Lejens størrelse - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Tvister afgjort > Huslejenævn
HUSLEJENÆVNET NEDSAT DEN GÆLDENDE LEJE PÅ 81.600,00 KR. TIL 60.375,00  KR. ÅRLIGT
Lejeren har ved brev indbragt en sag om den gældende årlige leje på 84.864,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren er Landbohuse ApS. Det fremgår af lejekontraktens § 2, at lejeforholdet begyndte den 1. juni 2022, og at lejen på indflytningstidspunktet blev aftalt til årligt 81.600,00 kr. ekskl. varme. Den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhviler lejeren. Herudover påhviler der lejeren en udvidet vedligeholdelsespligt. Til lejemålet hører komfur, emhætte samt køle/fryseskab. Udlejeren har herudover oplyst, at lejen ved en fejl i deres system ikke blev  reguleret pr. 1. juni 2023 som aftalt i lejekontrakten, men i stedet blev reguleret pr. 1. juli 2023. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at nedsætte den årlige leje til  60.375,00 kr., ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2023, idet nævnet har fundet, at lejen er væsentligt højere end det omkostningsbestemte lejeniveau for tilsvarende lejeforhold. Nævnet har desuden vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 15.093,75  kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-301 Hjallesegade 16, 5260 Odense S
26-02-2024
I LEJEKONTRAKTEN VAR IKKE AFTALT "DOBBELREGULERING" - DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE TILSIDESAT
Adgangen til at foretage regulering på grundlag af nettoprisindekset er en undtagelse til lejelovens almindelige bestemmelser om regulering  af lejen. Det følger heraf, at en udlejer, der ved siden af at kunne kræve regulering  af lejen efter nettoprisindekset, fortsat ønsker at kunne kræve regulering efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, må tage et udtrykkeligt for behold herfor i lejekontrakten. Da det fremgår af lejekontrakten i nærværende sag, at der mellem parterne er aftalt, at lejen hvert år pr. 1.1. stiger i henhold til nettoprisindekset men udlejeren ikke i lejekontrakten har taget et udtrykkeligt forbehold for også at  kræve lejen reguleret efter lejelovgivningens almindelige bestemmelser, kan udlejeren ikke kan kræve lejen forhøjet efter lejelovens § 42.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-291 Markhaven 31 B, Agedrup
06-02-2024
DEN ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.890,00 KR.
Lejerforening Fyn har anmodet huslejenævnet om at  tage stilling til lejens størrelse på indflytningstidspunktet, samt hvorvidt vand er  inklusive lejen eller kan afregnes særskilt. Herudover har lejerforeningen anmodet  nævnet om at tage stilling til den mellem parterne aftalte trappelejeregulering. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en ejerlejlighed på 58 m2 beliggende i en ejendom opført i 1935. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1.  august 2021 fra 73.140,00 kr. ekskl. varme til 36.250,00 kr. ekskl. varme. Udlejeren har endvidere oplyst, at trappelejereguleringen ikke er opkrævet. Udlejeren har herudover anerkendt, at udlejeren ikke har været berettiget til at  opkræve vand ved siden af lejen. Udlejeren har derfor tilbagebetalt a conto-beløb  til lejeren, hvilket er bekræftet af lejerforeningen.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-120-121, sagsadresse Tolderlundsvej 86, 5000 Odense C
29-01-2024
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN BLEV FORHØJET TIL ÅRLIGT 53.100,00 KR.
Udlejeren har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse. Det fremgår af sagen, at lejeforhøjelsen blev varslet over for lejeren ved brev, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 18.000,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 64.800,00 kr. ekskl. forbrug. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1973 og er på i alt 118 m2 . Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 53.100,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune - sagsnr. 22-327 Mølledammen 10B Odense
08-01-2024
HUSLEJEN BLEV FORHØJET TIL 866,67 KR. PR. M² INKL. HENSÆTTELSE TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE
Udlejeren har indbragt en sag om lejerens  indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. april 2023. Det fremgår af sagen, at udlejerens repræsentant ved varslingskrivelse af 6. december 2022 har varslet lejeforhøjelse fra 67.200,00 kr. ekskl. forbrug til en ny årlig leje på 75.400,00 ekskl. forbrug. Hensættelse til indvendige vedligeholdelse indgår i det varslede beløb. Lejeforhøjelsen er begrundet i, at den gældende leje var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Lejeren har ved brev gjort indsigelse mod lejeforhøjelsen. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en ejendom opført i 1990 og er på i alt 87 m2. Huslejenævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1.april 2023 forhøjes som varslet af udlejer inkl. hensættelse til konto for indvendig vedligeholdelse.
*Konto for indvendig vedligeholdelse - beløbet til hensættelse i 2023 udgør 50,00 kr. pr. m²
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune - Poul Nielsens Vænge 27, 5250 Odense SV
18-12-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE HUSLEJE BLEV NEDSAT MED 33.940,00 KR.
Lejeren har blandt andet indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse på 102.000,00 kr. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. januar 2021, og at lejen pr. 1. januar 2022 er forhøjet til årligt 104.640,00 kr. i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1954 og er på i alt 101 m². Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2022 til skønsmæssigt 70.700,00 kr
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sagsnummer 22-215-217, Sigurd Rings Vej 50
11-12-2023
HUSLEJENÆVNET FASTSATTE DET LEJEDES VÆRDI TIL ÅRLIGT 66.080,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune har behandlet udlejers henvendelse som en anmodning om behandling af en tvist mellem lejer og udlejer vedrørende varsling af lejeforhøjelse af 10. januar 2023 til ikrafttrædelse pr. 1. maj 2023. Det fremgår, at lejer har gjort indsigelse imod varslingen ved brev modtaget af udlejer den 20. februar 2023. Den gældende leje udgjorde i alt 48.000,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter, som nævnet fandt var væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. lejelovens § 42, og nævnet afgjorde, at det lejedes værdi for lejemålet beliggende Gestelevlundevej 1A, 5750 Ringe retteligt udgør 66.080,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter.
Kilde: Huslejenævnet i Fåborg-Midtfyn Kommune, sagsadresse Gestelevlundevej !A, 5750 Ringe
27-11-2023
HUSLEJEN BLEV NEDSAT FRA ÅRLIGT 71.687,60 KR. TIL ÅRLIGT 28.500,00 KR.
Lejeren har den 18. marts 2023 anmodet huslejenævnet om at tage stilling til lejens størrelse vedrørende lejemål. Udlejeren er Jela Invest ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Lejemålet er beliggende i en ejendom opført i 1938, og udgør 57 m², jf. Bygning- og Boligregisteret. Nævnet har i medfør af lejelovens § 38, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2023 til 28.500,00 kr. ekskl. varme og antenne.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 37, 5000 Odense C, sagsnr. 23-082
13-11-2023
EN ÅRLIG HUSLEJENEDSÆTTELSE PÅ 29.850,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den gældende årlige leje på 69.540,00 kr. eksl. vand og varme. Udlejeren er Jela af 14. februar 2006 ApS, og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 54 m² beliggende i en ejendom opført i 1937.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 39.690,00 kr. eksl. vand og varme. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2022.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-196 - Thuresensgade 9A, Odense
15-05-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE HUSLEJE MED 40.650,00 KR.
Lejernes repræsentant har den 28. januar 2020 indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. maj 2019 på årligt 79.800,00 kr. ekskl. forbrug. Udlejeren er Jela Invest ApS og er repræsenteret af Advokaterne i Jyllandsgården A/S. Det fremgår af sagen, at lejerne flyttede ind i lejemålet den 1. maj 2019, og at lejen pr. 1. januar 2020 er forhøjet til 81.600,00 kr. ekskl. forbrug i henhold til den i lejekontrakten aftalte regulering efter nettoprisindekset. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1939 og er på i alt 58 m2 . Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2019 og 1. januar 2020 til skønsmæssigt 39.150,00 kr. ekskl. forbrug. Nævnets afgørelse betyder, at lejen ikke kunne forhøjes pr. 1. januar 2020.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-017 Døckerslundsvej 2D, 2. tv.
01-05-2023
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN VARSLEDE ÅRLIGE LEJESTIGNING MED 8.000,00 KR.
Udlejer har indbragt en sag om lejerens indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden pr. 1. oktober 2022. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 29. juni 2022, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 60.000,00 kr. ekskl. forbrug til årligt 75.000,00 kr., ekskl. forbrug. Lejeren fremsat indsigelse mod varslingen. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 52, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. oktober 2022 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 67.000,00 kr. ekskl. forbrug.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-209 Bullerupvej 54, Odense NØ
14-04-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE LEJENS STØRRELSE TIL ÅRLIGT 58.500,00 KR.
Lejeren har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 69.600,00 kr. ekskl. varme og vand. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. august 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1944 og er på i alt 65 m2 . Lejeren har klaget over, at lejen er for høj sammenlignet med andre lejere i ejendommen. Udlejeren har fastholdt lejens størrelse og finder ikke, at lejen overstiger det lejedes værdi. Udlejeren har henvist til forskellige forbedringsarbejder. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje pr. 1. august 2021 til 58.500,00 kr., ekskl. varme og vand.
Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte den indbetalte forudbetalte leje til 14.625,00 kr.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 22-150, Munkerisvej 8, 5230 Odense M
03-04-2023
AFTALT FRI LEJE - HUSLEJENÆVNET GODKENDTE EN M² LEJE PÅ 1.363,23 KR.
Lejerne har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 134.860,32 kr. Udlejeren er Probus Rugårdsvej Odense ApS. I henhold til Bygnings- og Boligregistret er det lejede en lejlighed på 99 m² , beliggende i en ejendom, der er opført i 1953, og som, jf. sagens oplysninger, i 2020 er ombygget fra erhverv til beboelse. Det fremgår af lejekontraktens § 11, særlig vilkår, at det mellem parterne er aftalt fravigelse af boligreguleringslovens §§ 5-14, og at der er henvist til lejelovens § 53, stk. 3. I henhold til det under besigtigelsen konstaterede, har nævnet ikke fundet, at lejen på årligt 134.860,32 kr. er urimelig.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-280 Tekstilgangen 9, 5000 Odense C
20-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 19.200,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse på årligt 48.000,00 kr. Udlejeren er Tao Holding ApS. Det fremgår af sagen, at lejeren flyttede ind i lejemålet den 1. april 2021. Lejeren er fraflyttet lejemålet pr. 27. oktober 2021. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede beliggende i en ejendom opført i 1946 og er på i alt 79 m², hvoraf det lejede udgør 13,69 m² , jf. lejekontrakten.
Nævnet har i medfør af lejelovens § 38 (tidligere lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1), vedtaget, at nedsætte den årlige leje til 28.800,00 kr. Lejenedsættelsen har virkning fra indflytningstidspunktet, dvs. den 1. april 2021.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-318 Kærmindevej 3, 5000 Odense C
10-03-2023
DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 36.240,00 KR. AF HUSLEJENÆVNET
Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet lejeren mener, at huslejen er væsentlig højere end det lejedes værdi, jf. boligreguleringslovens § 29 C, jf. lejelovens § 47-49. Det fremgår af sagen, at lejen ved sagens indbringelse senest er reguleret pr. 1. januar 2021 til årligt 80.340,00 kr. i henhold til en i lejekontraktens § 11, aftalt trappelejeklausul.
 I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 60 m2 beliggende i en ejendom opført i 1938.  Nævnet har vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den gældende årlige leje til 40.500,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. oktober 2020.
Nævnet har endvidere i medfør af lejelovens § 106, stk 1, nr. 7, vedtaget, at udlejer ikke kan kræve særskilt betaling for vand. Lejer har således krav på tilbagebetaling af a conto beløb fra den 1. oktober 2020. Nævnet her herudover vedtaget, at den i lejeaftalen aftalte regulering af lejen efter trappelejeklausulen er ugyldig.
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-249 Gyldenløvesgade 2B, 5000 Odense C
03-03-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE FRA 48.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 34.507,57 KR.
Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 1. september 2020 udgjorde 48.000,00 kr. ekskl. varme. Lejen har ifølge sagens oplysninger ikke været reguleret i lejeperioden. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. september 2020 fra 48.000,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-217 Østergade 22
09-02-2023
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE MED 27.450,00 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om lejen ved lejeaftalens indgåelse på årligt 61.200,00 kr., samt den pr. 1. januar 2021 forhøjede leje på 62.400,00 kr. ekskl. varme.. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 50 m2 beliggende i en ejendom opført i 1895. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje til 33.750,00 kr. ekskl. varme. Lejenedsættelsen har virkning fra den 1. januar 2021 [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, Vesterbro 111, st.
27-01-2023
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE KUN AT LEJEN KUNNE FORHØJES TIL ÅRLIGT 62.200,00 KR.
Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede en tvist mellem lejer og udlejer vedr. varsling af lejeforhøjelse til årligt 68.400,00 kr. Nævnet fandt, at den gældende leje på årligt i alt 54.000,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter, var væsentligt lavere end det lejedes værdi, jf. lejelovens § 47. Huslejenævnet fastsatte det lejedes værdi for lejemålet der var beliggende i en 80/20 ejendom til 62.220,00 kr. årligt, ekskl. forbrugsudgifter. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Torvet 17B, 5600 Faaborg
06-01-2023
DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 40.500,00 KR. INKL. EL, VAND, VARME M.M. FOR ET VÆRELSE GODKENDT
Lejeren har ved brev indbragt en sag om lejens størrelse ved lejeaftalens indgåelse på årligt 40.500,00 kr. inkl. el, vand og varme samt adgang til fibernet og fuldpakke TV-signal.
Det lejede er et værlse med adgang til fælles køkken og bad, som deles med to andre lejere på samme etage. Nævnet fandt at lejen vel oversteg det lejedes værdi, men ikke så væsentligt at der var grundlag for en lejenedsættelse. Nævnet har vedtaget at godkende den aftalte årlige leje på 40.500,00 kr. inkl. el, vand, varme samt adgang til fibernet og fuldpakke TV-signal [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-061
16-12-2021
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 9.720,40 KR.
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om den årlige leje  på 55.220,40 kr. ekskl. varme og vand. Det lejede er en 1-værelses lejlighed på 35 m² beliggende i en ejendom opført i 1896. Huslejenævnet har i medfør af § 15, stk. 1, i boligreguleringsloven vedtaget at fastsætte lejen i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og har herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2020 til kr. 45.500,00 ekskl. varme og vand. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 20-200
03-12-2021
HUSLEJENÆVNET FANDT IKKE AT DEN  AFTALTE ÅRLIGE LEJE VAR URIMELIG
Lejerne har indbragt en sag om uenighed om lejens størrelse på årligt 148,500,00 kr. for en lejlighed på 135 m² beliggende i en ejendom opført i  2008. Lejemålet er omfattet afreglerne om "fri lejefastsættelse" hvorfor huslejenævnet alene kan nedsætte lejen såfremt nævnet ikke anser den aftalte årlige leje for at være rimelig jf. aftalelovens § 36. I forhold til de i sagen foreliggende oplysninger og billeder, fandt nævnet at lejen var rimelig. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 21-034 i ejendommen Kanslergade 30 A
17-11-2021
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV NEDSAT AF HUSLEJENÆVNET
Lejers repræsentant havde bedt huslejenævnet om at træffe afgørelse i en tvist om en varslet lejeforhøjelse vedrørende lejemål på 77 m² i et småhus. Huslejenævnet nedsatte den varslede leje fra 857,00 kr. pr. m² pr. år til 750,00 kr. pr. m² pr. år svarende til det lejedes værdi. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart i sagsnr. 2021-000633-18 vedrørende ejendommen Algade 44 i Ejby
04-11-2021
DE FORMELLE REGLER IKKE OVERHOLDT - LEJEFORHØJELSE BORTFALDT
Lejer gjorde rettidig indsigelse mod en lejeforhøjelse senest 6 uger efter at kravet om lejeforhøjelse var kommet frem. Såfremt udlejeren ønskede at fastholde sit krav om en varslet lejeforhøjelse skulle denne indbringe sagen for huslejenævnet indenfor den i lejeloven fastsatte frist altså senest 6 uger fra lejerfristens udløb. Udlejer indbragte sagen for huslejenævnet forsent hvorfor de formelle regler ikke var overholdt. Huslejenævnet vedtog derfor at varslingen af lejeforhøjelse bortfaldt. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens Kommune, sagsnr. 2020-013238-9 i ejendommen Algade 44 B i Ejby
19-01-2021
DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE BLEV NEDSAT MED 18.892,43 KR.
Lejerens repræsentant Lejerforening Fyn har indbragt en sag om lejens størrelse. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS og er repræsenteret af Nova Administration. Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen den 15. november 2019 udgjorde 53.400,00 kr. ekskl. varme. Der er tale om et lejemål på 45 m2 beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. november 2019 fra 53.400,00 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. kr. ekskl. varme. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.626,90 kr.  
[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-274 i ejendommen Østergade 22, Odense.
13-01-2021
VARSLING AF LEJEFORHØJELSE GODKENDT MEN IKKE TIL DET VARSLEDE BELØB
Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra årligt 48.300,00 kr. ekskl. varme til årligt 92.400,00 kr., ekskl. varme. Lejerens repræsentant har ved brev fremsat indsigelse mod varslingen. Det lejede er ifølge Bygnings- og Boligregisteret en lejlighed på 154 m2, beliggende i en ejendom opført i 1927. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at godkende, at den årlige leje pr. 1. april 2020 forhøjes, ikke som varslet, men skønsmæssigt til årligt 88.550,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-005 i ejendommen Mageløs 9 B, Odense.
07-01-2021
VARSLINGEN AF LEJEFORHØJELSE KUNNE IKKE DANNE GRUNDLAG FOR REGULERING AF LEJEN
Udlejeren havde ikke dokumenteret, f.eks. i form af et rekommanderet brev eller et brev med afleveringsattest, at han rettidigt har indbragt lejerens indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse for huslejenævnet, hvorfor huslejenævnet fastslog at udlejeren derfor ikke kunne fastholde sit lejeforhøjelseskrav over for lejeren og dermed ikke kunne danne grundlag for nogen regulering af lejen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 20-001 i ejendommen Dronningensgade 33 D, Odense.
09-12-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE VORT MEDLEMS ÅRLIGE LEJE MED 20.692,43 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af et medlem indbragt en sag om lejens størrelse for huslejenævnet. Udlejeren er Pilegården Bolig ApS. Det fremgår af sagen, at den årlige leje ved indflytningen udgjorde 55.200,00 kr. ekskl. varme. Der er tale om et lejemål på 45 m² beliggende i en ejendom opført i 1900. Ejendommen er renoveret i 1993-1994 i henhold til en boligforbedringsbeslutning af 31. marts 1993. Nævnet har vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 15. maj 2018 fra 55.200 kr. ekskl. varme til 34.507,57 kr. ekskl. varme. Nævnet har yderligere reduceret det indbetalte depositum til 8.926,90 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 20-090 i ejendommen Østergade 22, 5000 Odense C
15-11-2020
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN  ÅRLIGE LEJE TIL 29.600,00 KR.
Lejeren har anmodet huslejenævnet om at tage stilling til den gældende leje, der pr. 1. januar 2019 er reguleret til 43.800,00 kr., ekskl. varme . Huslejenævnet vedtog at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar 2019 til skønsmæssigt 29.600,00 kr., ekskl. varme, men inkl. vand/afløb, el og renovation, og nedsætte det indbetalte depositum til 7.400,00 kr [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, Lindvedparken 36 E, 5260 Odense S
Sagsnr. 19-330-332
17-09-2020
HUSLEJENÆVNET GODKENDT IKKE EN ÅRLIG LEJEFORHØJELSE PÅ 17.100,00 KR.
Ved brev til huslejenævnet har udlejernes repræsentant indbragt en sag om en indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden 1. januar 2020. Lejeren er repræsenteret v/Lejerforening Fyn og udlejernerepræsenteret v/LEA Ejendomspartner A/S. Lejeforhøjelsen er varslet over for lejeren ved brev af 10. september 2019, hvorefter den årlige leje er krævet forhøjet fra 68.400,00 kr. ekskl. varme til 85.500,00 kr. ekskl. varme. Lejerens repræsentant har ved brev af 7. oktober 2019 fremsat indsigelse mod den varslede lejeforhøjelse. I henhold til Bygnings- og boligregisteret er der tale om en 5-værelses lejlighed på 116 m2 beliggende i en ejendom opført i 1910 med i alt 6 boliger. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet og har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget ikke at godkende nogen lejeforhøjelse. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense, sagsnr. 19-287
31-03-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE GODKENDTE DEN ÅRLIGE LEJE
Lejerens repræsentant har ved brev af 29. oktober 2019 til huslejenævnet indbragt en sag om lejens størrelse pr. 1. december 2017 samt uenighed om afregning af el- og vandforbrug. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede et fritliggende enfamilieshus på 120 m2. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, litra 1 og 7 vedtaget, at godkende den pr. 1. december 2017 aftalte årlige leje på 104.400,00 kr., ekskl. varme, og at der ikke er grundlag for at anfægte el- og vandforbruget. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-282 & 19-283
11-03-2020
HUSLEJENÆVNET I ASSENS TOG STILLING TIL VEDLIGEHOLDELSE, RENOVATION OG LEJENS STØRRELSE
Huslejenævnet pålagde udlejer at udføre konkrete vedligeholdelsesarbejder og fastslog at udlejer ikke var berettiget til at opkræve særskilt betaling for renovation. Da Huslejenævnet ikke har kendskab til sammenlignelige lejemål, hvor lejen er reguleret efter § 7, har nævnet indhentet oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. Nævnet har, efter at have opstillet skyggebudget på baggrund af oplysninger om ejendommens driftsudgifter m.m., og efter at have fremsendt skyggebudgettet til parterne med anmodning om bemærkninger, besluttet at nedsætte lejen til 725,00 kr. pr. m2 pr. år. Beløbet svarer til ejendommens driftsudgifter med tillæg for skønnede forbedringsforhøjelser. Lejen nedsættes herefter til 37.700 kr. pr. år med virkning fra indflytningstidspunktet. Udlejer skal tilbagebetale lejer den for meget betalte leje. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens sags id: 19 16028
02-01-2020
HUSLEJENÆVNET I ODENSE NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 36.650.00 KR.
Lejernes repræsentant har på vegne af lejerne ved brev til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. januar 2019 regulerede årlige leje på 81.600,00 kr. ekskl. varme og antenne. Lejerne v/Lejerforening Fyn, og udlejeren er JELA AF 14. FEBRUAR 2006 ApS v/Advokaterne i Jyllandsgården. Det fremgår af sagen, at lejen senest er reguleret pr. 1. januar 2019 i henhold til den i lejekontraktens § 11, aftalte trappelejeklausul. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 2-værelses lejlighed på 62 m2, beliggende i en ejendom opført i 1936. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1 vedtaget, at nedsætte den årlige leje til skønsmæssigt 44.950,00 kr., ekskl. varme og antenne. Lejenedsættelsen har virkning fra 1. juli 2019 samt at nedsætte det indbetalte depositum til 11.238,00 kr. Nævnet tilsidesætte den aftalte trappelejeklausul som ugyldig, hvorfor lejerne har krav på tilbagebetaling af den aftalte forhøjelse på 150,00 kr. månedligt fra 1. januar 2019. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnr. 19-201 & 19-201
12-12-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE TIL 77.140,00 KR.
Lejerne har ved et brev indbragt en sag om den pr. 1. januar aftalte årlige leje på 87.228,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet den 12. juni 2019. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt at nedsætte den årlige leje pr. 1. januar til 77.140,00 kr. ekskl. varme, vand, el og antenne.
Lejernes tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger. Lejernes tilbagebetalingskrav forrentes i henhold til § 17, stk. 3 i boligreguleringsloven. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnets sagsnr. 19-035
10-09-2019
HUSLEJENÆVNET I ODENSE GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 487,80 KR. PR. M²
Lejernes repræsentant har indbragt en sag om lejens størrelse. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. fra 1874 med et samlet boligareal på 369 m2. Efter en besigtigelse af lejemålet vedtog huslejenævnet i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 1, at godkende den aftalte årlige leje på 180.000,00 kr. ekskl. vand og el.[Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sag nr. 19-021
22-05-2019
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 94.968,00 KR.
Det fremgår af sagen, at lejen på indflytningstidspunktet var aftalt til 93.000,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation, og at lejen den 1. januar 2018 blev forhøjet til 94.968,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation. Udlejeren har til nævnet oplyst, at lejemålet er gennemgribende moderniseret i 2016, således at lejen kan fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Udlejeren har til sagen udarbejdet en opstilling over moderniseringsudgifterne inkl. fakturabilag for de enkelte moderniseringsarbejder. På baggrund heraf har udlejeren opgjort forbedringsudgifterne til 447.549,00 kr. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1, vedtaget at godkende lejen pr. 1. januar 2018 i overensstemmelse med boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at nedsætte den forhøjede årlige leje pr. 1. januar 2018 på 94.968,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation til årligt 79.380,00 kr. ekskl. varme, vand og bidrag til beboerrepræsentation. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-265
02-04-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 87.252,00 KR. TIL ÅRLIGT 70.300,00 KR.
Nævnet har lagt til grund, at den aftalte leje pr. 1. maj 2017 udgjorde 87.252,00 kr. ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentation. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på beliggende i ejendom opført i 1900. lejemålet er på 76 m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1 vedtaget at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2017 til 70.300,00 kr., ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentationIdet idet nævnet fandt at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.575,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-012
05-11-2018
VARSLING AF LEJESTIGNING TILSIDESAT SOM UGYLDIG
Udlejeren har indbragt en sag om en varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse til ikrattræden 1. januar 2019. Udlejeren er Barfoed Group P/S. Sagen er indbragt i medfør af, at mere end 1/4 af de varslede lejere har fremsat indsigelse mod forhøjelsen. Dette betyder, at samlige ejendommens lejere omfattes af sagen. Det fremgår af driftsbudgettet, at forhøjelsen udgør 22.287,10 kr. årligt, således at budgetlejen pr. 1. januar 2019 i alt bliver 1.197,08 kr. pr. kvm. Hertil kommer hensættelser til vedligeholdelse, § 18, som er forhøjet til 96,00 kr. pr. m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1, vedtaget at tilsidesætte varslingen som ugyldig varslingen blandt andet fordi varslingen som helhed er svær gennemskuelig for lejerne, som således ikke har haft konkret mulighed for at efteregne lejeforhøjelsen. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag 18-308
26-02-2019
HUSLEJENÆVNET TILSIDESATTE EN LEJESTIGNING PÅ ÅRLIGT 17.650 KR.
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for huslejenævnet om indsigelse mod en varslet lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. januar 2019. Lejeforhøjelsen er varslet overfor lejerne ved brev af 28. september 2018, i henhold til hvilken lejen er varslet forhøjet fra årlig 48.000,00 kr. til årligt 65.650,00 kr.. Sagen er indbragt for nævnet efter at lejernes repræsentant ved brev har gjort indsigelse mod varslingen. Nævnet har vedtaget at tilsidesætte lejeforhøjelsen som ugyldig. Varslingen kan derfor ikke danne grundlag for en lejeforhøjelse hos lejerne. Huslejenævnet lagde til grund lejeforhøjelseskravet ikke er fremsat under iagttagelse af disse regler, blandt andet fordi varslingsskrivelsen ikke indeholder korrekt indsigelsesadgang, [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense sag 18-297
29-01-2019
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE TIL 102.983,46 KR.
Lejemålet er et frit beliggende hus oprindeligt fra 1800 på 139 kvadratmeter beboelse i to plan med en større have ned til havet. Badeværelse og køkken er fra ca. 1993, og der er skiftet vinduer i stueetagen i 2007. Tag er skiftet formentlig også i 1993, og der er i den forbindelse foretaget isolering. Opvarmning sker ved radiatorer via oliefyr. Varmekilderne er også udskiftet efter 1973. Der er udlejet mere end 6 (fritliggende huse) på ejendommen pr. 1. januar 1995. Lejefastsættelsen skal derfor ske i henhold til Boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Den årlige leje udgjorde 120.000,00 kr. Huslejenævnet har ikke fra udlejer fået et driftsbudget. Huslejenævnet har på den baggrund valgt selv at opstille et driftsbudget for ejendommen ud fra de foreliggende oplysninger og i øvrigt på baggrund af et skøn. Endvidere har huslejenævnet ikke modtaget dokumentation for alle udgifter til forbedringer af ejendommen, hvorfor huslejenævnet på baggrund af besigtigelsen og et forsigtigt skøn har anslået det beregnede forbedringstillæg. Lejen fastsættes til en årlig husleje på kr. 102.983,46, svarende til kr. 8.583,33 pr. måned. Lejemålet er påbegyndt den 1. juli 2016.  Lejer har krav på tilbagebetaling af for meget betalt leje, kr. 1.416,67 pr. måned fra indflytningstidspunktet, jf. Boligreguleringslovens § 17, stk. 1. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart sagsnr. 2018-006743-35
17-12-2018
ÅRLIG LEJENEDSÆTTELSE PÅ 24.600,00
Den aftalte årlige leje på 75.600,00 kr. for en 2-værelses lejlighed på 68 m² beliggende i en ejendom opført i 1886 med i alt 3 boliger blev af Huslejenævnet i Odense nedsat til årligt 51.000,00 kr. ekskl. varme men inkl. vand. Yderligere vedtog huslejenævnet at lejerne har krav på tilbagebetaling af indbetalte beløb vedrørende vand samt gebyr til PBS  [læs mere]
Kilde: Huslejenævnets afgørelse sagsnummer 17-239
29-01-2018
HUSLEJENÆVNET REDUCEREDE DEN GÆLDENDE ÅRLIGE LEJE MED 27.000,00 KR.
Lejerforening Fyn har på vegne af lejeren ved brev af 28. marts 2018 til huslejenævnet indbragt en sag om den pr. 1. april 2018 gældende årlige leje på 60.000,00 kr. ekskl. varme, vand og el. Lejerforeningen har endvidere anmodet nævnet om at nedsætte det indbetalte depositum og forudbetalte leje i tilfælde af lejenedsættelse. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget skønsmæssigt, at nedsætte den årlige leje pr. 1. april 2018 til 33.000,00 kr., ekskl. varme, vand og el. Nævnet har vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 8.250,00 kr. og den forudbetalte leje til kr. 8.250,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejennævnet i Odense Kommune sag nr. 18-078.
27-11-2018
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE PÅ 87.252,00 KR. TIL ÅRLIGT 70.300,00 KR.
Nævnet har lagt til grund, at den aftalte leje pr. 1. maj 2017 udgjorde 87.252,00 kr. ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentation. I henhold til Bygnings- og boligregistret er det lejede en 3-værelses lejlighed på beliggende i ejendom opført i 1900. lejemålet er på 76 m2. Nævnet har i medfør af boligreguleringslovens § 15, stk. 1 vedtaget at fastsætte lejen efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, og herefter vedtaget at nedsætte den årlige leje pr. 1. maj 2017 til 70.300,00 kr., ekskl. varme, vand og gebyr til beboerrepræsentationIdet idet nævnet fandt at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Nævnet har endvidere vedtaget at nedsætte det indbetalte depositum til 17.575,00 kr. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune sag nr. 18-012
05-11-2018
DEN VARSLEDE LEJEFORHØJELSE BLEV IKKE GODKENDT AF HUSLEJENÆVNET
Lejeforhøjelsen blev varslet overfor vort medlem, hvorefter den årlige leje blev krævet forhøjet fra 62.400,00 kr. til 82.800,00 kr. I henhold til Bygnings- og boligregisteret var der tale om en 3-værelses lejlighed på 110 m2 beliggende i en ejendom opført i 1877 med i alt 2 boliger. Ved nævnets besigtigelse blev det konstateret, at ca. 17 m2 af baghuset blev anvendt til udhus/værksted og var uden opvarmning. Beboelsne udgjorde således 82 m2. Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 1, vedtaget at udlejeren ikke var berettiget til at forhøje lejen. [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Odense - sag nr. 18-002
18.06.2018
TO LEJEFORHØJELSER VAR UGYLDIGE DA FORMALIA IKKE VAR OVERHOLDT
Ingen af de varslede lejeforhøjelser var varslet i overensstemmelse med formkravene i lejelovens § 48, stk. 2. Den første varsling indeholdt hverken en begrundelse for kravet om lejeforhøjelse eller en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse, og den anden varsling indeholdt ikke angivelse af størrelsen af lejeforhøjelsen. Begge varslinger var således ugyldige og kunnu ikke danne grundlag for en lejeforhøjelse fastslog Huslejenævnet i Assens Kommune. Yderlige fastslog huslejenævnet, at udlejer ikke kunne kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen jf. dom afsagt af Højesteret [læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Assens - afgørelse sagsid: 16 29258
19-02-2018
PRISTALSREGULERING AF LEJEN
Det fremgik af lejekontraktens § 11, at årslejen pristalsreguleres med ændring i nettoprisindekset hvert år den 1. januar, første gang 1. januar 2013. Dog skal reguleringen udgøre minimum 3 % af den gældende årsleje. Huslejenævnet fastslog, at da lejen skulle fastsættes efter boligreguleringslovens § 15 a kan der ikke aftales en minimumsregulering på 3 %, men alene en regulering i henhold til nettoprisindekset. Huslejenævnet vedtog her efter at godkende lejestigning i henhold til nettoprisindekset pr.  1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015 som beregnet af udlejers repræsentant under sagens behandling i huslejenævnet.
Kilde: Huslejenævnet i Odense sagsnummer 16-307 vedrørende ejendommen Kongensgade 50, 5000 Odense C.
18-01-2017
HUSLEJENÆVNET NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 14.955,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune nedsatte den aftalte årlige husleje fra 60.000,00 kr. til 45.045,00 kr. svarende til en månedlig leje på kr. 3.753,75 eksklusiv forbrug, da lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 405,42 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for vinduer, køkken og bad samt udførte isoleringsarbejder på ejendommen.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2016-003237-50.
25-01-2017
HUSLEJENÆVNET GODKENDTE DEN AFTALTE ÅRLIGE LEJE PÅ 84.000,00 kr.
Huslejenævnet i Middelfart Kommune godkendte den aftalte årlige husleje på 84.000,00 kr. svarende til en årlig leje på 604,30 kr. pr. m². Nævnet fandt at lejen godt nok oversteg det lejedes værdi men ikke så væsentligt at der var grundlag for en lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, sammenholdt med boligreguleringslovens § 29 c stk. 1. 4. pkt. Lejemålet lå i en ejendomme med 6 eller færre beboelseslejemål. Nævnet havde udarbejdet et skyggebudget udvisende en driftsudgift på årligt 304,00 kr. pr. m² hvortil der blev lagt et skønnet forbedringstillæg for isolering, køkken, nye vinduer/døre samt badeværelse/toilet.
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart kommune sagsnummer 2015-006078-40.
01-02-2017
HUSLEJENÆVNET FASTSLOG AT DEN AFTALTE HUSLEJE VÆSENTLIGT OVERSTEG DET LEJEDES VÆRDI
Med virkning fra 1. januar 2016 og i medfør af lejelovens § 49, jf. boligreguleringslovens § 29c stk. 1, 4. pkt. nedsætter nævnet den aftalte husleje fra årligt 86.400,00 kr. til årligt 68.850,00 kr. svarende til 5.737,50 kr. pr. måned, idet den aftalte husleje væsentligt overstiger det lejedes værdi. Udlejer skal tilbagebetale den husleje der er opkrævet for meget, svarende til 12 måneder á 1.462,50 kr. og 1 måned á 1.562,50 kr. - i alt 19.112,50 kr. [...]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2016-002485-49
15-02-2017
TVIST OM LEJENS STØRRELSE & UDGIFT TIL TRAPPEVASK
Efter at have besigtiget lejligheden der lå i en mindre ejendom, fandt huslejenævnet - under hensyntagen til de i lejelovens § 47, stk. 2, omtalte forhold, herunder det lejedes kvalitet – at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi. Der var derfor grundlag for at foretage lejenedsættelse, jf. lejelovens § 49, stk. 1, og nævnet fandt at en årlig leje på 52.500,00 kr., ekskl. varme og vand, men inkl. trappevask, for passende. Nævnet fastslog yderlige at udgiften til trappevask ikke kunne opkræves ud over lejen.
Kilde: Huslejenævnets afgørelse i sagnummer 15-057
09-03-2016
LEJEN OVERSTEG VÆSENTLIGT DET LEJEDES VÆRDI
Den gældende årlige leje for et ikke moderniseret lejemål på 83 m² med et ældre køkken beliggende i en uisoleret mindre ejendom udgjorde 68.768,16 kr. svarende til 828,00 kr. pr. m². Huslejenævnet fandt at denne årlige leje væsentligt oversteg det lejedes værdi og fastsatte den lovlige årlige leje til 53.950,00 kr. svarende til 650,00 kr. pr. m². Udlejer blev yderligere pålagt at fastgøre løse loftplader og reparere kontakter og loftudtag for el.
Kilde: Huslejenævnet i Kerteminde vedrørende lejemålet Strandgade 45, 5300 Kerteminde.
17-02-2016
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold