Varme - Lejerfyn - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn

Gå til indhold
Råd og Regler
Varmeregnskab - upræcis indsigelse

Lejelovens § 45

Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod de enkelte forbrugsregnskaber, senest 6 uger efter at regnskabet er kommet frem til lejeren. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod regnskabet, jf. 1. pkt. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Udlejeren skal indbringe sagen for huslejenævnet senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet.


Lav ikke indsigelsen selv. Der er strenge krav til indsigelsens udformning. Kontakt derfor Lejerforening Fyn for udarbejdelse af indsigelsen.
Hvis indsigelse ikke er specificeret, godkendes den ikke som en indsigelse af huslejenævnet, og du har forspildt din change for at få varmeregnskabet kontrolleret af huslejenævnet.

Du kan finde gode gode råd om varmeregnskab i øvrigt i denne pdf

I fanebladene øverst kan du se tre eksempler på sådanne afgørelser fra Huslejenævnet i Odense

LEJER FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE

Ejendomsselskabet Lindø A/S har ved et brev til huslejenævnet indbragt en sag om indsigelse fra lejer, mod varmeregnskabet for perioden 1. april 2009 til 31. marts 2010.
Nævnet har lagt til grund, at lejer er pålignet et varmeforbrug på 14.349,57 kr., og har indbetalt a conto 6.000,00 kr., hvorefter udlejers krav på tillægsbetaling udgør 8.349,57 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentation.

AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, nr. 7 vedtaget at afvise at træffe en realitetsafgørelse i sagen.

BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at
 • det omtvistede varmeregnskab med et krav om tillægsbetaling på 8.349,57 kr. er fremsendt til lejer den 7. juni 2010,
 • lejer herefter ved brev af 7. juli til udlejer gør indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejers brev ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt., hvorefter indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes,
 • lejer således ikke at fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet fra regnskabets udsendelse, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.
 • lejer derved har mistet retten til at gøre indsigelse mod varmeregnskabet, og
 • det herefter følger at udlejers efterbetalingskrav ikke kan tilsidesættes.

(Huslejenævnets afgørelse i sag nummer 10-180 i ejendommen Thurøgade 50, 5000 Odense C)
LEJERNE FIK IKKE MEDHOLD - UPRÆCIS INDSIGELSE

Lejerne har ved et brev til huslejenævnet indbragt en sag om indsigelse mod forbrugsregnskabet for vand og varme i perioden 1. maj 2009 til 30. april 2010.

Lejer 1:
Nævnet har lagt til grund, at det samlede vand- og varmeforbrug udgjorde henholdsvis 2.202,69 kr. og 6.004,98 kr.
Lejer 2:
Nævnet har lagt til grund, at det samlede vand- og varmeforbrug udgjorde henholdsvis 3.776,04 kr. og 6.557,23 kr.

AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af lejelovens § 106, stk. 1, nr. 7 vedtaget at afvise at træffe en realitetsafgørelse i sagen.

BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at
 • lejernes brev af 29. august 2010 til udlejer ikke kan anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt. og §46 l, stk. 3, 3. pkt., hvorefter "indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
 • lejerne således ikke inden udløbet af 6-ugers fristen i lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt. og § 46 l, stk. 3, 1. pkt., har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejerne har mistet retten til at gøre indsigelse mod vand- og varmeregnskabet, og
 • det herefter følger, at udlejers efterbetalingskrav ikke kan tilsidesættes.

(Huslejenævnets sag nummer 10-280 i ejendommen Krügersvej 8, 5000 Odense C)

LEJER FIK MEDHOLD - DISSENS

Nævnet har lagt til grund, at det samlede varmeforbrug udgjorde 17.048,40 kr. og at der er indbetalt 6.000,00 kr. a conto. Herefter udgør udlejers krav om mérbetaling 11.048,40 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.

AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 106, stk. 1, nr. 7, i lov om leje, vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om tillægsbetaling på 11.048,40 kr. for forbrugsperioden 1. september 2008 til 31. august 2009.
Nævnets afgørelse er ikke enstemmig, idet et medlem har stemt for at fastslå, at udlejer har krav på tillægsbetaling på 11.048,40 kr. for forbrugsperioden 1. september 2008 til 31. august 2009.
Lejerens tilgodehavende i henhold til nævnets afgørelse skal betales inden 6 uger.

BEGRUNDELSE
Nævnets flertal har lagt til grund, at
 • lejer ved brev af 16. december 2009 til udlejer gør indsigelse mod varmeregnskabet,
 • lejers brev anses for at opfylde kravet i lejelovens § 40, stk. 3, 3. pkt., hvorefter "indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes",
 • lejer således har fremsat en gyldig indsigelse mod varmeregnskabet, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 1. pkt.,
 • udlejer ikke inden udløbet af fristen i lejelovens § 40, stk. 3, 4. pkt., indbragte sagen for huslejenævnet, og
 • udlejer dermed har mistet sit krav på tillægsbetaling i henhold til regnskabet, jf. lejelovens § 40, stk. 3, 4. pkt.

(Huslejenævnets sag nummer 10-099 i ejendommen Skibhusvej 59, 5000 OdenseC)

Copyright 2010 Lejerforening Fyn
Logo for Lejerforening Fyn
Tilbage til indhold