatter, som udlejeren har meddelt eller aftalt med lejeren inden den 30. september 2022, når det er sket i direkte tilknytning til en regulering af lejen efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for 2022. Udlejeren er dog fortsat forpligtet til yde rabatter som nævnt i 2. pkt., i det omfang de overstiger den reduktion i reguleringen i huslejen, som loftet efter 1. pkt. medfører.
« Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. Efter § 53 indsættes i kapitel 4:
»§ 53 a. Er der for det kalenderår, som udviklingen i nettoprisindekset aflæses i ved regulering af lejen, jf. § 53, stk. 2, sket stigninger i rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, som ikke kan dækkes af den lejeforhøjelse, som kan beregnes efter § 53, stk. 2 og 3, kan udlejeren ved meddelelse uanset § 53, stk. 3, ud over regulering efter § 53, stk. 2 og 3, kræve lejen reguleret med et beløb, som svarer til differencen mellem stigningen i udgifterne knyttet til ejendommen i kalenderåret og det beløb, som kan beregnes efter § 53, stk. 2 og 3. Den lejeforhøjelse, som kan kræves efter 1. pkt., kan ikke sammen med den begrænsede regulering efter § 53, stk. 3, overstige den lejeforhøjelse, som ville kunne kræves ved regulering af lejen efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for den måned, som der er aftalt regulering efter, jf. § 53, stk. 2, fratrukket rabatter, som udlejeren har meddelt eller aftalt inden den 30. september 2022, og som udlejeren har ydet i direkte tilknytning til en regulering af lejen efter udviklingen i nettoprisindekset for kalenderåret. Regulering af lejen efter 1. pkt. kan tidligst få virkning sammen med reguleringen efter § 53, stk. 2 og 3.
Stk. 2. Krav om lejeforhøjelse efter stk. 1 skal fremsættes skriftligt og indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen, en beregning af grundlaget for lejeforhøjelsen og dokumentation for stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen. Kravet skal endvidere indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.
Stk. 3. Vil lejeren ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, jf. stk. 1, skal lejeren fremsætte skriftlig indsigelse, senest 6 uger efter at kravet er kommet frem til lejeren. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på vegne af samtlige lejere i ejendommen gøre indsigelse mod kravet om lejeforhøjelse. Udlejeren skal ved modtagelsen af indsigelse efter 1. eller 2. pkt. indbringe sagen for huslejenævnet i Aarhus Kommune senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse. Indbringer udlejeren sag for huslejenævnet, skal udlejeren samtidig med indbringelsen fremsende de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, 1. pkt. Indeholder indbringelsen ikke disse oplysninger, anses sagen ikke for indbragt for huslejenævnet. Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2021-22 Indenrigs- og Boligmin., j.nr. 2022-3481 AX028143
Stk. 4. Er der indbragt en sag om lejeforhøjelse for huslejenævnet, jf. stk. 3, kan udlejeren ikke kræve lejeforhøjelse efter stk. 1, før endelig huslejenævnsafgørelse foreligger.
Stk. 5. Når endelig huslejenævnsafgørelse foreligger, reguleres lejen i overensstemmelse hermed med virkning fra det tidspunkt, hvor lejeforhøjelsen ville have haft virkning, hvis lejeren ikke havde gjort indsigelse, jf. stk. 3.
Stk. 6. Indenrigs- og boligministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter, som knytter sig til ejendommen, jf. stk. 1, 1. pkt.

6. I § 54 indsættes som stk. 4 og 5: »Stk. 4. Ved regulering af lejen efter stk. 3 finder § 53, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk. 5. For lejemål med en aftalt regulering i henhold til stk. 3 finder § 53 a tilsvarende anvendelse.

§ 2
I lov nr. 342 af 22. marts 2022 om boligforhold, som ændret ved § 2 i lov nr. 889 af 21. juni 2022, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 86 indsættes før overskriften før § 87:
»§ 86 a. Huslejenævnet skal uanset § 86, stk. 1, træffe afgørelse i sager om lejeforhøjelse som følge af stigninger i udgifterne knyttet til ejendommen, jf. § 53 a, stk. 3, i lov om leje, senest 3 måneder efter at sagen er indbragt for nævnet af udlejeren.
Stk. 2. Har huslejenævnet ikke truffet afgørelse inden udløbet af fristen, jf. stk. 1, finder § 88, stk. 6, tilsvarende anvendelse.

2. I § 89 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Huslejenævnets afgørelser truffet i medfør af § 53 a i lov om leje kan uanset stk. 1 ikke indbringes for et ankenævn, men skal indbringes for boligretten efter reglerne herom i § 88.

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. september 2022.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4-6, har også virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse.
Stk. 3. § 9, nr. 4, § 53 a og § 54, stk. 5, i lov om leje som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, 5 og 6, og § 86 a og § 89, stk. 7, i lov om boligforhold som affattet ved dennes lovs § 2, nr. 1 og 2, ophæves den

Det komprimerede forløb frem til lovens vedtagelse!

Kilde: www.ejd.dk & www.ft.dk

Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.
Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.

Beregninger
 • At det træder i kraft den 30. september 2022 (jf. § 3, stk. 1.)
  • Regulering ved meddelelse efter lovens ikrafttræden 30.09.2022
   • Husleje ekskl. forbrug månedlig 5000,00 kr. pr. 1. december 2023
   • Referencemåned - nettoprisindeks for oktober måned året før til oktober måned forud for reguleringstidspunktet
   • Regulerings tidspunktet 1. januar 2023
   • Lejen pr 1. januar 2023: 5000 + 4% = 5.200,00 kr. månedlig ekskl. forbrug
  • Uden lovforslaget
   • Hvis der ikke var indført et loft: Indeks oktober 2021=106,7/indeks oktober 2022=117,7 en stigning på 11%
 • At det også har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, dog først fra det tidligste tidspunkt, hvor lejeaftalen efter lovens ikrafttræden kunne være bragt til ophør ved lejerens opsigelse (jf. § 3, stk. 2 at §1, nr. 1 og 4-6)
  • Regulering ved referencemåned august
   • Husleje ekskl. forbrug månedlig 5.000,00 kr.
   • Udlejer har meddelt at lejen stiger 1. oktober 2022
   • Indeks august 2021/105,5 og 2022/115,1
   • Regulering
    • 5000 gange med 115,1 divideret med 105,5 = ny husleje 5.454,98 kr.
    • Stigning i månedlig husleje 454,98 kr.
    • Stigning + 9,1%
    • Lovlig stigning pr. 1. januar 2023 er 4% udgør 200,00 kr.
     • Ny månedlig husleje 1. januar 2023 5.200,00 kr.


Kilde: www.ejd.dk & www.ft.dk
Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.

Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.


Aftalt Pristalsregulering af lejen
 
 • Aftaler om pristalsregulering har lovligt kunnet indgås for alle lejemål siden 1. juli 2015
 • For lejemål med fri lejefastsættelse, har pristalsregulering kunnet aftales siden 1992
 • Pristalsregulering kan gyldigt aftales i lejemål omfattet af LL § 19, stk. 1
  • TBB 2022.484 V. (LL §§ 26 og 27 er derfor reelt overflødige)
 • Medfører pristalsreguleringen, at den ny leje overstiger den omkostningsbestemte leje hhv. det lejedes værdi i væsentlig grad, kan lejer kræve lejenedsættelse
 • For § 19, stk. 2-lejemål indgået efter 30. juni 2020 kan nedsættelse ske, selv om lejen ikke ligger væsentligt over det lejedes værdi
 • For lejemål med fri leje vil lejer næppe kunne kræve nedsættelse
 • Pristalsregulering sker normalt efter denne formel: Gældende leje/gammelt indekstal x nyt indekstal = ny leje. NB: andet kan fremgå af aftalen
 • Aftalt indslusningsleje er ikke en ulovlig aftale om trappelejeforhøjelse
  • TBB 2022.494 B
Kilde: Lejelovskonference LLO v/professor Hans Henrik Edlund

I note 24 i Karnov fremgår følgende:
Lovens § 1, nr. 1 og 4-6 har også virkning for lejeforhøjelser, som forinden lovens ikrafttræden er meddelt lejeren, efter en periode fra lovens  ikrafttræden svarende til lejerens opsigelsesvarsel. Såfremt lejeren fx har 3 måneders opsigelsesvarsel, skal der gå 3 måneder fra lovens ikrafttrædelse, til lejeforhøjelsen som udgangspunkt begrænses til 4 pct. for de efterfølgende måneder.
Nedenfor tages der udgangspunkt i et eksempel med et lejeforhold, hvor det er aftalt, at lejen den 1. november reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset,  og hvor lejer har et opsigelsesvarsel på 3 måneder til den første.
Hvis udlejer først giver meddelelse om lejeforhøjelsen den 20. oktober, altså efter lovens ikrafttræden, kan udlejeren som udgangspunkt ikke forhøje  lejen med mere end 4 pct., idet loftet i et sådant tilfælde finder anvendelse, så snart loven træder i kraft.
Har udlejer i stedet allerede 2022-09-01 givet meddelelse om, at lejen pr. 2022-11-01 reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset, fx med 7 pct.,  er meddelelsen givet inden lovens ikrafttræden. Her skal lejeren,betale den fulde lejeforhøjelse på 7 pct. i november og december. 2023-01-01 er der gået 3 måneder til den første fra lovens ikrafttræden, og lejeforhøjelsen reduceres som udgangspunkt derfor  fra denne dato til 4 pct. fremover.
Var der i eksemplet i stedet aftalt, at lejen reguleres pr. 1. september, så reguleringen både er meddelt og har fået virkning inden lovens ikrafttræden,  gør det samme sig gældende. Der skal således gå en periode svarende til lejerens opsigelsesvarsel fra lovens ikrafttræden, før lejeforhøjelsen som udgangspunkt reduceres til maksimalt 4 pct. Dette medfører altså også her, at lejereguleringen i eksemplet 2023-01-01  som udgangspunkt reduceres til maksimalt 4 pct.
Det betyder, at loftet også har virkning for lejeforhold, hvor der allerede er sket huslejestigning på tidspunktet, hvor loven træder i kraft.
Er et lejeforhold uopsigeligt for lejeren i en periode, begrænses huslejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden, uanset om disse  får virkning før eller efter lovens ikrafttræden, først af huslejeloftet på det tidligste tidspunkt, hvor lejer kunne opsige lejeaftalen efter udløbet af den uopsigelige periode. Er et lejeforhold således uopsigeligt frem til 2023-07-01, og er lejers opsigelsesvarsel  3 måneder, får huslejeloftet således først virkning for reguleringen efter udviklingen i nettoprisindekset for 2022 fremadrettet pr. 2023-10-01.
Er en huslejeregulering ikke meddelt inden lovens ikrafttræden har huslejeloftet virkning fra lovens ikrafttræden uanset en aftalt periode med uopsigelighed.
Bestemmelsen har ligeledes til formål at sikre, at udlejere, som har lejemål, hvor der allerede er foretaget reguleringer for 2022 inden lovens ikrafttræden  i alle tilfælde ikke rammes mindre af huslejeloftet, end øvrige lejeforhold.
Som eksempel kan nævnes et lejeforhold (lejeforhold 1), hvor lejen hvert år i juli reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset for maj, lejers  opsigelsesvarsel er 3 måneder:
I juli 2022 blev lejen reguleret efter udviklingen i nettoprisindekset uden at blive omfattet af huslejeloftet. Efter lovens ikrafttræden reduceres  denne pr. 2023-01-01 til som udgangspunkt maksimalt 4 pct

Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.
Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.

Eksempel på aftaletekst:
Lejeregulering: Lejen reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.
 
Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren. Hver den ________ reguleres den gældende leje med stigningen i nettoprisindekset fra ______måned året før til den måned forud for reguleringstidspunktet.
 
Lejen reguleres første gang den _______.
 
Reguleringen sker således: Gældende leje / anvendt nettoprisindeks ved seneste beregning af nettoprisindeksering x nyt indeks = ny leje
 
Udlejer er berettiget til helt eller delvist at undlade reguleringen, uden at dette kan betragtes som et afkald på retten til at opkræve denne for fremtiden.
 
Kilde: Typeformular A, 10. udgave (Trådt i kraft 01.09.2022)

Husk at du altid kan få kontroleret om den gældende leje er lovligt fastsat ved henvendelse til Huslejenævnet - bliv medlem af Lejerforening Fyn så hjælper vi dig.
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold