Lovændringer - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Orientering
ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM BEBOERREPRÆSENTATION
17. november 2020.
Nr. 1640.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation
§ 1 I bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation foretages følgende ændringer:
1. I § 4, stk. 4, ændres »240 kr.« til: »502 kr.«
2. § 4, stk. 5, affattes således: »Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte beløb er opgjort i 2021-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«
3. I § 5 indsættes som nye stykker:
»Stk. 3. I ejendomme med 3 beboerrepræsentanter tegner beboerrepræsentanterne i forening beboerrepræsentationen. I ejendomme med 1 beboerrepræsentant tegner beboer‐ repræsentanten beboerrepræsentationen udadtil.
Stk. 4. Denne bekendtgørelse udgør beboerrepræsentationens vedtægter med mindre andet som supplement hertil er besluttet.«
§ 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Kilde: Retsinformation
20-11-2020
Lovændringer 1. juli 2020
 1. Vedrørende gennemgribende moderniserede lejemål
  1. Ændrede krav til  energimærkning (nu C i stedet for D)
  2. Væsentlighedsreglen fjernes for BRL § 5, stk. 2 - lejemål
  3. Krav om forudgående nævnsbesigtigelse før udlejning efter BRL § 5, stk. 2
  4. 5 års karensperiode for udlejning efter BRL § 5, stk. 2, efter "kontrolskifte" -  salg mm.
 1. Andre nye regler
  1. Ny vægtning af sammenligningslejemål (LL § 47, stk. 3)
  2. Forbud mod at udlejere tilbyder lejere betaling for at flytte LL § 6a)
  3. Pligt til at udsende meddelelser til lejere om afgørelser, der går udlejer imod (LL § 107 a)
  4. Forhøjet tillægsgebyr
 1. Notits
  1. Der er en lovændring på vej: Sammenskrivning af lejelov og boligreguleringslov
   1. Høringsfasen er afsluttet
Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold